English   Danish

2011/2012  BA-TOL1  Indføring i organisationers opbygning og funktion

English Title
Introduction to Organizational Theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 15 ECTS (450 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed To semestre
Placering Efterår , Forår
(1. og 2. semester)
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi
Kursusansvarlig
 • Tina Blegind Jensen - Institut for Informatik
Fagområde/Category
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Faget skal sætte den studerende i stand til at:
 • identificere og beskrive formelle og uformelle karakteristika i organisationer
 • forklare muligheder og begrænsninger i karakteristika relateret til formelle og uformelle træk
 • analysere betydningen af organisationsadfærd og processer i organisationer
Eksamen
Indføring i organisationers opbygning og funktion
Prøven i faget består af to delprøver:
A - Grupperapport og mundtligt forsvar :
Vægtning 50%
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor

Der afholdes en mundtlig eksamen på baggrund af en skriftlig grupperapport. Rapporten udarbejdes i grupper på 4 studerende. Studienævnet fastsætter de præcise regler for gruppedannelse. Rapporten skal have et omfang på max 30 normalsider. Hvis den studerende ønsker at udarbejde rapporten alene, skal rapporten have et omfang på max 20 normalsider.
Den mundtlige prøve er en individuel prøve af ca. 15 min. varighed uden forberedelse. I eksamenslokalet må alene medbringes rapporten og få personlige noter. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af den skriftlige rapport og den mundtlige præstation. 

Intern prøve med bieksaminator.

Syge-/omprøven afholdes efter samme regler som den ordinære prøve. Ved omprøven afleveres rapporten i samme eller omarbejdet form. Den studerende vælger selv. Hvis delkarakteren for rapporten og forsvaret var mindre en 02 ved den ordinære prøve, har den studerende krav på, at eksaminator giver en kortfattet skriftlig kritik, der kan bruges som udgangspunkt for en genaflevering af rapporten.

B - Pensumprøve:
Vægtning 50%
Vurdering Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor

Der afholdes en mundtlig prøve i pensum. Den mundtlige prøve er en individuel prøve af ca. 15 min. varighed uden forberedelse. I eksamenslokalet må alene medbringes rapporten og personlige noter.

Intern prøve med bieksaminator.

Syge-/omprøven afholdes efter samme regler som den ordinære prøve.

Eksamination
Skriftlig rapport udarbejdet i grupper med individuelt mundtligt forsvar samt pensumspørgsmål. Den mundtlige eksamen varer 30 minutter i alt og bliver bedømt samlet med én karakter.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Formålet med faget er at give de studerende en grundlæggende indføring i organisationers form og funktion.
 
Undervisningen fokuserer specifikt på, at den studerende får indsigt i, hvorledes organisationer påvirkes af deres omgivelser samt af de individer, der befolker organisationen. Der arbejdes med betydningen af motivation, roller og interaktion, forandring samt kultur i relation til organisationer. Forskellige perspektiver på organisationer gennemgås med henblik på at illustrere, at opfattelsen af organisationsbegrebet ikke er entydigt. Den studerende får indsigt i forskellige organisationsstrukturer og disses betydning for hvorledes dette påvirker organisationen. Endelig får den studerende indsigt i forskellige typer af beslutningsprocesser og betydningen af læring, magt og politik i forbindelse med beslutningsprocesser i organisationen.
 
Hertil kommer, at de studerende får en grundlæggende indføring i hvorledes organisationer kan studeres empirisk.
Metodeundervisningen fokuserer på udarbejdelse og operationalisering af problemformulering samt hvordan kvalitative og kvantitative data kan indsamles, behandles og afrapporteres. Denne viden skal bruges til udarbejdelse af den skriftlige organisationsrapport, som danner grundlag for den mundtlige eksamination.
Undervisningsformer
Undervisningen foregår som en blanding af storholdsforelæsninger og øvelser. Øvelsestimerne anvendes til at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål fra storholdsforelæsningerne, og der arbejdes med cases og studenterfremlæggelser.
Derudover tilbydes de studerende klyngevejledning i forhold til deres grupperapport.
Arbejdsbelastning
Storholdsforelæsning 60 timer
Forberedelse til storholdsforelæsning 120 timer
Øvelser 40 timer
Forberedelse til øvelser 80 timer
Klyngevejledning 30 timer
Forberedelse til vejledning 60 timer
Projekt 40 timer
Eksamensforberedelse 40 timer
Total: 450 timer
Litteratur
 • Jacobsen og Thorsvik. Hvordan organisationer fungerer – en indføring i organisation og ledelse. Hans Reitzels forlag. 2. udgave
 • Majken Schultz. Kultur i organisationer. Funktion eller symbol. Handelshøjskolens forlag. 1. udgave
 • Niels Bo Sørensen. Organisationers form og funktion – om Mintzbergs teori i en dansk sammenhæng Samfundslitteratur. 4. udgave
 • Ib Andersen. Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne. Samfundslitteratur. 4. udgave
 • Rienecker, L. (2005). Problemformulering – på de samfundsvidenskabelige uddannelser, Samfundslitteratur, 3. udgave