English   Danish

2012/2013  BA-IVK_KSE  Culture and society (US and UK) - English

English Title
Culture and society (US and UK) - English

Course information

Language English
Exam ECTS 12.5 ECTS
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration Two Semesters
Course period Autumn, Spring
3. og 4. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study board
Study Board for BA in International Business Communication
Course coordinator
  • Kursusansvarlig
    Charlotte Werther - Department of International Business Communication
  • Fagansvarlig på engelsk
    Lill Ingstad - Department of International Business Communication
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 19-07-2012
Learning objectives
Målet med kurset er at den studerende skal tilegne sig viden om og indsigt i USA's og Storbritanniens sociale, politiske, og kulturelle forhold med henblik på at kunne indhente informationer inden for de nævnte områder. Desuden skal den studerende tilegne sig færdigheder i at oversætte tekster til og fra dansk i overensstemmelse med tekstens formål og med en given målgruppes forudsætninger.
Examination
The exam in the subject consists of three parts:
Mundtlig fremlæggelse inden for kultur og samfund:
Weight 25%
Type of test Oral Exam
Marking scale Pass / Fail
Second examiner No second examiner
Exam period Autumn Term
Aids Open Book, Written Aid is permitted
Duration Please, see the detailed regulations below

Varighed:5 minutter pr. studerende. Eksamen tæller 2,5 ECTS. Eksamen vægter 1 på eksamensbevis.

Mundtlig fremlæggelse af et givet emne inden for kultur og samfund. Emnet stilles af underviseren inden for kursets pensum. Fremlæggelsen finder sted i løbet af undervisningen. Ved eksaminationen kan eksaminator stille uddybende spørgsmål inden for det valgte emne. Fremlæggelsen afvikles og bedømmes individuelt.

Syge-/omprøve

Mundtlig fremlæggelse inden for kultur og samfund

Afvikles som individuel mundtlig stedprøve, hvor den studerende fremlægger et af de 3 emner, der offentliggøres ved opslag 1 uge inden prøvens afholdelse. Ved eksaminationen kan eksaminator stille uddybende spørgsmål inden for det valgte emne.

Eksaminationstid:15 minutter, heraf 5 minutter til præsentation efterfulgt af spørgsmål og votering.

Afholdelse af prøverne, herunder syge-/omprøver

Mundtlig fremlæggelse inden for kultur og samfund

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Skriftlig stedprøve inden for kultur og samfund:
Weight 25%
Type of test Written Exam
Marking scale 7-step scale
Second examiner No second examiner
Exam period May/June
Aids Open Book, Written Aid is permitted
Duration Please, see the detailed regulations below
Skriftlig stedprøve i oversættelse. Varighed: 2 1/2 time. Eksamen afvikles på PC. PC mulighed 5 jf. studienævnets pc muligheder. Eksamen tæller 2,5 ECTS.

Eksamen vægter 1 på eksamensbevis.

Syge-/omprøve

Skriftlig stedprøve inden for kultur og samfund

Som den ordinære, jf. dog § 16, stk. 2 i studieordningen.

Afholdelse af prøverne, herunder syge-/omprøver
Skriftlig stedprøve inden for kultur og samfund

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Mundtlig prøve 1:
Weight 50%
Type of test Oral with Written Assignment
Marking scale 7-step scale
Second examiner External examiner
Exam period May/June
Aids Please, see the detailed regulations below
Duration Please, see the detailed regulations below
Prøven er en mundtlig prøve på basis af en individuel udarbejdet opgavebesvarelse.

Forberedelsestid: 20 minutter. Eksaminationstid: 20 minutter inkl. votering. Hjælpemidler: Opgaven samt noter fra forberedelsen.

Den skriftlige opgave:
Længde af opgave: Maks. 3 normalsider tekst ekskl. bibliografi, indholdsfortegnelse, illustrationer mv. Opgaven afleveres i 3 eksemplarer på BA sekretariatet.

Den mundtlige eksaminationstid deles nogenlunde ligeligt mellem to elementer: 1) samtale om den selvstændige skriftlige opgave og 2) samtale om spørgsmål inden for pensum. Der gives 20 minutters forberedelse til spørgsmål inden for pensum. Spørgsmålet trækkes umiddelbart inden forberedelsestiden starter.

