English   Danish

2011/2012  KAN-CMF_I10  Ledelse og arbejdsliv

English Title
Leadership and working life

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår , Efterår
Dette kursus udbydes i foråret samt i efteråret 2012
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi
Kursusansvarlig
  • Anders Raastrup Kristensen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
  • Michael Pedersen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
Fagområde/Category
  • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Efter at have fulgt Ledelse og arbejdsliv forventes den studerende at være i stand til:
  • at kunne udvælge, udpege og reproducere pensum fra faget, som er relevant for den udvalgte virksomhedscase
  • at kunne problematisere og analysere måder at organisere og lede arbejde i den udvalgte case
  • at kunne reflektere og uddrage konklusioner og vurderinger gennem analyse af måder at organisere og lede arbejdet på i casen
  • at kunne foretage analyse af en eller flere forskellige måder at organisere og lede arbejdet på og af den udvalgte case
  • at kunne foretage en kritisk evaluering af analysens gyldighed og konsekvenser
Ledelse og arbejdsliv:
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Ordinær prøve: Prøven har form af en individuel skriftlig hjemmeopgave på max. 10 sider på baggrund af en udleveret case. Bedømmelsen er uden censur. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Syge-/omprøve: Prøven er en 48-timers opgave på max. 10 sider på baggrund af en udleveret case. Bedømmelsen er uden censur. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget giver de studerende mulighed for at arbejde med og reflektere over forskellige aspekter af det moderne arbejdsliv med særligt fokus på de ledelsesmæssige udfordringer. Omdrejningspunkt for faget er tendensen til, at ledelse bliver til ledelse af selvledelse. Ledelse er ikke blot noget, som en leder udøver i forhold til en medarbejder, men er i høj grad noget, som den enkelte medarbejder må udøve over for sig selv, bl.a. ved selv at skulle opstille de krav og mål, som han eller hun løbende skal leve op til. Faget tager denne problematik videre ved at undersøge, hvordan kravet om selvledelse grundlæggende gør, at det er medarbejderens ledelse af sit eget ’liv’, der bliver det væsentligste i skabelse af produktion og værdi. Selvledelse handler dermed ikke blot om øget beslutningskompetence, men om at kunne håndtere forholdet mellem eksistensen som sådan og arbejdet. Hermed overskrider og redefinerer selvledelse den traditionelle opdeling mellem medarbejdernes arbejdsliv og privatliv. Selvledelse skaber en række nye udfordringer for virksomhederne, som afspejles i organisering og ledelse af arbejdet. Det gælder eksempelvis udvikling af sundheds- og stresspolitikker, inkludering af balance mellem familie- og arbejdsliv i medarbejderudviklingssamtaler, samt rekrutteringskampagner som ’en karriere intet et liv’.

Faget består af tre sektioner. Den indledende del introducerer til fagets generelle tematik og der gives en historisk overview over hvad det betyder at ledelse bliver til ledelse af selvledelse. I den anden del diskuteres arbejdsliv og ledelse af selvledelse udefra henholdsvis kontrol og frihed. Den tredje del fokuserer på selvledelse og ledelse af selvledelse, som et generelt kendetegn ved organisering og ledelse i det moderne arbejdsliv. I denne del gennemgås moderne ledelsesproblematikker som: engagement, performance, talent management, stress-management og work-life balance. Formålet er at vise, hvordan disse tematikker virker i forhold til selvledelse, samt hvordan de enkelte tematikker kan forbindes med hinanden og derved udgør en bestemt måde at tænke ledelse og organisering i det moderne arbejdsliv. Til den sidste undervisningsgang vil der blive arbejdet med en udvalgt case. Denne case er også udgangspunkt for essayeksamen i faget

Undervisningsformer
Faget er baseret på forelæsninger, diskussioner i plenum og de studerendes aktive involvering og planlægning af specifikke undervisningsgange. Pædagogisk bygger undervisningen på den forudsætning, at læring opstår gennem handling, erfaring og refleksion. Derfor er det afgørende for læringen på faget, at de studerende og underviserne i fællesskab bruger undervisningsrummet til at udfordre og eksperimentere med tanker, præsentationsmodeller, indhold og formidlingsformer. Undervisningen søger med en intens involvering af virksomhedspraksis at give de studerende rige muligheder for at reflektere over forholdet mellem teori og praksis.
Litteratur

Andersen, F. (2006): Hvad er selvledelse? Selvledelse – selvet på arbejde. Dansk Psykologisk Forlag. 43-58

 

