English   Danish

2011/2012  KAN-MLM_57  Det kulturmentale univers i sprog og kommunikation

English Title
Det kulturmentale univers i sprog og kommunikation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Uge 36-41,43-46:Onsdag 8.00-10.35
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Maks. antal deltagere 30
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Per Durst-Andersen - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Secretary: Tine Silfvander ts.iadh@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Kommunikation/Communication
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Efter endt kursus vil deltagerne have en generel og detailbaseret viden om hvordan sproget som sådan og forskellige enkeltsprog forholder sig til perception, kognition, pragmatik og semiotik, have udviklet en evne til at analysere hvordan kommunikationen foregår i forskellige sprogkulturelle områder og være i stand til at beskrive på en præcis måde hvorfor interkulturel kommunikation ofte støder ind i forhindringer. Derudover vil deltagerne have et veludviklet begrebsapparat der gør dem i stand til at tackle kommunikationsproblemer på en ny måde.

Målbeskrivelse: Deltagerne skal kunne redegøre for forskellige forskeres syn på forholdet mellem sprog, kultur og hjerne og kunne beskrive de data/argumenter der støtter deres syn; redegøre for de forskellige valg inden for områderne perception, kognition, pragmatik og semiotik som sprogbrugere bestandigt stilles overfor og konsekvenserne af de valg der så træffes; analysere og perspektivere sproglige data fra forskellige sprogkulturelle områder der er gennemgået i undervisningen; samt kort og klart fremlægge de sammenhænge der eksisterer eller kan eksistere mellem sprog, kognition og mentalitet og hvilken betydning denne form for sammenhæng har på interkulturel kommunikation.
Forudsætninger
BA eller tilsvarende med interesse for sprog, men der kræves ikke særligt kendskab til bestemte sprog udover dansk og engelsk
Eksamen
Mundtlig eksamen
Det kulturmentale univers i sprog og kommunikation:
Vurdering Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Uden hjælpemidler
Varighed 20 minutter
Eksamination
Mundtlig eksamen, internt bedømt ved hjælp af 7-skalaen, alle hjælpemidler tilladt. 20 min inkl. censur. Omprøve som egentlig prøve.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Der indledes med en kort historisk gennemgang af forskellige forskeres syn på relationen mellem sprog, kultur og hjerne efterfulgt af en gennemgang af de nyeste resultater inden for eye-tracking og hjerneskanning. Denne indledning skal bibringe deltagerne en forståelse af at der er uenighed forskerne imellem, men at der samtidig er data der peger på en klar sammenhæng. Herefter lærer vi at analysere enkeltsprog såsom dansk, engelsk, russisk, kinesisk m.fl. med henblik på at fastslå hvordan de benævner og ”framer” et givet billede, hvordan deres tankegang er, når de fortæller akkurat den samme historie til modtager, hvordan de henvender sig til modtager og får ham eller hende til at gøre noget og i det hele taget hvordan de navngiver personer og benævner ting. I takt med introduktionen til de enkelte områder (perception, kognition og pragmatik) vil deltagerne se at der er en systematisk sammenhæng som forklares med at sprog deler sig i tre forskellige supertyper: nogle sprog (fx kinesisk og russisk) taler om situationer, andre (fx tyrkisk og bulgarsk) om oplevelser og helt andre om informationer (fx engelsk og dansk). Kurset vil bibringe deltagerne en evne til at se mangfoldigheden inden for det kulturmentale univers, men samtidig også give dem et begrebsapparat der gør dem i stand til at forstå, beskrive og forklare at der er et systematisk valg mellem tre betragtningsmåder der hver især har stor indvirkning på hvordan vi mennesker helt bogstaveligt ser på verdenen, tænker om den og gebærder os i den. Og alt dette ser ud til at være forankret i sproget og bliver videregivet til os via sproget.

Lærerstyret gennemgang med aktiv inddragelse af de studerende.

Undervisningsformer
Forelæsninger mv.
Litteratur

Durst-Andersen, Per 2011: Det kulturmentale univers i sprog og kommunikation. København: Reitzels Forlag.