Der gives en samlet karakter, som er udtryk for en helhedsbedømmelse af den skriftlige og den mundtlige præstation. Eksamen tæller 7,5 ECTS.

Prøvebeskrivelse: Prøven er baseret på indholdet af Kultur og samfund (USA og Storbritannien), og forudsætter desuden det kendskab til engelsk som er erhvervet i kurserne på tidligere semestre. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i en kort opgave, som den studerende udarbejder individuelt. Opgaven udarbejdes på engelsk på baggrund af et selvvalgt emne inden for pensum i amerikanske og/eller britiske samfundsrelaterede forhold. Emnet skal godkendes af underviseren.

Syge-/omprøve
Mundtlig prøve 1
Som den ordinære. Den studerende kan tage udgangspunkt i det oprindelige oplæg, evt. forbedret; den studerende kan også vælge at udarbejde et nyt. Hvis den studerende vælger at gå op i det oprindelige oplæg, skal den studerende huske at aflevere oplægget igen ved indstillingen til syge-/omprøven.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve
Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.
Examination
Mundtlig fremlæggelse inden for kultur og samfund
Den studerende skal kunne:
• fremlægge information om det stillede emne klart, struktureret og faktuelt korrekt
• vise selvstændighed i fremlæggelsen, dvs. gå ud over et simpelt resumé af lærebogen og det fælles læsestof
• anvende visuelle hjælpemidler (fx PowerPoint eller overheads) til understøttelse af fremlæggelsen

Skriftlig stedprøve inden for kultur og samfund
Den studerende skal kunne:
• oversætte meningsmæssigt dækkende
• producere en tekst der er tilpasset den angivne målgruppe og kommunikationssituation
• anvende målsprogets grundlæggende sproglige strukturer korrekt

Mundtlig prøve 1:
Mundtlig prøve 1:
Målbeskrivelse:
Den skriftlige opgave:
Den studerende skal kunne:
• identificere, motivere og formulere en fagrelevant problemstilling inden for pensum i amerikanske og/eller britiske samfundsrelaterede forhold
• indsamle relevant information til belysning af den valgte problemstilling samt forholde sig kritisk til,
skabe sig overblik over, analysere og strukturere den fundne information
• præsentere den valgte problemstilling og dennes behandling og besvarelse logisk, overskueligt og med en høj grad af sproglig korrekthed i form af en kort skriftlig opgave på engelsk
• anvende en anerkendt formalia-model til opstilling af bibliografi og kildehenvisninger

Den mundtlige præstation:
Den studerende skal kunne:
- uddybe elementer og problemfelter fra opgaven samt argumentere logisk for og formidle den eller de
valgte løsninger mundtligt på engelsk i dialog med eksaminator
- gøre selvstændigt, sammenhængende og korrekt rede for et spørgsmål som stilles af eksaminator
inden for pensum i Kultur og samfund (USA og Storbritannien)
- formidle sin viden på et idiomatisk, flydende og korrekt engelsk.
Course content

Undervisningen i 3. semester er koncentreret om amerikanske forhold, fx USA's befolkning, amerikansk(e) identitet(er), forfatningen, føderalisme, det politiske system og partierne, social- og uddannelsespolitik, og USA's relationer med omverdenen, mens den i 4. semester er koncentreret om britiske forhold, fx brtiske befolkningsgrupper og regionale identiteter, det politiske system og partierne, sociale- og uddannelsespolitik, arbejdsmarkedsforhold, og Storbritanniens relationer til omverdenen.
I skriftlig sprogproduktion arbejdes teoretisk og praktisk med oversættelse til og fra dansk af tekster med fokus på kultur og samfund.

Teaching methods
Kurset består i en kombination af holdundervisning, diskussioner, mundtlige oplæg og skriftlige øvelser inklusive et antal oversættelser samt introduktion til opgaveskrivning.
Student workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 344 hours
Further Information

.

Expected literature

Malene Djursaa og Charlotte Werther (2001). Rose and Crown:Ideas and identities in British politics and society, 3rd ed. København: Handelshøjskolens Forlag
Russell Duncan and Joseph Goddard (2009). Contemporary America, 3rd ed. London: Palgrave Macmillan
Evt. supplerende litteratur opgives på semesterplan

Last updated on 19-07-2012