English   Danish

2011/2012  BA-INTPROJ  Integreret projekt 1. semester

English Title
Integrated Project 1st Semester

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 20 ECTS (600 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi
Kursusansvarlig
  • Christian Knudsen
Fagområde/Category
  • Erhvervspsykologi/Business psychology
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
De studerende skal ved prøven kunne:

1. Foretage en analyse af en konkret virksomhed med udgangspunkt i erhvervsøkonomisk teori, der omfatter organisationsanalyse, økonomiske teori om virksomheden og interne og eksterne strategiske analyser. De valgte teorier fra disse områder skal kunne klassificeres, struktureres og begrundes.

2. Kunne anvende økonomisk-psykologiske teorier til at analysere specifikke elementer i en virksomhedsanalyse. De valgte teorier fra disse områder skal kunne klassificeres, struktureres og begrundes.

3. Kunne udvælge, kombinere og integrere relevante erhvervsøkonomiske og økonomisk-psykologiske teorier til at analysere de valgte forhold i casevirksomheden.
Forudsætninger
Ingen
Eksamen
Integreret projekt 1. semester
Integreret projekt 1. semester:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed 20 minutter

Prøven er uden censur og har form af en individuel mundtlig eksamen i hele pensum på baggrund af et skriftligt gruppeprojekt udarbejdet i grupper á max 5 studerende. Gruppeprojektet tager udgangspunkt i den ved semesterstart tildelte casevirksomhed. Grupperne kan indarbejde de to hjemmeopgaver i erhvervsøkonomi og økonomisk-psykologi i projektet. Projektet skal have et omfang af 10 normalsider plus 5 sider pr. studerende i gruppen. Ved bedømmelsen medvirker fagets undervisere.

Bedømmelsen er individuel. Den mundtlige eksamen varer i alt 20 min. I bedømmelsen indgår såvel det skriftlige projekt som den mundtlige præstation (helhedsbedømmelse). Der gives karakter efter 7-trinsskala. Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen som afholdes i december/januar.

Der er ikke automatisk tilmelding til syge-/omprøven som afholdes i februar/marts. Syge-/omprøven er en individuel 20 min. mundtlig eksamen i pensum og bedømmes af fagets undervisere.

1. semesters tre temaforløb afsluttes hver med en frivillig opgave.

Efter første temaforløb afleveres en grupperapport i erhvervsøkonomi af max 5 normalsiders længde.

Efter andet temaforløb afleveres individuel rapport i psykologi af max 5 normalsiders længde.

Efter tredje forløb afleveres grupperapport i erhvervsøkonomi og økonomisk-psykologi af max 15 normalsiders længde.

Første rapport rettes alene af en underviser i økonomi, anden rapport af en underviser i psykologi og tredje rapport af en underviser i økonomi.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

På 1. semester undervises i tre fag: 1) erhvervsøkonomi 2) psykologi og 3) økonomisk psykologi. Disse tre fag koordineres med udgangspunkt i 3 temablokke: 1)Virksomhedens organisationsformer og kontekst, 2) Virksomhedens og individets grænser og struktur, og 3) Interaktion med omverdenen: strategi, identitet og processer i gruppen og virksomheden.

Subject: Åbningskonference

Åbningskonference på HA(Psyk) adresserer en række spørgsmål, som er centrale for at forstå, hvad en
virksomhed er, hvordan den fungerer, og hvilken betydning den enkelte ansatte samt grupper af ansatte
har for virksomhedens succes og udvikling. Vi ser på, hvordan virksomheden udgør en baggrund for
individer og gruppers synspunkter, tanker og følelser, samt hvorledes der er et komplekst samspil mellem
individuelle forudsætninger og det sociale systems struktur og begrænsninger.

Subject: Ehvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi beskæftiger sig først med at forstå, hvorledes en virksomhed organiseres fra iværksætter-stadiet til den bliver en multidivisionaliseret og multinational organisation. Herefter fokuseres på at afdække de økonomiske kræfter, der bestemmer en virksomheds horisontale og vertikale grænser. Og endelig afsluttes kurset med en diskussion af interne og eksterne strategi-analyser, ligesom virksomhedens identitets-dannelse diskuteres.

Subject: Økonomisk psykologi

I faget økonomisk psykologi fokuseres på, hvorledes der træffes beslutninger såvel ud fra et økonomisk som et psykologisk perspektiv. Disse perspektiver søges så anvendt til at forstå, hvad der udmærker iværksætterens beslutninger overfor den professionelle managers beslutninger. Hvordan man træffer beslutninger om opkøb af virksomheder i andre brancher. Og endelig diskuteres, hvordan virksomhedens strategi-fastlæggelse kan forklares ud fra en pre-commitment model.

