English   Danish

2012/2013  BA-IMK_VFFA  Forbrugeradfærd

English Title
Forbrugeradfærd

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Placering Efterår
Tirsdag 11.40-12.35, uge 43-48.
Torsdag 11.40-14.15, uge 43-46.
Ændringer til skema kan forekomme.
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Max. antal deltagere 60
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Diana Storm - Institut for Afsætningsøkonomi
Sekretær Jeannett Zola Andersen - jza.marktg@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Kommunikation/Communication
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 18-03-2013
Læringsmål
Den studerende skal demonstrere kompetence til:
  • at indsamle og anvende valide primære og/eller sekundære data til brug for analyse af forbrugeradfærd på et givent marked
  • at udvælge og anvende relevante begreber, teorier, metoder og modeller fra faget til systematisk, selvstændigt, og kritisk at kunne analysere forbrugeradfærden på et marked eller hos en specifik forbrugergruppe
  • at kunne drage relevante marketing-relaterede konsekvenser på baggrund af en sådan analyse af forbrugeradfærd
  • at præsentere, diskutere, og vurdere analysens resultater og konklusion på faglig og videnskabeligt funderet vis. Dette udmøntes i:
  • - Klar og veldisponeret struktur og præsentation
  • - Klar og præcis kommunikation, der trækker på relevant fagterminologi
  • - Korrekte og konsistente referencer til det anvendte kildemateriale
Forudsætninger
Forudgående kendskab til marketing og/eller kommunikation vil være en fordel i dette fag.
Eksamen
.
Forbrugeradfærd:
Prøveform Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Eksamination
Eksamensform: En individuel hjemmeopgave på 5 NS.
Hjælpemidler: Alle
Bedømmelse: En karakter efter 7-trinsskalaen
Censur: Ingen
Syge-/omprøve: Som den ordinære
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kendskab til og forståelse af forbrugerens adfærd, motivationer, og fortolkninger er ofte nøglen til succes på et marked. Uden dette kendskab vil en organisations marketing-indsats og -resultater være præget af tilfældigheder og forudindtagelser. Dette fag giver den studerende mulighed for at lære at analysere og fortolke på forbrugerlivets logikker og rationaler, samt at anskue forbruger-adfærd og –forståelser i relevante sociale og kulturelle  kontekster. Faget beskæftiger sig med spørgsmål som: Hvad betyder produkter og brands for forbrugere i hverdagslivet? Hvilke sammenhænge er der mellem forbruger-adfærd og -identitet? Hvordan spiller forbrug og kultur sammen? Og hvordan kan viden om forbrugeradfærd omsættes til brugbart input i marketingprocessen – strategisk såvel som taktisk?

Undervisningsformer
Faget undervises i 6 sessioner á 4 timers sessioner fordelt på forelæsninger og gruppe/casearbejde. Der veksles mellem teori og praksis via dialogforelæsninger, indlæg, diskussioner, øvelser og cases. Obligatorisk deltagelse i casearbejde.
Foreløbig litteratur

Kompendium med bogkapitler og artikler af bl.a. Daniel Miller, Robert Kozinets, John Sherry, Russell Belk, Grant McCracken, Eric Arnould & Linda Price

Sidst opdateret den 18-03-2013