English   Danish

2012/2013  BA-IVK_VK2E  Business communication 2 - English

English Title
Business communication 2 - English

Course information

Language English
Exam ECTS 7.5 ECTS
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course period Spring
4. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study board
Study Board for BA in International Business Communication
Course coordinator
  • Kursus- og Fagansvarlig på engelsk
    Lill Ingstad - Department of International Business Communication
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 25-10-2012
Learning objectives
Målet er at videreudvikle de færdigheder i løsning af virksomhedens skriftlige kommunikation, som den studerende har erhvervet i kurset Virksomhedskommunikation 1.

Den studerende forventes efter Virksomhedskommunikation 2 at have indgående kendskab til de forskellige genrer gennemgået inden for området og til genrernes forskellige sproglige og stilistiske karakteristika på henholdsvis engelsk og dansk. Desuden forventes den studerende at kunne uddrage de væsentlige detaljer i en fagsproglig tekst og præsentere informationen på en klar og velformuleret måde til en nærmere defineret målgruppe.

Den studerende skal kunne udtrykke sig sprogligt korrekt og bruge relevante fagtermer samt have kendskab til fagordbøger og andre hjælpemidler. Disse hjælpemidler skal kunne bruges effektivt og korrekt.
Prerequisite
Skriftlig prøve 1 baserer sig dels på undervisningen på 4. semester, dels på undervisningen de foregående semestre.
Examination
Skriftlig prøve 1
Skriftlig prøve 1:
Type of test Written Exam
Marking scale 7-step scale
Second examiner External examiner
Exam period May/June
Aids Open Book, Written Aid is permitted
Duration Please, see the detailed regulations below
Lodtrækning. Studerende skal enten op i 1A eller 1B (offentliggøres 14 dage før eksamen)
1A) Referat på dansk af fremmedsproget tekst om et emne inden for erhvervs- og/eller samfundsrelaterede forhold.
eller
1B) Selvstændig udarbejdelse af en virksomhedsrelevant tekst på fremmedsproget på basis af et oplæg

Varighed: 21⁄2 time. Oplæg: maks. 3 NS. Besvarelse: ca. 3/4 NS. Eksamen afvikles på PC. PC mulighed 5 jf. studienævnets pc muligheder.

Syge-/omprøve

Som den ordinære. jf. dog § 16, stk. 2 i studieordningen.
 

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Examination
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne:
- producere tekster på dansk og fremmedsproget som overholder de sproglige og stilistiske konventioner for almindeligt forekommende genrer inden for området
- vælge den rette genre og tilpasse målsprogsteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens funktion
- udtrykke sig såvel på fremmedsproget som på dansk uden kommunikationsforstyrrende fejl i forhold til opgaven og målgruppen
- anvende et i kommunikationssituationen passende ordforråd, herunder den relevante fagterminologi

Mere specifikt skal den studerende i forbindelse med 1A derudover kunne:
- forstå en længere tekst og uddrage de informationer som ud fra opgaveformuleringen er væsentlige for modtageren af målteksten.
- præsentere disse informationer korrekt og neutralt, klart og velstruktureret og på en måde der er tilpasset målgruppen og formålet med referatet.

Lodtrækning. Studerende skal enten op i 1A eller 1B (offentliggøres 14 dage før eksamen).
Course content

Kurset bygger videre på Virksomhedskommunikation 1, og der introduceres mere avancerede kommunikationssituationer i forhold til virksomhedens forskellige stakeholders og i forhold til forskellige fagsproglige kontekster. Der arbejdes med selvstændig formulering, resumé og tilpasning af tekster, både på dansk og på engelsk. Der indgår også et antal oversættelser.

Teaching methods
Kurset består af en kombination af forelæsning, holdundervisning, diskussioner, oplæg fra studerende samt mundtlige og skriftlige øvelser. For at sætte kurset ind i en realistisk og praktisk sammenhæng vil en del af kurset være bygget op omkring en eller flere case-opgaver. Undervisningen foregår dels på engelsk, dels på dansk.
Student workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 207 hours
Expected literature

Litteratur er følgende:

Courtland L. Bovée & John V. Thill: Business Communication Today, 11th ed., Global edition 2012, Pearson .

Virksomhedskommunikation 2 – compendium (2012), Academic Books

Swan, Michael (2009): Practical English Usage, 3rd ed., Oxford

Last updated on 25-10-2012