Fuglsang. M. og Pedersen M. (2005): Arbejde og Kritik. Turbulens.net (netartikel)

http://www.turbulens.net/temaer/kritik/?article=255&PHPSESSID=8ca49e824f7e203d1162fb2a19471aca

 

 

Kristensen. A.R. (2009) Når system løber fra ansvaret, i Politikken. (netartikel)

http://www.cbs.dk/content/download/104019/1319082/file/Anders%20Raastrup%20Kristensen.pdf

Pedersen, M. (2008) Balance. Kan arbejde og frihed gå hånd i hånd. Politikken (netartikel)

http://www.cbs.dk/content/download/100143/1284015/file/MP_Balance_Poltiken.pdf

Raffnsøe, S (2009) Selvledelse. Når frihed bliver en forpligtelse. Politikken (netartikel) http://www.cbs.dk/content/download/100142/1284012/file/SR_Selvledelse_Politiken.pdf

Vestergård, V (2005): En dag på Danmarks bedste arbejdsplads. Berlingske Nyhedsmagasin. 43-48

Rose, N. (1999): Governing the Soul. Free Association Books. London. 55-119

Hjorth, T.L (2009)Alle steder hele tiden? – historiske forskydninger i værdiskabelsens organisering. Turbulens (netartikel)

http://www.turbulens.net/Temaer/Kognitivkapitalisme/?article=237&PHPSESSID=c4dc1eeeb7fc95c79e570b270fe2f1fa

Moulier-Boutang, Y (2009) Visionen om et pollensamfund (interview). Turbulens. Temanr. om kognitiv kapitalisme. 8-13

Costea, B, Crump, N. and Amiridis, K. (2008): Managerialism, the therapeutic habitus and the self in contemporary Organizing, Human Relations 61, 661-686

Casey, C. (1999): Come Join Our Family: Discipline and Integration in Corporate Organizational Culture. Human Relations. Vol. 52, No.2 155-178

Fleming, P. & Sturdy, F. (2009): “Just be yourself!”: Towards neo-normative control in organizations? Employee Relations. Vol. 31. No.6 569-583

Contu, A. (2008): Decaf Resistance: On Misbehavior, Cynicism, and Desire in Liberal Workplaces.Management Communication Quarterly, 21 (3) 364-379.

Rose, N . (1999 ): Freedom. Powers of Freedom – reframing political thought. Cambridge University Press. 67-97

Ekman, S. (2008): Autonomi eller autoritet: teenagekvaler på den moderne arbejdsplads. Psyke og Logos 29(1) 356-378

Maravelias, C (2007): Freedom at Work in the Age of Post-Bureaucratic Organization. ephemera 7(4) 555-574

Walton, R.E. (1985), From control to commitment in the workplace. Harvard Business Review, Vol. 63 No.2, pp.77-84.

Lazzarato, M (2004): From Capital-Labour to Capital-Life. ephemera 4(3) 187-208

Kristensen A.R. (2009): The Social Formation of Commitment. Kapitel fra Metaphysical Labour: Flexibility, Performance and Commitment in Work-Life Management.Copenhagen Business School.184-212

Townley, B (1995 ): ‘Know Thyself’: Self-awareness, Self-formation and Managing. Organization 2(2) 271-289

Newton, T, and Findlay, P (1996): Playing God? The Performance of Appraisal. Human Resource Management Journal. Vol 6(3) 42-58

Harney, S (2006): Why is Management a Cliché? Critical Perspectives on Accounting, 16 (5), 579-591

Kristensen, J.E. & Hermann S. (2004): Kompetenceudvikling – psykologisk inderliggørelse på dåseform. Psyke & Logos. Dansk Psykologisk Forlag. Nr.2 494-515

Tucker, E, Kao T. & Verma N. ((2005): Next-Generation Talent Management: Insights on How Workforce Trends are Changing The Face of Talent Management. Business Credit: 107, 20-27

Thrift, N (2008): A Perfect Innovation Engine: The Rise of the Talent World. Distinktion. (16),115-140

Buch, A, Andersen, V. og Sørensen O.H. (2009) Vidensarbejde og Stress – mellem begejstring og belastning. Jurist – og Økonomforbundets Forlag. 23-48

Pedersen, M. (2008) Arbejdet – nu med livet som indsats. Turbulens (netartikel)

http://www.turbulens.net/Temaer/Kognitivkapitalisme/?article=229

Pedersen, M. (2008): Tune in, break down and reboot – new machines for coping with the stress of commitment. Culture and Organization 14(2) 171-186

Guest, D (2002) Perspectives on the study of work-life balance. Social Science Information41(2), 255-279