English   Danish

2012/2013  BA-EOK_OI  Oral interaction

English Title
Oral interaction

Course information

Language English
Exam ECTS 7.5 ECTS
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course period Spring
6. semester
Undervisningssproget er engelsk og dansk
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study board
Study Board for BA in English and Organisational Communication
Course coordinator
  • Lisbet Pals Svendsen - Department of International Business Communication
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 17-07-2012
Learning objectives
Den studerende skal kunne
  • interagere professionelt under overholdelse af sprogets grammatiske, idiomatiske, stilistiske, terminologiske og udtalemæssige normer
  • formidle mundtlige budskaber mellem engelsk og dansk (til/fra engelsk)
  • udarbejde en strategi for interaktion på basis af det teoretiske og praktiske materiale, der er anvendt i kursusforløbet
  • redegøre for strategien i forhold til sproglige og interkulturelle problemstillinger med inddragelse af kursets teoretiske tilgange.
  • interagere professionelt under overholdelse af sprogets grammatiske, idiomatiske, stilistiske, terminologiske og udtalemæssige normer
  • udarbejde en strategi for interaktion på basis af en udleveret case/kommunikationssituation
  • selektere den mest hensigtsmæssige strategi og redegøre fyldestgørende for denne i forhold til sproglige og interkulturelle problemstillinger med inddragelse af kursets teoretiske tilgange.
Examination
Oral Interaction
Prøveform:
Type of test Oral Exam
Marking scale 7-step scale
Second examiner External examiner
Exam period Summer Term
Aids Please, see the detailed regulations below
Duration Please, see the detailed regulations below
Ordinær prøve:
Case-baseret mundtlig prøve.
Varighed: 20 minutter incl. votering 

Prøvesprog: Engelsk

Syge/omprøve:
Som den ordinære prøve
Examination
Mundtlig individuel prøve på baggrund af en stillet opgave i form af en case/kommunikationssituation. Opgaven udleveres 1 uge inden den mundtlige prøve.
I prøven indgår samtale og diskussion af den valgte strategi og dens virkemidler.
Eksaminationens varighed: 20 minutter inkl. votering.
Course content

Det overordnede mål med kurset er at den studerende skal kunne anvende dansk og engelsk professionelt i komplekse kommunikationssituationer. Dette indebærer:
• styrkelse af den studerendes kommunikative kompetence så hun/han kan deltage i løsningen af tværsproglige mundtlige formidlingsopgaver i erhvervslivet
• styrkelse af den studerendes spontane mundtlige sprogfærdighed og sproglige fleksibilitet
• en praktisk introduktion til grundlæggende teknikker, strategier og metoder, der anvendes i tolkning
Den studerende skal kunne analysere den talte teksts virkemidler, herunder elementer der kan vanskeliggøre forståelse, kunne afkode argumentationsformer og inddrage kulturelle, organisatoriske og sproglige problemstillinger af relevans for forståelsen af interaktionen.

Teaching methods
Undervisningsmetoderne varierer afhængigt af indholdet i den enkelte undervisningsgang. Eksempler kan være: forelæsninger, Q&A sessions, diskussioner, studenter- fremlæggelser, gennemgang af wikis og blogs.
Student workload
Undervisning 25 hours
Forberedelse (herunder øvelser) 87 hours
Afleveringsopgaver 30 hours
Eksamen incl. eksamensforberedelse 65 hours
Further Information

Den studerende anbefales at have fulgt og/eller gennemført tidligere kurser i BA-EOK programmet.

Expected literature

Baaring, Inge (2001): Tolkning – hvor og hvordan (Copenhagen: Samfundslitteratur)
Mondahl, Margrethe S., Svendsen, Lisbet Pals & Rasmussen, Jonas (2010): Professional Oral Communication in English (Copenhagen: Copenhagen Business School Press)
Derudover vil aktuelle og relevante artikler som indgår i pensum være tilgængelige via studiets hjemmesider.

Last updated on 17-07-2012