English   Danish

2012/2013  BA-HA_E133  Markedsføring på forbrugermarkeder

English Title
Markedsføring på forbrugermarkeder

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Placering Efterår, Andet quarter
tirsdag, 11:40 14:25, uge 43
11:40 14:25, uge 47-50
onsdag, 13:30 16:15, uge 44
14:25 17:10, uge 45-46
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
  • Flemming Cumberland - Institut for Afsætningsøkonomi
Secretary - Jeannett Zola Andersen - jza.marktg@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Erhvervspsykologi/Business psychology
  • Kommunikation/Communication
  • Markedsføring/Marketing
  • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 20-08-2012
Læringsmål
Der opnås personlige kompetencer ved bl.a. at arbejde med fagområdet ud fra realistiske cases og
konditioner, hvor der skal afgives argumenterede rekommendationer i konkrete
forbrugermæssige sammenhænge omkring beslutninger i salgs- og marketingindsatsen.

Karakteren 12 gives for den præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets læringsmål, således som det fremgår af fagbeskrivelsen med ingen eller få væsentlige mangler. For at opnå karakteren 12 skal den studerende demonstrere:
  • Et særdeles godt overblik over – og en overbevisende opfyldelse af fagets/fagelementets mål og centrale elementer og sammenhænge
  • En særdeles god evne til at kunne identificere, forstå, analysere og selvstændigt vurdere købsadfærd og købsbeslutninger på forbrugermarkeder ud fra fagets begrebsapparat, indfaldsvinkler og øvrige rammer
  • En særdeles god anvendelsesorienteret forståelse af såvel helheder som centrale delområder indenfor forbrugeradfærds- området
  • På fremragende vis være i stand til at kombinere teorier, modeller og metoder med henblik på at kunne foretage en målrettet marketingindsats i forhold til både markedet generelt og til forskellige markedssegmenter.
  • Udvise en særdeles god evne til at træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger, herunder tillige kunne belyse de marketing- relaterede implikationer på forbruger-
Forudsætninger
Den studerende forventes at have forståelse for og en vis viden indenfor andre fagdiscipliner som afsætningsøkonomi, virksomhedsstrategi, kommunikation og erhvervspsykologi
Eksamen
4 hour written
4 hour written:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 4 timer

Eksamination
Eksamenen er en 4 timer skriftlig stedprøve med alle hjælpemidler. Eksamenen er PC-baseret og uden adgang til internettet. Det er også muligt at skrive i hånden.

Syge/omprøve: afholdes efter de samme eksamensfordringer og -bestemmelser som den ordinære medmindre antallet af studerende tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som en 20 minutter mundtlig prøve, uden forberedelse, med bi-eksaminator. Eksamensformen vil fremgå af eksamensopslaget på e-campus.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det er fagets formål at sætte den studerende i stand til at analysere forbrugeradfærd for forskellige genstandsfelter med henblik på at kunne udforme målrettede marketingaktiviteter, herunder valg af distrubutionskanaler.

Indføringen i og analyser af forbrugeradfærd sker med særligt henblik på, at virksomheder kan tilrettelægge og implementere marketingaktiviteter, som reflekterer forbrugernes værdier, behov, ønsker, interesser og holdninger.

For at kunne nå og påvirke forbrugerne må virksomhederne søge at forstå de ofte komplicerede mekanismer og processer, der ligger til grund for forbrugerens eller forskellige gruppers adfærd – og koble og anvende denne indsigt til beslutninger i salgs- og marketingindsatsen.

Blandt de problemområder, der indgår, kan nævnes:

- Forbrugernes beslutningstagning i forbindelse med

varekøb, herunder valg mellem forskellige

alternativer

- Forbrugernes indlæringsprocesser

- Informationsmodtagelse og –bearbejdning

- Værdier, livsstil, segmenteringsværktøjer

- Forbrugernes butiksvalgsadfærd, in-store, on-line

versus off-line adfærd

- Informationsindsamling/bearbejdning af empiriske

data og resultater vedr. udvalgte forbrugeres/

målgruppers holdninger, beslutningstagning og

adfærd

- Hvordan integrere forbrugeradfærdsanalyser i en

markedsføringsplan?

Undervisningsformer
Undervisningsformen er intensiv og dialogorienteret og er her en kombination af kortere oversigtsforelæsninger og dialog samt gruppebaseret casearbejde, hvor der arbejdes med aktuelle/konkrete forbrugerproblemstillinger i relation til fagets indhold og læringsmål.
Det forventes, at de studerende løbende følger og selvstændigt kan analysere, evaluere og perspektivere større danske B2C-kampagner
Aktiv deltagelse og inddragelse af de studerende er således en vigtig pædagogisk dimension.
Foreløbig litteratur
Andersen, Ole E - Forstå Forbrugere - og bliv en bedre markedsfører, Samfundslitterature, 2011

Jones, John Philip:”Advertising: Strong Force or Weak Force? Two Views An Ocean Apart”. I

Bogen Advertising & Markets. NTC Publications, 1996 (uploades).

Kotler, Philip, Kevin L. Keller, Mairead Brady, Malcolm Goodman & Torben Hansen: Marketing Management. First European Edition, Pearson/

Prentice Hall, 2009. Heri chap. 1, 2, 4, 5, 7, 10.

Hertil kommer nogle udvalgte forskningsartikler,

praktiske cases m.v. (meddeles senere).

Sidst opdateret den 20-08-2012