English   Danish

2011/2012  DIP-STRAT  Strategi

English Title
Strategi

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (1. del)
Kursusansvarlig
  • Carsten Scheibye
Fagområde/Category
  • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Ved prøven skal den studerende med udgangspunkt i fagets pensum
  • Demonstrere evne til at anvende fagets teorier og modeller til at analysere den strategiske ledelsessituation balanceret og nuanceret baseret på tilgængelig information.
  • Kunne analysere og konkludere på den strategiske position og sammenhæng med strategiske målsætninger og nuværende strategier.
  • Vise evne til at analysere og argumentere for strategiske udviklingsmuligheder og på baggrund heraf analysere og vurdere disse med henblik på at træffe valg.
  • Demonstrere evne til at definere og redegøre for en hensigtsmæssig implementeringsproces.
Strategi:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed 3 timer
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det valgfrie fag Strategi bibringer den studerende en forståelse for den strategiske ledelsesproces fra en vurdering af hvorledes strategier bliver til i virksomhederne, over strategisk analyse og vurdering af position til opstilling af strategiske alternativer, samt evaluering og implementering. Faget bygger især videre på faget Erhvervsøkonomi på HD 1. dels obligatoriske del.
Blandt de mere centrale problemstillinger og emner behandles den strategiske ledelsesproces, strategisk analyse og positionsvurdering, udvikling af strategiske alternativer, evaluering heraf og strategisk valg samt strategisk implementering.
De centrale problemstillinger er:
• Den strategiske ledelsesproces og forskellige perspektiver herpå
• Strategisk analyse og herunder vurdering af virksomhedens interne situation såvel som den eksterne situation samt sammenfattende analyse af virksomhedens strategiske position og relevante kernetemaer
• Strategisk udvikling og herunder koncern- og vækststrategier samt modeller til strategiudvikling
• Strategiske alternativer og valg, herunder særligt modeller og metoder til vurdering af de opstillede strategiske alternativer
• Strategiimplementering og implementeringsprocessen

Undervisningsformer
Vekslen mellem storhold og holdundervisning med dialog.