English   Danish

2012/2013  BA-HAJ_SEL  Selskabsret

English Title
Company Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Placering Fjerde quarter
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
  • Søren Friis Hansen - Juridisk Institut
Fagområde/Category
  • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 15-08-2012
Læringsmål
Den studerende skal kunne beskrive de forskellige selskabsformer, der kendes i dansk ret. Den studerende skal kunne forklare ligheder og forskelle mellem de enkelte selskabsformer for så vidt angår de grundlæggende regler for beskyttelse af selskabsdeltagerne og selskabernes kreditorer.

På denne baggrund skal den studerende kunne argumentere for fordelene og ulemperne ved de enkelte selskabsformer for den enkelte erhvervsdrivende.

Derudover skal den studerende kunne redegøre for de grundlæggende principper vedrørende stiftelse, ledelse, afholdelse af generalforsamling og opløsning, der gælder for de enkelte selskabsformer. De studerende skal på grundlag af et konkret eksempel kunne bedømme, om en påtænkt eller gennemført disposition er lovlig i selskabsretlig henseende. Den studerende skal understøtte sin konklusion med henvisning til de relevante retskilder.
Eksamen
Selskabsret
Selskabsret - Skriftlig stedprøve:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode Forårstermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 2 timer
Prøven er en 2 timers skriftlig eksamen med alle skriftlige og elektroniske hjælpemidler. Prøven afholdes i juni og bedømmes alene af eksaminatorer.

Syge- og omprøve afholdes i august efter samme eksamensbestemmelser som den ordinære prøve, jf. dog § 16 i Studieordningen.

Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen. Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes.

Se e-campus for flere detaljer.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Idet selskabsret overvejende er en specialdisciplin inden for formueretten, bygger selskabsretten forudsætningsvis på den undervisning, der er givet i de formueretlige discipliner på 1. år. I selskabsret fokuseres der på følgende elementer i selskabsretten:
• Selskabsrettens udvikling
• De forskellige selskabsformer inden for kapital- og personselskaber
• Stiftelse
• Hæftelse
• Kapital
• Kapitalbeskyttelse
• Ledelse
• Ansvar
• Årsrapport
• Revision
• Likvidation
• Fusion

Undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 206 arbejdstimer på følgende vis (ret til ændringer forbeholdes):
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 30 timer
Øvelser 20 timer
Forberedelse 131 timer
Eksamensforberedelse 25 timer
Foreløbig litteratur

Pensum fastsættes nærmere, se lektionsplaenen på Learn.

Sidst opdateret den 15-08-2012