Undervisningsformer
Forelæsninger og øvelser
Litteratur

Indikativ (se pensum i lektionsplanen på CBSlearn)

Åbningskonference
Bogkøb
Andersen, Tom (2005). Reflekterende processer: samtaler og samtaler om samtalerne. Dansk Psykologisk Forlag.
Kompendium
Sornn-Friese, H. (2005): Hvad er en virksomhed? HA(Psyk) undervisningsnote. København: CBS

Ehvervsøkonomi
Bogkøb
Knudsen, C. (2008), ERHVERVSØKONOMI. Virksomheden I organisatorisk, økonomisk og strategisk belysning. København: Samfundslitteratur.
Mintzberg, H. (1983), Structure in Fives: Designing effective organizations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc.
Download
Barney, J. B. (1991), Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1): 99-120
Boeker, W. (1989), Strategic change: The effects of founding and history. Academy of Management Journal, 32(3): 489-515
Goold, M. and K. Luchs (1993), Why diversify? Four decades of management thinking. Academy of Management Executive, 7(3): 7-25
Greiner, L. E. (1972), Evolution and revolution as organizations grow. Harvard Business Review, 50(4): 37- 46
Langlois, R. N. (2003), The vanishing hand: The changing dynamics of industrial capitalism, Industrial and Corporate Change, 12(2): 351-385
McGahan, A.M., Argyres, N. and J.A.C. Baum (2004), Context, technology and strategy: Forging new perspectives on the industry life cycle, Advances in Strategic Management, 21: 1-21
Penrose, E. (1955), Limits to the growth and size of firms, American Economic Review, 45(2):531-543.
Porter, M.E. (2008), The five competitive forces that shape strategy, Harvard Business Review, 86(1):78-93.
Prahalad, C. K. and G. Hamel (1990), The core competence of the corporation, Harvard Business Review, 68(3): 79-91
Van de Ven, A. and M. S. Poole (1995), Explaining development and change in organizations, Academy of Management Review, 20(3): 510-540
Wernerfelt, B. (1984), A resource based view of the firm, Strategic Management Journal, 5(2),171-180
Kompendium
Chandler, A.D. (1990), Scale, scope, and organizational capabilities, in Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism.Cambridge., Mass. (chapter 2)
Klein, B. (1988). Vertical integration as organizational ownership: The Fisher Body-General Motors relationship revisited. in S.E.Masten (ed), Case studies in contracting and organizations,Oxford: Oxford University Press
Knudsen, C. (1990): Nyere økonomisk virksomherdsteori i videnskabsteoretisk belysning, in Andersen, H. (ed.), Videnskabsteori og metodelære: Erhvervsøkonomi, Frederiksberg: Samfundslitteratur.
CBS Case Competition (2007): Danfoss

Økonomisk psykologi
Bogkøb
Knudsen, Christian (2011): Økonomisk Psykologi. Adfærdsøkonomiske perspektiver på virksomhedens organisering, økonomiske grænser og identitet. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
Kompendium
Jonathan Baron (2000) Thinking and Deciding, Cambridge: Cambridge University Press, kapitel 19.
Shefrin, Hersh (2007): Behavioral Corporate Finance. Decisions that Create Value. McGraw Hill Irwin, kap 1 og 10.
SchellingThomas, C. (1984): The Intimate Contest for Self-Command, in Schelling (ed): Choices and Consequences. Perspectives of an Errant Economist. pp.57-82.
Keith Frankish & Jonathan St.B.T. Evans (2009): “The Duality of Mind: An Historical perspective.”in Jonathan St.B.T.Evans & Keith Frankish (eds). In two Minds: Dual processes and Beyond” Oxford: Oxford University Press.
Jonathan St.B.T.Evans (2009): How many dual-process theories do we need? One, two, or many? in Jonathan St.B.T.Evans & Keith Frankish (eds). In two Minds: Dual processes and Beyond” Oxford: Oxford University Press
Camerer, Loewenstein & Prelec (2003): Neuroeconomics: How neuroscience can inform economics” (memo) http://www.econ.nyu.edu/user/bisina/camerer_loewenstein_prelec.pdf
Download
Busenitz, L. W. and Barney, J. B. (1997). Biases and Heuristics in Strategic Decision-Making: Differences Between Entrepreneurs and Managers in Large Organizations. Journal of Business Venturing
Hammond, J. S., R. L. Keeney and H. Raiffa (2006). The hidden traps in decision-making. Harvard Business Review, 84(1): 118-126.
Larens Rook (2006): “An Economic Psychological Approach to Herd Behavior” Journal of Economic Issues, Vol XL, pp.75-95.
Malmendier & Tate (2005): Does Overconfidence Affect Corporate Investment? CEO overconfidence Measures Revisited. European Financial Management, Vol. 11(5): 649-659.
Morse, Gardiner (2006): “Decisions and Desires” Harvard Business Review,pp.42-51.