English   Danish

2012/2013  BA-IMK_KIO  Kommunikation i organisationer

English Title
Organizational Communication

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Henrik Merkelsen - Department of International Business Communication
Fagområde/Category
  • Kommunikation/Communication
Sidst opdateret den 12-07-2012
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
• Identificere og definere kommunikationsproblemer i konkrete cases
• Udvælge og redegøre for de teorier der er bedst egnede til at forklare årsagerne til problemerne
• Operationalisere og anvende teorierne i konkrete analyser af empirien
• Give teoretisk funderede løsningsforslag på baggrund af analysen
• Redegøre for potentielle svagheder i egen analyse
• Demonstrere metode- og formidlingsmæssig sikkerhed, herunder:
• Formulere sig klart og præcist med anvendelse af det relevante fagsprog
• Angive sine kilder korrekt og konsekvent i besvarelsen
• Sikre intern sammenhæng i fremstillingen
Eksamen
.
Kommunikation i organisationer:
Prøveform Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Prøven er en individuelt udarbejdet skriftlig ugeopgave skrevet på basis af en udleveret case. Omfang: Besvarelsen må maksimalt fylde 10 normalsider. Varighed: Der gives én kalenderuge til besvarelsen.

Bedømmelse: Der gives karakter efter 7‐trinsskalaen.

Syge‐/omprøve: Afholdes efter samme regler som den ordinære prøve.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

De studerende skal tilegne sig teoretisk viden som kan bruges til at analysere hvordan kommunikation påvirker, og påvirkes af, organisationers struktur, kultur og omverden. Derudover skal kurset sætte de studerende i stand til at kunne anvende denne viden i forbindelse med praktiske kommunikationsopgaver.

Kurset introducerer den studerende til teorier vedrørende sammenhængen mellem organisationers struktur, kultur og kommunikation. Med udgangspunkt i autentiske cases, arbejder de studerende med emner såsom:
• Typiske kommunikationsproblemer i forskellige typer af organisationsstrukturer
• Identifikation og udnyttelse af uformelle kommunikationsnetværker
• Hvordan en organisations kultur påvirker hvem der (ikke) taler til hinanden, hvad de (ikke) taler om, hvordan de taler til hinanden, osv.
• Misforståelser mellem subkulturer

Undervisningsformer
Kurset består af en kombination af holdundervisning, diskussioner, oplæg fra studerende, samt mundtlige og skriftlige øvelser. For at sætte kurset ind i en realistisk og praktisk sammenhæng vil en del af kurset være bygget op omkring en eller flere caseopgaver.
Arbejdsbelastning
Undervisning 24 timer
Forberedelse 97 timer
Hjemmeopgaver 26 timer
Eksamen incl. eksamensforberedelse 60 timer
Foreløbig litteratur

Semesterplan og kursuslitteratur uploades på learn før semesterstart.

Sidst opdateret den 12-07-2012