English   Danish

2011/2012  DIP-MM04  International Strategic Market Management

English Title
International Strategic Market Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (AU)
Kursusansvarlig
 • Alexander Josiassen - Institut for Afsætningsøkonomi
Fagområde/Category
 • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal
• Opnå viden om og indsigt i fagområdets sigte, anvendte begreber, teorier, modeller og metoder
• Kunne forstå og reflektere over disse værktøjers anvendelsesmuligheder/-begrænsninger i den givne kontekst
• Kunne reflektere over og kunne inddrage relevante modeller, metoder og værktøjer fra tilstødende fagområder/fagdiscipliner
• Opnå indblik i hvilke virksomhedsstrategier, der er mulighed for at benytte såvel generelt som under specielle markedssituationer
• Opnå et samlet overblik over de faser, der er knyttet til en analytisk- og beslutningsorienteret proces med henblik på formulering, implementering og styring af markedsføringen af virksomhedens produkter og/eller services på internationale aftagermarkeder

Den studerende skal kunne:
• Gennemføre en grundig og nuanceret analyse af en given virksomhed samt de omverdensforhold, der præger denne
• Diskutere de valgte strategier og beslutninger, der har ført virksomheden til den aktuelle position på markedet med det afledte økonomiske resultat
• Kortlægge virksomhedens forskellige strategiske forretningsmuligheder under hensyntagen til virksomhedens finansielle midler og øvrige kapaciteter
.Demonstrere, at vedkommende kan behandle sammenhænge mellem fagets discipliner, herunder vurdere konsekvenser af foreslåede tiltag/ændringer for virksomhedens lønsomhed, organisation m.m.
• Vurdere behovet for, iværksætte og drive den strategiske markedsplanlægningsproces, der med udgangspunkt i kundesegmenternes ønsker og behov sikrer, at virksomhedens produkter og services kontinuerligt udvikler sig i overensstemmelse med efterspørgselen på virksomhedens markeder og de konkurrencemæssige krav
• Forstå, reflektere over, relatere og formidle strategiske afsætningsøkonomiske problemstillinger og løsningsmuligheder til andre fagområder i et ledelsesmæssigt og internationalt perspektiv.
 • Vurderingskriterier for målopfyldelsen: Karakteren 12 gives for den præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets læringsmål, således som det fremgår af fagbeskrivelserne med ingen eller få væsentlige mangler.
 • Ved kursets afslutning skal den studerende kunne:
 • Udvise et godt overblik over og en tilfredsstillende opfyldelse af fagets/fagelementets mål og centrale elementer og sammenhænge
 • Forstå og reflektere over fagområdets begrebsapparats anvendelsesmuligheder/-begrænsninger i den givne kontekst
 • Diskutere de valgte strategier og beslutninger, der har ført til den aktuelle position på markedet med det afledte økonomiske resultat
 • Strukturere og løse komplekse internationale markedsmæssige problemer for en given virksomhed under hensyntagen til virksomhedens produktportefølje, konkurrencesituationen, omverdenen i øvrigt, mv.
 • Kortlægge en given virksomheds strategiske forretningsmuligheder under hensyntagen til virksomhedens finansielle midler og øvrige kapaciteter
 • Dokumentere evnen til at vurdere behovet for, at en virksomheds produkter og services kontinuerligt udvikler sig i overensstemmelse med efterspørgselen på dets internationale aftagermarkeder og de konkurrencemæssige krav
 • Reflektere over, relatere og formidle strategiske afsætningsøkonomiske problemer og løsningsmuligheder til andre fagområder i et ledelsesmæssigt og internationalt perspektiv
 • Dokumentere, at de foreslåede internationale strategiforslag er brugbare og realistiske i praksis
 • Dokumentere evnen til at sammenfatte og formidle opnåede analyseresultater, herunder diskutere og anvise, hvordan resultaterne kan implementeres i virksomhedens løsning af det identificerede og opstillede beslutningsproblem
Eksamen
International Strategic Market Management
International Strategic Market Management:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Forårstermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 4 timer
De studerende sidder på CBS' computere, har adgang til S-drevet og må have USB-stik med, men har ikke adgang til internettet/sitescape m.m.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget sigter mod at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer indenfor marketingfunktionen som helhed eller centrale dele heraf på internationale markeder samt at kunne gennemføre økonomiske analyser af virksomhedens muligheder og mål således, at den studerende kan identificere, forstå og tackle marketingproblemer i praksis samt udarbejde en realistisk global marketingstrategi – under hensyntagen til de rammebetingelser, der møder den enkelte virksomhed på udvalgte aftagermarkeder med fokus på hensynet til virksomhedens økonomiske/finansielle midler og mål. Virksomhedens markedsmuligheder samt dens økonomiske styrker/svagheder skal således kortlægges som beslutningsgrundlag for valg af dens fremtidige strategi.

Det overordnede formål med faget vil være at gøre den studerende i stand til at udvikle, formulere og implementere forretningsmæssige strategiske tiltag for en given virksomhed i en international omverden. Der sigtes derfor på at give en bredere og dybere forståelse af de anderledes forhold (på såvel makro- som mesoplan), variabler og modeller, der knytter sig til den strategiske synsvinkel.

Undervisningsformer
Undervisningsformen er intensiv, aktiv og dialogorienteret. Hver undervisningsrunde indeholder en koncentreret kortere oversigtsforelæsning, inddragelse af diverse instruktive øvelser og cases samt studenterfremlæggelser. Vekselvirkningen mellem teoretiske indfaldsvinkler og praktiske anvendelser vil således være en bærende pædagogisk dimension i læreprocessen, og undervisningen afsluttes med virksomhedsspillet The Marketing Game
Arbejdsbelastning
Forberedelse, inkl. casebesvarelser 116 timer
Tilstedeværelse/dialogundervisning 24 timer
Eksamensaktiviteter 10 timer
Yderligere oplysninger

Studieleder Flemming Cumberland

Litteratur

Keegan og Green, ”Global Marketing”, ISBN-nr. 9780273756071
Kompendium