English   Danish

2011/2012  KAN-CMA_VR09  Videregående regnskab og revision

English Title
Videregående regnskab og revision

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Uge 36-41:onsdag,8.00-10.45 Uge 43-46:onsdag,8.00-10.45
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Maks. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
  • Jesper Banghøj - Institut for Regnskab og Revision
Fagområde/Category
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Efter at have gennemført faget skal den studerende kunne:
  • Læse og forstå forskningsartikler indenfor regnskab og revision.
  • Redegøre for karakteristika ved følgende paradigmer indenfor regnskabsforskning: positivisme, kritisk teori og konstruktivisme.
  • Redegøre for anvendelsen af kvantitative og kvalitative metoder til undersøgelse af problemstillinger indenfor regnskab og revision.
  • Opstille en problemstilling, som kan løses med fagets metoder.
  • Redegøre for teoriens betydning for valg af undersøgelsesdesign ved studier indenfor regnskab og revision.
  • Søge forskningslitteratur indenfor regnskab og forholde sig kritisk til kvaliteten af denne.
  • Redegøre for den forskning, der er gennemgået i faget.
Forudsætninger
Faget forudsætter kendskab til regnskab og revision svarende til det niveau der opnås på cand.merc.aud., cand.merc. FIR., Cand.merc. ASC. eller tilsvarende kandidatstudie.
Eksamen
Skriftlig eksamen
Skriftlig eksamen:
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Eksamen er individuel projekteksamen, max. 15 sider. Projektets problemformulering og indhold udarbejdes af den studerede indenfor pensum. Der gives ingen vejledning i forbindelse med projektskrivningen. Intern censur.
Eksamination
Eksamen er individuel projekteksamen, max. 15 sider. Projektets problemformulering og indhold udarbejdes af den studerede indenfor pensum. Der gives ingen vejledning i forbindelse med projektskrivningen. Intern censur.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at give den studerende kendskab til udvalgte emner indenfor forskningen i regnskab og revision (både kvantitative og kvalitative studier), med henblik på at give den studerende gode ideer til emner, teorier og metoder til kandidatafhandlingen.

Faget er baseret på, at den studerende som forberedelse til de enkelte lektioner læser en række centrale forskningsartikler vedrørende regnskab og revision. Endvidere skal den studerende forberede en præsentation af enkelte artikler eller cases til hver lektion. Lektionerne består af en kombination af oversigtsforelæsninger, samt fremlæggelse og diskussion af litteratur og cases. Undervisningen er således baseret på dialogbaseret pædagogik og stiller store krav til den studerendes forberedelse og aktive deltagelse.

Undervisningsformer
Holdundervisning
Litteratur

Litteraturen vil være forskningsartikler i kompendium.