English   Danish

2012/2013  BA-EOK_VT  Videnskabsteori

English Title
Videnskabsteori

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
4. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Engelsk og Organisationskommunikation
Kursusansvarlig
  • Søren Brier - Department of International Business Communication
Fagområde/Category
  • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 17-07-2012
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
  • gøre rede for de i pensum gennemgåede analysemetoders og slutningsformers grundlag
  • kort, præcist og klart fremføre synopsens problemformulering
  • med udgangspunkt i synopsen kunne analysere et organisations- eller organisationskommunikativt problemkompleks metodologisk, herunder inddrage de i kurset gennemgåede begreber og metoder
  • begrunde sit valg af paradigmer
  • gennemføre en analyse af konkrete tekster med mindst to af de gennemgåede metoder
  • give en kohærent og konsistent tolkning af analysens resultater;
  • supplere sin konklusion med en vurdering af, hvilke typer af viden, den studerende vha. de valgte analysemetoder har produceret, hvad disse vidensformer kan bruges til og hvordan de evt. kan kombineres med andre former for viden
Eksamen
Individuel mundtlig prøve på basis af essay:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommertermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
 
Eksamination
Ordinær prøve: Individuel mundtlig prøve på basis af essay i et selvvalgt emne udarbejdet i grupper på 4-6 studerende.
Omfang på essay: Max. 5 sider for en gruppe.
Varighed mundtlig: 20 min. pr studerende inklusiv votering.
Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det skriftlige produkt og den mundtlige præstation.
Prøvesprog: Dansk

Syge/omprøve: Som den ordinære prøve

Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af gruppeessay til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve, afvikles sygeprøven på baggrund af det allerede indleverede essay.

Hvis den studerende ikke har deltaget i udarbejdelsen af essay på grund af sygdom, kan den studerende deltage i den mundtlige sygeprøve, hvis vedkommende inden for en nærmere fastsat frist indleverer et individuelt udarbejdet essay.

Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af essay til den ordinære eksamen, men ikke bestået ved den mundtlige prøve, afvikles omprøven normalt på basis af det indleverede essay. Den studerende kan dog vælge inden for en nærmere fastsat frist i stedet at indlevere et nyt individuelt udarbejdet essay.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det overordnede mål med Videnskabsteori er at gøre den studerende til en refleksiv videnskabsbaseret praktiker. Det vil sige, at der arbejdes med analysemetoder således at den studerende skal kunne reflektere kritisk over forskellige teorier og metoders grundlag og relevans i relation til analyse af en konkret problemstilling. Ligeledes skal kurset sætte den studerende i stand til at vælge og begrunde hvorfor han/hun foretrækker en bestemt anskuelse af et problemfelt og de tilhørende teorier og metoder vedrørende organisationsrelevante kommunikationsproblemstillinger.

Undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger, øvelser, vejledning til essayskrivning, de studerendes eget gruppearbejde og studenterfremlæggelser med mundtlig feedback.
Arbejdsbelastning
Undervisning 25 timer
Forberedelse (herunder øvelser) 77 timer
Afleveringsopgaver 50 timer
Eksamen incl. eksamensforberedelse 55 timer
Foreløbig litteratur

Bitsch Olsen & Pedersen(2008): Problemoriented Project Work, Roskilde Universitets Forlag Kap.2-3 og 8-10,

Kompendium med øvelsesopgaver

Sidst opdateret den 17-07-2012