English   Danish

2011/2012  KAN-CM_HR58  Strategisk HRM

English Title
Strategisk HRM

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Frans Bevort - Institut for Organisation
Steffen Löfvall Sidsel Jess Christian Claesen Marlene Voss
Fagområde/Category
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Efter at have fulgt faget forventes den studerende at kunne:
  • Udvise indgående kendskab til HRM som forsknings- og praksisfelt set i et teoretisk og strate-gisk virksomhedsperspektiv.
  • Forholde sig kritisk og refleksivt til HRM-feltets teoretiske fundament og konkrete praksis set i forhold til alternative positioner og rationaler fra andre fagområder og interessegrupper.
  • Demonstrere et grundliggende kendskab til den lovgivning, der er relevant i forhold til vareta-gelsen af klassiske HR-kerneydelser.
  • Deltage i en akademisk, evidensbaseret dialog omkring nytteværdien af HRM-aktiviteter.
  • Udvise evne til kritisk vurdering af såvel som konkret anvendelse af centrale forskningsmeto-der, der finder anvendelse inden for (HRM-)forskning i fagets temaer.
Strategisk HRM:
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Individuel eksamen. Max. 5 sider pr. studerende.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Faget fokuserer på Human Resource Development - dvs. udvikling af medarbejderen. Fokus her er på læring og kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder i samspil med gruppen og organisationen. Faget omhandler også det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Faget har sin oprindelse i samspillet mellem personlig, faglig og organisatoriske kompetencer og den kontekst og de midler, hvormed den multi-vinklede kompetence udvikles (og hæmmes).
Undervisningsformer
Undervisningsformen er en vekselvirkning mellem forelæsninger, øvelser, casediskussioner og gæsteindlæg.
Litteratur
Relevante artikler: 1)uploades på Learn af underviseren samt 2) findes af de studerende i relevante CBS biblioteksdatabaser