English   Danish

2011/2012  BA-IVK_SP1S  Language description and language production 1 - Spanish

English Title
Language description and language production 1 - Spanish

Course Information

Language Spanish
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course Period Autumn
1. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study Board
Study Board for BA in International Business Communication
Course Coordinator
  • Kursusansvarlig
    Louise Denver - Department of International Language Studies and Computational Linquistics
Fagansvarlig på spansk - Carsten Humlebæk
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 29 maj 2012
Learning Objectives
Det fælles mål for Sprogbeskrivelse og sprogproduktion 1, 2 og 3 er at den studerende tilegner sig viden om og forståelse af det spanske sprogs opbygning med henblik på korrekt afkodning og produktion af grammatiske strukturer, samt at den studerende opnår færdigheder i analyse i primære led samt bestemmelse af leddenes materiale.

I Sprogbeskrivelse og sprogproduktion 1 arbejdes der bl.a. med sprogets morforlogi og syntaks med fokus på verbal-, substantiv- og pronominalsystemet.
Sprogbeskrivelse og sprogproduktion 1:
Assessment Written Exam
Marking Scale 7-step scale
Censorship No censorship
Exam Period December/January
Aids Open Book, Written Aid is permitted
Duration Please, see the detailed regulations below
90 minutter. Prøven består af: Del 1A: Indsætnings- og/eller sprogrevisionsopgave Del 1B: Oversættelse af enkle sætninger og tekster fra dansk til spansk Del 2: Sætningsanalyse med anvendelse af den relevante fagterminologi Prøven kan bestå af del 1A og B eller del 1A eller B, mens del 2 altid vil indgå. Dette bestemmes af fagkoordinator. Del 1 vægter 2/3. Del 2 vægter 1/3.

Syge-/omprøve
Som den ordinære, jf. § 18, stk. 2, b i studieordningen.


Afholdelse af syge-/omprøve
Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Examination
Den studerende skal kunne:
• indsætte den korrekte form af en given grundform i en spansk tekst
• revidere en spansk tekst som er behæftet med fejl inden for pensummets emneområder
• oversætte enkle sætninger og tekster til spansk
• analysere ikke-komplekse spanske tekster på sætnings- og sætningsledsniveau samt bestemme ledmaterialet
• anvende den relevante grammatiske terminologi
Course Content

Præsentation af og træning i det spanske sprogs morfologi og syntaks med fokus på verbal-, substantiv- og pronominalsystemet.

Præsentation af og træning i analyse af sætninger i primære led mht. funktion (dvs. verbal, subjekt, objekt mv.) og materiale (dvs. verbalsyntagme, substantivsyntagme, pronominalsyntagme, ledsætning mv.).

Teaching Methods
Holdundervisning hvor træningen i produktion af grammatiske strukturer foregår ved hjælp af forskellige former for mundtlige og skriftlige øvelser, fx indsætningsopgaver og oversættelser af mindre tekster. Opgaverne løses individuelt og i grupper.
Introduktionen til sætningsanalyse gives i en række fællesforelæsninger suppleret med holdundervisning. Stoffet præsenteres i forelæsningerne som følges op af træning af analysefærdighederne på de enkelte hold.
Student Workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 150 hours
Literature

Louise Denver: Sproglige puslerier – om sætningsdannelse i spansk, Frederiksberg: Samfundslitteratur

Marietje Hastrup og Lise Thorup Lauridsen: La Gramática - spansk grammatik. Gyldendal (Gyldendals Gymnasiale Grammatikker) 2008

Evt. supplerende litteratur opgives på semesterplan