English   Danish

2011/2012  BA-IMK_EOE2  Erhvervsøkonomi 2

English Title
Erhvervsøkonomi 2

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Eric Bentzen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
Fagområde/Category
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne:
• Redegøre for det regnskabsmæssige lovgrundlag og grundlæggende principper for opstilling af regnskab
• Analysere og vurdere en virksomheds eksterne regnskab, samt grundlæggende kendskab til budgettering af en virksomheds interne regnskab
• Vurdere virksomhedens investeringsbeslutninger, og herunder beskrivelse af betalingsrækker samt metoder til vurdering af rentabilitet samt risiko i investeringer
• Vurdering og rangordning af flere investeringer
• Redegør helt overordnet om virksomheders finansiering, herunder finansieringskilder samt grundlæggende metoder til vurdering af finansieringsformer
Eksamen
.
Erhvervsøkonomi 2:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 72 timer
Prøveform: individuel mundtlig prøve på baggrund af individuelt udarbejdet essay. Essayet udarbejdes inden for pensum i Erhvervsøkonomi 1 og Erhvervsøkonomi 2. Essayet skal indeholde: Problemfelt, problemformulering, afgrænsninger og metode. Essayet udarbejdes ud fra et katalog af emner.
Ved den mundtlige prøve inddrages pensum fra Erhvervsøkonomi 1 og Erhvervsøkonomi 2.

Længde på essay: max. 5 normalsider. De studerende har 72 timer til at udarbejde essayet.

Varighed af mundtlig prøve: 20 min inkl. censur

Bedømmelse: 1 karakter efter 7-trinsskalaen. Karakteren er et udtryk for en helhedsbedømmelse af essayet og den mundtlige prøve.

Syge‐/omprøve: Har den studerende udarbejdet og afleveret det skriftlige essay til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve, afvikles denne på baggrund genindlevering af det oprindelige essay.
Har den studerende ikke udarbejdet og afleveret det skriftlige essay ved den ordinære eksamen, grundet sygdom, foregår den mundtlige sygeprøve som den ordinære prøve.
Er den studerende ikke bestået efter den mundtlige prøve, afvikles denne efter den studerende har indleveret et nyt essay, baseret på et emnekatalog offentliggjort 72 timer før indlevering; og kan på den baggrund deltage i den mundtlige prøve.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål:
• At den studerende har kendskab til og kan anvende den grundlæggende erhvervsøkonomiske teori og metode, med det mål, at kunne analysere og kvalificere rationel beslutningstagen i konkrete beslutningssituationer under hensyntagen til begrænsninger og til organisationens kortsigtede såvel som langsigtede målsætninger uanset typen af virksomhed og branche.
• At bibringe forståelsesmæssige forudsætninger for kvalificeret beslutningstagen i en virksomheds forskellige funktionelle områder herunder salg, marketing, produktion og omkostninger.

INDHOLD:
Regnskabets lovgrundlag
Regnskabsanalyse
Økonomistyring
Investering og finansiering

Undervisningsformer
Der vil blive arbejdet med:
• forelæsninger (storhold),
• forelæsninger med indlagte caseøvelser (workshops),
• øvelser (holdundervisning) og
• arbejdsdage (storhold).
Arbejdsbelastning
Undervisning 58 timer
Forberedelse 97 timer
Hjemmeopgaver 20 timer
Eksamen incl. eksamensforberedelse 50 timer
Litteratur

ANA
Dyson, John R.: Accounting for Non-Accounting Students, 8th Edition, Pearson, 2010. (vejledende)
SIF
Hedegaard, Ove; Hedegaard, Michael:
Strategisk investering og finansiering, DJØF Forlag 2011.