English   Danish

2011/2012  KAN-CM_J22  Motivation og ledelse af højtspecialiserede kreative medarbejdere

English Title
Motivation og ledelse af højtspecialiserede kreative medarbejdere

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Placering Efterår , Første quarter
Venligst se e-campus
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Helle Hedegaard Hein - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
Administration: Karina Ravn Nielsen/ Lucie Alexanian - electives.lpf@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Erhvervspsykologi/Business psychology
  • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
  • Ledelse/Management
  • Ledelse af Information og Videnledelse/Management of Information and Knowledge Management

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Efter at have gennemført faget forventes den studerende at være i stand til:
- at demonstrere dyb fortrolighed med klassiske og nyere motivationsteorier
- at demonstrere dyb fortrolighed med de ledelsesteorier, der indgår i pensum
- kritisk at kunne reflektere over fagets teorier, herunder teoriernes styrker og svagheder og anvendelsesmuligheder i praksis, især ift. videnarbejde og kreativt arbejde
- at kunne anlægge et kvalificeret videnskabsteoretisk perspektiv på fagets teorifelt
- at kunne reflektere over konsekvensen af forskellige højtspecialiserede kreative medarbejdertypers motivationsprofil og ledelsesbehov i praksis
- at kunne anvende fagets teorier analytisk på en praktisk ledelses- eller motivationsmæssig problemstilling i såvel private som offentlige organisationer, især ift. højtspecialiserede kreative medarbejdere
- at kunne opstille kvalificerede løsningsforslag på dilemmaer eller problemstillinger knyttet til motivation og ledelse af højtspecialiserede kreative medarbejdere
- at kunne reflektere over anvendeligheden af forskellige metoder til at undersøge medarbejderes motivationsprofil samt over metodiske faldgruber forbundet hermed
Forudsætninger
Ingen særlige forudsætninger – faget er ikke et progressionsfag og er åbent for alle cand.merc.-studerende
Eksamen
Individuel projekteksamen
Motivation og ledelse af højtspecialiserede kreative medarbejdere:
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor

Kursets indhold, forløb og pædagogik

I et samfund, hvor vidensøkonomi, den kreative økonomi og oplevelsesøkonomi vil udgøre en væsentlig del af Danmarks konkurrencefordel, spiller videnarbejdere, fagprofessionelle medarbejdere og andre typer af højtspecialiserede kreative medarbejdere en afgørende rolle. Der kommer flere og flere af dem, de fylder mere på arbejdsmarkedet, og de har indtaget en central plads i ledelsesdebatten som en medarbejdertype, der udgør en central ledelsesudfordring.

Ledelsesudfordringen bliver ikke mindre af, at der ikke er mange motivations- og ledelsesteorier, der fokuserer specifikt på denne særlige medarbejdertype, deres motivationsprofil, deres ledelsesbehov og deres adfærd i organisationer.
 

Fagets omdrejningspunkt vil være motivationsteori – både de klassiske motivationsteorier og nyere motivationsteorier, der fokuserer særligt på de højtspecialiserede kreative medarbejdere. Der lægges i faget vægt på, at de højtspecialiserede kreative medarbejderes motivationsprofil ikke kan beskrives ud fra én teori, men at der kan skelnes mellem forskellige arketyper med hver deres motivationsprofil og hver deres ledelsesbehov. Ud fra en forståelse af forskellige motivationsprofiler vil faget lægge op til en diskussion af, hvordan de højtspecialiserede kreative medarbejdere bør ledes, og hvilke ledelsesmæssige kompetencer det kræver.
 

Centrale områder i faget vil være:

· Videnarbejdets og det kreative arbejdes særlige karakteristika

· Motivationsteoriens historiske udvikling og videnskabelige paradigmer

· Klassiske motivationsteorier og deres anvendelse ift. højtspecialiserede kreative medarbejdere

· Nyere motivationsteorier med særligt fokus på højtspecialiserede kreative medarbejdere

· Eksistenspsykologien, som bidrager med viden om, hvad der driver medarbejdere, hvis primære drivkraft er at gøre en forskel i en højere sags tjeneste

· Ledelsesteorier, der dels fokuserer på ledelsesstil, dels på lederens karakteristika

· Analyser af konsekvensen af organisationers incitamentstruktur – hvad virker og hvad virker ikke? Virker resultatløn, bonusordninger, frynsegoder etc.?

· Metodiske faldgruber og dilemmaer forbundet med at undersøge, hvad der motiverer medarbejdere
 

Fagets udvikling af personlige kompetencer:

Faget vil skærpe den studerendes indsigt i en væsentlig del af erhvervslivets arbejdsstyrke – en arbejdsstyrke, som den studerende selv kommer til at indgå i. Dermed vil faget også tilstræbe at udvikle den studerendes indsigt i og refleksion over egen motivationsprofil og samtidig skærpe refleksionen over, hvordan motivations- og ledelsesmæssige problemstillinger i dilemmaer tackles i praksis. Desuden udvikles evner ift. selvstændigt og analytisk arbejde samt refleksion over de teorier, som ledelsespraksis er baseret på.

Undervisningsformer
Undervisningsformen vil være dialogbaseret og veksle mellem oplæg, diskussion og fælles analyse af teoretiske og praktiske problemstillinger. Der indgår en del casearbejde og øvelser i undervisningen. Der forventes en høj grad af aktiv deltagelse, ligesom de studerende også vil blive bedt om at fremlægge dele af pensum.
Litteratur

Hein, Helle Hedegaard (2009): Motivation – motivationsteori og praktisk anvendelse. København: Hans Reitzels Forlag.

Hein, Helle Hedegaard (2009): Primadonnaen, Præstationstripperen, Pragmatikeren… og Lønmodtageren. Ledelse i Dag

Christensen, Peter Holdt (2007): Motivation i videnarbejde. København: Hans Reitzels Forlag.

Mintzberg, Henry (1998): Covert Leadership: Notes on Managing Professionals. Harvard Business Review, November-December,1998.

Goldschmidt, Lars (2004): Ledelse af professionelle primadonnaer med henblik på at skabe det enestående. Revision og Regnskabsvæsen, august 2004.

Larsen, Bøje; Kristine Munkgård Pedersen og Peter Aagaard (2005): Begejstring og distance. Om unge videnarbejderes motivation. Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Amabile, Teresa et al. (2002): Creativity Under the Gun. Harvard Business Review, 2002.

Austin, Robert D. & Richard L. Nolan (2007): Bridging the Gap Between Stewards and Creators. MIT Sloan, vol. 8. no. 2.

Gustafson, James M. (1982): Professions as Callings. The Social Service Review, vol. 56, no. 4, pp. 501-515.

McAdams, Dan P. & Jennifer L. Pals (2006): A New Big Five – Fundamental Principles for an Integrative Science of Personality. American Psychologist, vol. 61, no. 3