English   Danish

2011/2012  KAN-KANKOM  Kandidatafhandling

English Title
Master' Thesis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 30 ECTS (900 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation
Kursusansvarlig
 • Karl-Heinz Pogner - Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse
Fagområde/Category
 • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
 • Kommunikation/Communication
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
 • Økonomisk og organisatorisk sociologi/Economic and organizational sociology
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Læringsmål for kandidatafhandlingsforløbet er opstillet i to aspekter, det ene vedrører det metodiske udbytte af arbejdet med afhandlingen, det andet vedrører de elementer afhandlingen skal bestå af.

Det metodiske udbytte
Efter at have gennemført kandidatafhandlingsforløbet skal den studerende kunne:
 Håndtere en iterativ proces, hvor bearbejdning af viden og formulering af problem er gensidigt influerende.
 Formulere et problem, som kan styre og strukturere arbejdet med kandidatafhandlingen og dens indhold.
 Argumentere for formulering af de spørgsmål, der besvares for at løse problemet.
 Forklare og evaluere de metoder, der bliver anvendt besvarelsen af spørgsmål og ved løsningen af problemet.
 Udvælge og bearbejde teori, der bruges til formulering af problem, opstilling af spørgsmål, analyse og konklusion.
 Argumentere for relevansen af den anvendte teori.
 Udvælge og bearbejde primære og sekundære kilder, der anvendes til dokumentation for analyse og løsning af problemet.
 Forklare og evaluere den overordnede sammenhæng mellem: formulering af problem, valg og brug af teori, empiriindsamling og empiribearbejdning og konklusion.
 Forklare den overordnede sammenhæng i et videnskabsteoretisk perspektiv.
Indholdskriterier:
Karakteren 12 gives, når kandidatafhandlingen på fremragende vis, dvs. med ingen eller få uvæsentlige mangler lever op til følgende krav:
 Afhandlingen er styret af en for uddannelsen relevant problemformulering udviklet af den studerende.
 • Besvarelsen er afgrænset således, at afhandlingens analyser og diskussioner er relevante, nødvendige og dækkende for at kunne besvare problemformuleringen.
 • Der er konsistens imellem problemformulering, afgrænsning, disposition analyse og konklusion således, at besvarelsen fremstår logisk i lyset af problemformuleringen.
 • Der er en diskussion af og begrundelse for valg og fravalg både med hensyn til emneafgrænsning, teori, metode og empiri (hvis empiri indgår).
 • Afhandlingen reflekterer kritisk over de(n) valgte teori(er), metode(r) og empiri (hvis empiri indgår) samt vurderer deres anvendelighed for besvarelsen af problemformuleringen.
 • Der er konsistens, således at valg og anvendelse af teori og empiri indgår i et samspil med hinanden og kompletterer vidensproduktionen. (Gælder empiriske afhandlinger).
 • Der er dokumentation og/eller argumentation for påstande i analyse og konklusion.
 • I analysen indgår overvejelser om, hvordan afhandlingens egne resultater ligner og/eller adskiller sig fra andre lignende undersøgelser på området.
 • Analysen fokuserer på et velafgrænset problem, dvs. går i dybden og skaber syntese på baggrund af teorier og evt. empiri.
 • Afhandlingen viser forståelse af sammenhænge inden for emnets kontekst samt perspektiverer og generaliserer egne resultater til andre lignende situationer uden for den aktuelle kontekst.
 • Afhandlingen bygger på den for emnet relevante (forsknings)litteratur.
 • Afhandlingen diskuterer de præmisser, teorierne bygger på, og disse præmissers betydning for, hvilken viden der kan skabes. (Gælder ”især” eller ”kun” for teoretiske afhandlinger).
 • Afhandlingen bidrager med et nyt perspektiv, f.eks. ved at kendt teori anvendes på ikke tidligere undersøgt empiri, ny (kombination af) teori anvendes på et kendt problem.
Eksamen
Kandidatafhandling
Kandidatafhandling:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Sommertermin
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 60 minutter
 
Eksamination
Prøven er en mundtlig prøve på 45 min. på baggrund af en skriftlig afhandling. Der afsættes 60 min. pr. studerende, hvoraf 15 min. benyttes til feedback til den studerende fra eksaminator og censor. Afhandlingen kan udarbejdes individuelt eller af to studerende i fællesskab, og hvor én studerende max. må skrive 80 s., og to studerende max. 120 s. Afhandlingen kan skrives på dansk eller engelsk og skal indeholde et resumé. Resumeet skal udarbejdes på engelsk hvis afhandlingen er skrevet på dansk, og på dansk hvis afhandlingen er skrevet på engelsk.
Studienævnet fastsætter nærmere retningslinjer for det mundtlige forsvar i manualen. Bedømmelsen er en helhedsvurdering af den skriftlige afhandling, resuméet, den mundtlige eksamination samt den studerendes stave- og formuleringsevne, idet det faglige indhold dog vægter tungest.
Omprøvebestemmelser: Hvis afhandlingen er udarbejdet af én studerende og denne ikke består, betragtes afhandlingen som ikke-acceptabel. Forud for omprøven skal der ske en fornyet gennemarbejdning af afhandlingen m.h.p. på en forbedring af denne. Som grundlag herfor afgiver eksaminatorerne senest ugedagen efter den mundtlige eksamination en skriftlig kritik af afhandlingen. Hvis afhandlingen er udarbejdet af to studerende, og den ene ikke består, skal vedkommende til en mundtlig omprøve. Hvis afhandlingen er udarbejdet af to studerende, og begge studerende ikke opnår en beståelseskarakter, betragtes afhandlingen som helhed som ikke-acceptabel. Forud for omprøven skal der derfor ske en fornyet gennemarbejdning af afhandlingen med henblik på en forbedring af dette. Som grundlag herfor afgiver eksaminatorerne senest ugedagen efter den mundtlige eksamination en skriftlig kritik af afhandlingen
Sygeprøvebestemmelser: Hvis en studerende ikke kan deltage i den mundtlige eksamen pga. sygdom, skal vedkommende til en ny mun
Kursets indhold, forløb og pædagogik
  
  
  
  
  

Undervisningsformer
Kursusaktivitet:
Studenterarbejdstimer:
Forelæsninger/workshops: 36 timer
Vejledning: 21 timer
Udarbejdelse af afhandling: 843 hours
Total: 30 ECTS / 900 SAT