English   Danish

2012/2013  BA-HAJ_EUR  EU-ret

English Title
EU Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Placering Andet quarter
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
  • Ruth Nielsen - Juridisk Institut
Fagområde/Category
  • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 15-08-2012
Læringsmål
De studerende skal kunne
  • Redegøre for de i fagets pensum beskrevne regelsæt, samt deres opbygning og funktion
  • Redegøre for EU-Domstolens arbejdsmetoder, praksis og fortolkningsprincipper
  • Identificere relevante EU-retlige problemer og EU-retlige argumenter ud fra et komplekst materiale
  • Placere konkrete problemstillinger i en EU-retlig sammenhæng på en måde, der viser overblik, indsigt og forståelse
Eksamen
EU-ret
EU-ret - Skriftlig stedprøve:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 4 timer
Prøven er en 4 timers skriftlig eksamen med hjælpemidler, som afholdes i december/januar. De studerende må få adgang til hele internettet, men må ikke kommunikere. Prøven bedømmes med ekstern censur.

Syge- og omprøve afholdes i februar/marts efter samme eksamensbestemmelser som den ordinære prøve, jf. dog § 16 i Studieordningen.

Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen. Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes.

Se e-campus for flere detaljer.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er at give de studerende kendskab til grundlæggende EU-ret, herunder EU’s institutioner, retskilder, grundlæggende rettigheder, samspil med national ret og EU-markedsret. Dette sker ved at kombinere traditionel undervisning med domslæsning.

Undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 206 arbejdstimer på følgende vis:
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 34 timer
Workshops 18 timer
Forberedelse 119 timer
Eksamensforberedelse 35 timer
Foreløbig litteratur

Pensum er vejledende. Se lektionsplanen på Learn for yderligere information.

Neergaard, Ulla & Ruth Nielsen: EU Ret, Kbhvn. 2010
+ et udvalg af domme.

Sidst opdateret den 15-08-2012