English   Danish

2012/2013  BA-IVK_OETKE  Economic Texts and Context samt Legal language - English

English Title
Economic Texts and Context samt Legal language - English

Course information

Language English
Exam ECTS 10 ECTS
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course period Spring
6. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study board
Study Board for BA in International Business Communication
Course coordinator
  • Juridisk sprog - kursusansvarlig
    Dorrit Faber - Department of International Business Communication
  • Fagansvarlig på engelsk og kursusansvarlig - Økonomisk tekst i kontekst
    Lill Ingstad - Department of International Business Communication
  • Juridisk sprog - kursusansvarlig
    Mette Hjort-Pedersen - Department of International Business Communication
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 25-10-2012
Learning objectives
Økonomisk tekst i kontekst
Kursets fokus er på sproglig og fagterminologisk korrekthed samt overordnet forståelse af kursets økonomiske temaer.

Ved kursets afslutning skal den studerendes skriftlige såvel som mundtlige fagsprog være på et niveau, hvor den studerende kan forstå økonomiske tekster, identificere behandlede problemstillinger og forholde sig selvstændigt til tekster og problemstillinger. Desuden skal den studerende kunne udtrykke sig flydende, sammenhængende og præcist både mundtligt og skriftligt med aktiv brug af den aktuelle fagterminologi.

Juridisk sprog
De tekster, der danner rammen om en virksomheds internationale handel, er affattet i et juridisk fagsprog, som man ikke uden videre kan afkode og håndtere. Med henblik på at sætte den studerende i stand til at indgå i sammenhænge, der indebærer en sådan handel på tværs af landegrænser, er målet med dette kursus derfor at den studerende lærer at afkode dette særlige juridiske fagsprog og oversætte indholdet af bl.a. kontrakter inden for fx agenturforhold, således at kontrakterne kan indgå i en forhandlingssituation.
Prerequisite
Skriftlig prøve 2 og mundtlig prøve 2 baserer sig dels på undervisningen på 6. semester, dels på undervisningen de foregående semestre.
Examination
The exam in the subject consists of three parts:
Skriftlig prøve 2A - juridisk sprog:
Weight 25%
Type of test Written Exam
Marking scale 7-step scale
Second examiner External examiner
Exam period May/June
Aids Open Book, Written Aid is permitted
Duration Please, see the detailed regulations below
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne
• forstå en kontrakttekst med alle detaljer der er væsentlige for opgavens løsning
• gengive indholdet på målsproget med et i forhold til kommunikationssituationen passende ordforråd, herunder den juridiske fagterminologi, således at oversættelsen kan indgå som oplæg i en praksisnær kommunikationssituation
• vise kendskab til de sproglige og stilistiske konventioner som er typiske for kontrakttekster
• udtrykke sig med en høj grad af overensstemmelse med normerne for sprogets opbygning, morfologi, syntaks og ortografi, og uden kommunikationsforstyrrende fejl
• tilpasse målsprogteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens funktion

Varighed: 2 1/2 time. Oversættelse fra dansk til engelsk eller fra engelsk til dansk. Oversættelsesretningen afgøres ved lodtrækning. Omfang: 3/4 normalside. Eksamen afvikles på PC. PC mulighed 5 jf. studienævnets pc muligheder. Eksamen tæller 2,5 ECTS og tæller 1 på eksamensbevis.
Syge-/omprøve
Afvikles som den ordinære prøve, jf. § 16, stk. 2 i studieordningen. Man kan kun gå til syge-/omprøve i den del der ikke er bestået, eller man har været syg ved. Øvrige bestemmelser som ovenfor.
Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve
Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin
Skriftlig prøve 2B - økonomisk sprog:
Weight 25%
Type of test Written Exam
Marking scale 7-step scale
Second examiner External examiner
Exam period May/June
Aids Open Book, Written Aid is permitted
Duration Please, see the detailed regulations below
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne
• forstå en tekst om et alment erhvervsrelevant emne med alle detaljer, der er væsentlige for opgavens løsning
• gengive et fagspecifikt indhold på målsproget så præcist, som den konkrete oversættelsessituation tillader
• anvende et i forhold til kommunikationssituationen passende og varieret ordforråd, herunder den relevante fagterminologi
• overholde de sproglige og stilistiske konventioner, som er typiske for de enkelte genrer
• udtrykke sig flydende med en høj grad af overensstemmelse med normerne for sprogets opbygning, morfologi, syntaks og ortografi og uden kommunikationsforstyrrende fejl
• tilpasse målsprogsteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens funktion

