English   Danish

2011/2012  BA-TIDI  Definition af IS

English Title
Definition of Information Systems

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 22,5 ECTS (675 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
4. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi
Kursusansvarlig
 • Jacob Nørbjerg - ITM
Fagområde/Category
 • Informatik/Information Systems
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
I semesteropgaven og ved det afsluttende forsvar skal den studerende
- kunne forklare fagets grundlæggende teori og begreber, herunder forskellige paradigmer og definitioner af begrebet system.
- med udgangspunkt i fagets pensum og egne refleksioner, kunne forklare:
 • Formålet med og den korrekte anvendelse af fagets metoder og teknikker til identifikation og definition af informationssystemer.
 • Forskelle og ligheder mellem fagets metoder og teknikker til identifikation og definition af informationssystemer.
 • Hvordan og hvornår i DIS processen brugerinddragelse passer ind.
 • I den afsluttende semesteropgave g ved forsvaret skal den studerende desuden kunne:
 • anvende de i kurset gennemgåede teorier og metoder til at analysere en problemsituation og foreslå en eller flere mulige løsninger;
 • reflektere kritisk over løsningsprocessen og valget af løsning.
Eksamen
.
Definition af IS:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 30 minutter
Fælles semester projektrapport der udarbejdes i grupper og med individuelt mundtlig forsvar. Udprøvningen er fælles med fagene "Udvikling af større systemer" og "IT-strategi, -arkitektur og governance".

Rapportlængde, grupper a 2, 3 eller 4 studerende: 100 sider + 60 sider bilag
Rapportlængde, grupper a 1 studerende: 40 sider + 24 sider bilag

Censur: intern prøve med bieksaminator
 
Syge-/omprøven afholdes efter samme regler som den ordinære prøve.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Faget ’Definition af Informationssystemer’ befinder sig inden for fagblokken ’IT’. Faget ligger på HA(it.)’s 4. semester og består af en forelæsningsrække og tilhørende øvelser.
Formålet med faget ’Definition af Informationssystemer’ er at gøre de studerende i stand til at identificere behovet for og definere indholdet af relevante (IT-baserede) informationssystemer. Faget anvender en bred definition af begrebet informationssystem (IS) til først og fremmest at betyde et menneskeligt aktivitetssystem med et bestemt formål, som kan, men ikke nødvendigvis skal, understøttes af Informationsteknologi; det har fokus på de tidlige udviklings- og analyseaktiviteter og introducere en metodisk ramme til systematisk undersøgelse af en given virksomheds problemområder og mulige organisatoriske og IS/IT-mæssige løsninger herpå.
Ved fagets afslutning vil de studerende have forståelse for en række IS begreber, metoder og teknikker til praktisk problemidentifikation og problemløsning i organisationer og situationer. De studerende vil således:
 • Kende og forstå metoder og teknikker til undersøgelse og definition af en given virksomheds problemområder fra et organisatorisk, socialt og teknisk perspektiv,
 • Kende og forstå metoder og teknikker til at beskrive alternative løsningsmuligheder og udarbejde sammenhængende løsninger på de formulerede organisatoriske, sociale og tekniske problemer,
 • Kende og forstå de grundlæggende antagelser bag fagets forskellige metoder og teknikker og mulighederne for at benytte denne indsigt til at sammensætte deres egen DIS proces, så den omfatter relevante metoder og teknikker til identifikation og definition af informationssystemer, brugerinddragelse og empirisk dataindsamling og behandling.
 
Den praktiske anvendelse af fagets metoder og teknikker finder sted i integrationsprojektet på 4. semester.
Undervisningsformer
Forelæsninger og case-baserede øvelser.
Arbejdsbelastning
Forelæsning 30 timer
Forberedelse (læsning, forberedelse af cases og deres præsentation mv.) 90 timer
Øvelser (inkl. forberedelse) 40 timer
Fælles semesterrapport 40 timer
Eksamensforberedelse og eksamen 25 timer
Total: 225 timer
Litteratur
Alter, The Work System Method, Connecting People, Processes, and IT for Business Results, 1st ed., Work System Press, Larkspur, CA, 2006, (ISBN-10: 0-9778497-0-8).
 
Peter Checkland & John Poulte, Learning For Action: A Short Definitive Account of Soft Systems Methodology, and its use Practitioners, Teachers and Students, John Whiley & Sons Ltd., UK, 2006 (ISBN 0-470-02554-9)