English   Danish

2011/2012  KAN-HR57  Human Resource Development

English Title
Human Resosurce Development

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
  • Christine Molgaard Cleemann - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
Fagområde/Category
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Efter at have fulgt faget forventes den studerende at være i stand til:

1. at redegøre for og selvstændigt forholde sig til de vigtigste læringsteoretiske strømninger, herunder deres styrker og begrænsninger.
2. at kunne vurdere konsekvenserne af at arbejde med et givet perspektiv på kompetence.
3. at kunne problematisere, uddrage konklusioner og forholde til kritisk til teori og praksis in-den for karriere- og talentudvikling
4. at kunne arbejde refleksivt med kompetencepositioner i forhold til konkrete cases
5. at kunne forholde sig refleksivt til konkrete dilemmaer inden for fagets tematiske (teoreti-ske og praktiske) felt – og vurdere denne selvforståelse i forhold til andre mulige positioner.
6. at kunne anlægge et kvalificeret videnskabsteoretisk og metodologisk perspektiv på fagets tematiske felt.
7. at kunne inddrage relevante internationale HRM-aspekter i tolkningen af fagets tematiske felt.
Eksamen
Human Resource Development
Eksam:
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed 48 timer
Eksamination
48-timers individuel eksamen. Max. 10 sider pr. studerende. Bedømmes alene af underviser.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget fokuserer på Human Resource Development - dvs. udvikling af medarbejderen. Fokus her er på læring og kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder i samspil med gruppen og organisationen. Faget omhandler også det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Faget har sin oprindelse i samspillet mellem personlig, faglig og organisatoriske kompetencer og den kontekst og de midler, hvormed den multi-vinklede kompetence udvikles (og hæmmes).

Undervisningsformer
Undervisningsformen er en vekselvirkning mellem forelæsninger, øvelser, casediskussioner og gæsteindlæg.

Litteratur

NB: litteraturen er vejledende

  1.  
  2. Fagets grundbog: Illeris, Knud: Læring (Roskilde Universitetsforlag, 2. rev. udg., 2006: hele bogen)Holt Larsen,
  3. Henrik, HRM Licence to work (Forlaget Valmuen, 2. udg. 2010: kapitel 10, 11 og 13).
  4. Kapitel: Børgesen, K., Fra individuelt potentiale til organisatorisk præstation, (Samfundslitteratur, 2010)
  5. Artikel: Dahl m. fl. Perspektiver på Organisatorisk Læring (Videncenter for læreprocesser, Aalborg Universitet, 2002).
  6. Ulrich & Smallwood, Capitalizing on Capabilities (HBR, 2004), Penrose, E., Limits to the groth and size of firms (American Economic Review, 1955), Pfeffer, J., Costumers First, not so fast (HBR, 2009), O´Donnel m.fl., Advances in developing Human Resources (Sage, 2007) àtil tema 4
  7. Det materiale de fire øvrige medundervisere medbringer: Helle Hein Hedegaard og Flemming Poulfelt samt jura og VTM