Varighed: 2 1/2 time. Oversættelse fra engelsk til dansk eller fra dansk til engelsk. Oversættelsesretningen afgøres ved lodtrækning. Omfang: 3/4 NS. Eksamen afvikles på PC. PC mulighed 5 jf. studienævnets pc muligheder. Eksamen tæller 2,5 ECTS og tæller 1 på eksamensbevis.
Syge-/omprøve
Afvikles som den ordinære prøve, jf. § 16, stk. 2 i studieordningen. Man kan kun gå til syge-/omprøve i den del der ikke er bestået, eller man har været syg ved. Øvrige bestemmelser som ovenfor.
Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve
Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin
Mundtlig prøve 2:
Weight 50%
Type of test Oral Exam
Marking scale 7-step scale
Second examiner External examiner
Exam period May/June
Aids With time for preparation
Duration Please, see the detailed regulations below
Forberedelsestid: 40 min. Eksaminationstid: 20 min. inkl. votering. Omfang af udleveret tekst eller videooptagelse til forberedelsen: Tekst: ca. 2 , normalsider og videooptagelse maks. 5 min. Hjælpemidler: Til selve eksamen: Noter udarbejdet i forberedelsestiden. I forberedelsen: Alle skriftlige hjælpemidler. Bedømmelse: 2 karakterer: 1 for indhold og 1 for mundtlig sprogfærdighed. Eksamen tæller 5 ECTS, hver karakter tæller 2,5 ECTS og tæller 1 på eksamensbevis..

Prøvebeskrivelse: Ved udgangen af 6. semester afholdes prøve på basis af et fastlagt pensum. Pensum defineres som en række emner inden for erhvervs- og/eller samfundsreleaterede forhold. Der tages udgangspunkt i en uset tekst eller videooptagelse på engelsk.

Sygeprøve:
Som den ordinære prøve.
Omprøve:
Har den studerende ikke bestået nogen af delene, afvikles prøven som den ordinære prøve.
Har den studerende ikke bestået indhold: Prøven afvikles som den ordinære dog gives der kun karakter for indhold
Har den studerende ikke bestået mundtlig sprogfærdighed: Prøven er en muntlig prøve på 10 min inkl. votering. Der er 40 min. forberedelse. Eksaminationen baserer sig på et emne inden for pensum. En uge før eksamen får den studerende oplyst 3 emner. Ved eksamen trækker den studerende det konkrete emne.
Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve
Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin
Examination
Mundtlig prøve 2
Målbeskrivelse:
For så vidt angår indholdet af prøven, skal den studerende kunne
• forstå en aktuel autentisk engelsk tekst eller videooptagelse, således som den fremtræder i en saglig behandling af emnet, og give en sammenhængende fremstilling på engelsk af hovedindholdet og alle væsentlige detaljer
• placere teksten eller videooptagelsen inden for fagområdet generelt, relatere den til den aktuelle samfundssituation/-debat og redegøre for erhvervs- og/eller samfundsspecifikke fænomener og forhold i teksten

For så vidt angår det sproglige niveau, skal den studerende kunne
• udtrykke sig flydende med en høj grad af overensstemmelse med normerne for sprogets udtale og intonation, morfologi og syntaks og uden kommunikationsforstyrrende fejl
• anvende et stort og varieret ordforråd, herunder den relevante fagterminologi
• indgå i dialog med eksaminator
• deltage selvstændigt og aktivt i situationen
Prerequisites for attending the exam
Prøvebeskrivelse:
I eksamensterminen på 6. semester afholdes skriftlig stedprøve inden for erhvervs- og/eller samfundsrelaterede forhold bestående af Skriftlig prøve 2A - juridisk sprog og 2B - økonomisk sprog. Oversættelsesretningen afgøres ved lodtrækning.

Du skal indstille dig til den samlede prøve første gang du går op. De to dele af prøven kan afvikles på én og samme dag. Hvis det er tilfældet, vil der være mindst 1 times pause imellem de to.
Course content

Økonomisk tekst i kontekst

Der arbejdes videre med forskellige samfunds- og erhvervsøkonomiske områder og den tilhørende fagterminologi. Desuden arbejdes der intensivt med oversættelse og oversættelsesstrategier. Kursets hovedtema er virksomheden i en international økonomisk og handelsrelateret kontekst.

Juridisk sprog

Kursets hovedtema er kontraktsforhold i et engelsk/dansk komparativt perspektiv. Herudover arbejdes med de sproglige karakteristika, som er særegne for juridiske tekster, samt med principper for kilde- /målsprogsorientering ved formidling mellem to juridiske systemer og kulturer.

Teaching methods
Økonomisk tekst i kontekst
Kurset består af en kombination af holdundervisning, diskussioner, oplæg fra studerende og mundtlige såvel som skriftlige øvelser, herunder især oversættelsesøvelser (med henblik på skriftlig prøve 2). Diskussioner og oplæg fra de studerende fungerer som øvelse inden mundtlig prøve 2.

Juridisk sprog
Studenteroplæg, lærergennemgang, skriftlige øvelser og opgaver samt workshops.
Student workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 275 hours
Expected literature

Lærebog eller kompendium Juridisk sprog 2011
Janet Morrison (2011): The Global Business Environment, 3rd. Palgrave Macmillian + kompendium

Last updated on 25-10-2012