English   Danish

2012/2013  BA-IVK_OEIDE  Økonomisk idéhistorie

English Title
Economic Science History

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i international virksomhedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig for Europæiske studier
    Katrine Ravn Jørgensen - Department of International Business Communication
Fagområde/Category
  • Political Science/Political Science
Sidst opdateret den 19-07-2012
Læringsmål
Målet med kurset er at de studerende:
  • har kendskab til økonomiske teorier fra 1500-t. til i dag
  • faktuel viden om Europas økonomiske historie fra 1500-t. til i dag
Eksamen
Økonomisk idéhistorie:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala Bestået/ikke bestået
Censur Ingen censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
De studerende udarbejder i grupper à 3-4 en skriftlig problemorienteret hjemmeopgave, der danner udgangspunkt for en mundtlig prøve. Varighed af den mundtlige prøve: 15 min. pr. studerende inkl. votering. Skriftlig del: Maks. 3 normalsider pr. studerende, dog maks. 9 normalsider, hvis opgaven udarbejdes af 1-2 studerende. Aflevering: Opgaven afleveres i 2 eksemplarer på BA sekretariatet. 

Der er tale om en helhedsbedømmelse af den skriftlige opgave og den mundtlige diskussion.

Sygeprøve
Hvis den studerende har deltaget i udarbejdelsen af den skriftlige opgave, tager den mundtlige diskussion udgangspunkt i denne. Opgaven skal afleveres igen i forbindelse med sygeprøven.
Hvis den studerende ikke har deltaget i udarbejdelsen af den skriftlige opgave, skal vedkommende udarbejde en opgave alene på maks. 12 normalsider. Den mundtlige diskussion former sig som en dialog med eksaminator.
De øvrige bestemmelse som ved ordinær prøve.
Omprøve
Skriftlige del: Hvis prøven ikke er bestået som følge af mangler ved den skriftlige opgave, gennemgår underviseren opgaven med de(n) studerende, som forbedrer opgaven og indleverer den på ny. Derefter afholdes den mundtlige eksamen.
Mundtlig del: Hvis prøven ikke er bestået pga. manglende/ikke tilfredsstillende deltagelse i den mundtlige diskussion af opgaven, gennemføres den mundtlige omprøve på baggrund af den oprindelige opgave. Opgaven skal afleveres igen. Den mundtlige diskussion former sig som en dialog med eksaminator.
De øvrige bestemmelse som ved ordinær prøve.
Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve
Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.
Eksamination
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne
• identificere og forklare indholdet i økonomiske teorier fra 1500-tallet og op til i dag
• forklare de overordnede økonomisk-politiske udviklingstendenser i Europa siden 1500-tallet, herunder:

- forklare og perspektivere konkret foreliggende tværeuropæiske problemstillinger ved anvendelse af relevante økonomiske teorier
- afdække de normative elementer i de økonomiske teorier med henblik på at kunne foretage en kvalificeret mål-middel diskussion af de valgte økonomisk-politiske strategier
- anvende relevante økonomiske teorier til at diskutere de behandlede konkrete økonomiske problemer.

Prøvebeskrivelse: Kurset udprøves som led i undervisningen.
De studerende udarbejder i grupper à 3-4 en skriftlig problemorienteret hjemmeopgave. Arbejdet med hjemmeopgaven er udgangspunkt for en individuel mundtlig proces- og problemorienteret diskussion med underviseren. De studerende skal dokumentere kendskab til de i undervisningen behandlede centrale økonomiske teorier samt evne til at perspektivere disse i relation til en konkret foreliggende tværeuropæisk problemstilling. De studerende har minimum 3 uger til at udarbejde opgaven.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Målbeskrivelse:

I tidens løb har økonomer dels kritiseret magthaverne og deres politik, dels leveret argumenter og løsninger til dem. De mest fremtrædende økonomer har været i stand til at give dækkende analyser af de centrale økonomiske sammenhænge på deres egen tid. Men samtidig er det vigtigt at være opmærksom på at de aldrig har givet enslydende anbefalinger og argumenter. Tværtimod har der altid knyttet sig helt eksplicit politiske anbefalinger til deres analyser, da de har været mindst lige så meget ideologer og politiske tænkere som økonomer og således altid har bekendt sig til forskellige skoler eller teorier.

Som grundlag for at kunne forstå og analysere disse sammenhænge introducerer kurset først de studerende til grundlæggende økonomiske begreber med udgangspunkt i det økonomiske kredsløb. Herefter introduceres og perspektiveres de centrale økonomiske teorier siden 1500-tallet, med vægt på de studerendes evne til at kunne identificere de normative elementer i teoriernes indhold. Desuden trænes de studerende i at etablere og analysere relevante sammenhænge mellem de økonomiske teorier og den samtidige politiske og kulturelle udvikling i Europa samt i at inddrage sådanne sammenhænge i analysen af aktuelle problemstillinger og formidle analysens resultater på en velargumenteret og -dokumenteret måde.

Undervisningsformer
Undervisningen veksler mellem holdundervisning, øvelser samt skriftlige og mundtlige oplæg fra de studerende.
Arbejdsbelastning
SAT (studentarbejdstimer) i alt: 138 timer
Foreløbig litteratur

E. Damsgård Hansen, Europæisk Økonomisk Historie, Bind 1- 2, CBS Press, 1998 (genoptrykt 2010)

Erik Lonning og Joachim Lund, Kompendium i Økonomisk Idéhistorie, SL Books, forår 2011.

Sidst opdateret den 19-07-2012