English   Danish

2011/2012  BA-IVK_KS1T  Culture and society 1 and Language Knowledge 1 - German

English Title
Culture and society 1 and Language Knowledge 1 - German

Course Information

Language German
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course Period Autumn
1. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study Board
Study Board for BA in International Business Communication
Course Coordinator
  • Fagansvarlig på tysk
    Mette Skovgaard Andersen - Department of International Culture and Communication Studies
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 29 maj 2012
Learning Objectives
De studerende skal have et overblik over den nyere tids historiske udvikling i Tyskland i det omfang det er nødvendigt for at kunne forstå/fortolke grundlæggende forhold i det tyske samfund der adskiller sig fra det danske samfund.

Endvidere skal den studerende:

  • kunne forstå mundtlige tyske tekster
  • kunne udtrykke sig mundtligt med en høj grad af fonetisk korrekthed
  • have viden om forholdet mellem skrift og lyd og de vigtigste udtale - regler i tysk
  • have kendskab til de mest markante forskelle mellem dansk og tysk udtale
Kultur & Samfund 1 samt Sprogkundskab 1:
Assessment Oral Exam
Marking Scale 7-step scale
Censorship Internal examiners
Exam Period December/January
Aids With time for preparation
Duration Please, see the detailed regulations below
Mundtlig prøve i Kultur og samfund (indhold) samt i mundtlig kommunikation og fonetik (udtale og sprogfærdighed) på basis af en tekst, som den studerende trækker.

Eksaminationstekst: Maks. 1 normalside, Hjælpemidler: Tysk-tysk ordbog Forberedelsestid: 15 minutter, Eksaminationstid: 15 minutter inkl. votering. Karakteren er udtryk for en helhedsbedømmelse af fagviden og mundtlig kommunikationsevne.

Syge-/omprøve

Som den ordinære prøve.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Examination
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne:
• omsætte en skriftlig tekst til en mundtlig præsentation på et nogenlunde flydende og naturligt tysk uden væsentlige kommunikationsforstyrrende fejl
• udtrykke sig mundtligt med en høj grad af fonetisk korrekthed
• demonstrere viden om forholdet mellem skrift og lyd og de vigtigste udtaleregler i tysk
• demonstrere kendskab til forskellige afgørende overordnede politiske, samfundsmæssige og økonomiske forhold i perioden før og efter 1. verdenskrig, efter 2. verdenskrig, i perioden omkring Tysklands deling og efter de 2 Tysklandes forening.
• redegøre for Tysklands nuværende grundlæggende politiske, sociale og føderale struktur og have indblik i vigtige konsekvenser af genforeningen i 1990.
• demonstrere kendskab til økonomisk stærke og svage regioner i Tyskland
• på baggrund heraf kunne forstå og fortolke grundlæggende politiske og sociale forhold i det tyske samfund der adskiller sig fra det danske samfund
Course Content

Der gives en indføring i de forskellige politiske, økonomiske og sociologiske forhold i perioden før og efter 1. verdenskrig, efter 2. verdenskrig, i perioden med Tysklands deling og efter Tysklands genforening.

Fokus vil derudover værereception og produktion af mundtligt sprog.

Der gennemgås vigtige aspekter inden for tysk udtale med hovedvægten lagt på de forhold der erfaringsmæssigt volder danskere størst problemer, og på sammenligning mellem dansk og tysk.

Der introduceres forskellige strategier for mundtlig (og skriftlig) sprogproduktion, set i forhold til formålet med sprogproduktionen (fx argumentation, forespørgsel, præsentation af synspunkter).

Desuden arbejdes der med udvidelse af de studerendes aktive og passive ordforråd.

Teaching Methods
Forelæsninger, holdundervisning, selvstændig arbejde med vejledende materiale til forelæsningerne, desuden for den mundtlige del praktiske øvelser med vejledning og sproglaboratorium.
Student Workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 150 hours
Literature

Kompendium sammensat til mdt. sprogfærdighed.

Bruun Hansen, Agneta/Stenestad, Elva (2005). Gyldendal Tysk Grammatik, Gyldendal, 2. oplag

Zint-Dyhr, Ingeborg (2004). Deutschland und die Deutschen. Handelshøjskolens Forlag

Evt. supplerende litteratur opgives på semesterplan