English   Danish

2012/2013  BA-TIDI  Definition af IS

English Title
Definition of Information Systems

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 22,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
4. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Jacob Nørbjerg - ITM
Fagområde/Category
 • Informatik/Information Systems
Sidst opdateret den 23-11-2012
Læringsmål
Efter at have gennemført de tre fag, skal den studerende kunne anvende IS begreber, metoder, teknikker og værktøjer til problemidentifikation og problemløsning i komplekse situationer Den studerende skal desuden kunne redegøre for og kritisk reflektere over, hvordan fagenes teorier og begreber hver for sig og tilsammen kan bidrage til at analysere en problemsituation og fremstille en løsning.
I projektet og den afsluttende eksamen skal den studerende demonstrere evnen til at
 • beskrive og forklare de begreber, teorier, metoder, teknikker og værktøjer, som er gennemgået i fagene;
 • kunne anvende de teoretiske begreber m.v. ved f.eks. at anvende dem på konkrete eksempler;
 • reflektere kritisk over ligheder og forskelle mellem de begreber m.v., der er gennemgået i de tre fag
 • anvende begreber m.v. til at analysere en kompleks problemsituation og foreslå en eller flere mulige løsninger hvori indgår et IT baseret informationssystem under hensyntagen til en virksomheds strategi for anskaffelsen af informationssystemer og hvordan disse kobles med virksomhedens overordnede vision, mål, strategi og governance;
 • kunne planlægge og gennemføre en struktureret og metodisk analyse og design af IT-systemer;
 • redegøre for og kritisk reflektere over problemløsningsprocessen, herunder valget af analyse- og løsningsstrategi og hvordan begreber m.v. er anvendt;
 • præsentere resultaterne i en klar og overskuelig struktur og i et tilgængeligt, præcist og klart sprog.
Eksamen
.
Definition af IS:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 30 minutter
Fælles semester projektrapport der udarbejdes i grupper og med individuelt mundtlig forsvar. Udprøvningen er fælles med fagene "Udvikling af større systemer" og "IT-strategi, -arkitektur og governance".

Rapportlængde, grupper på 4 studerende: 100 sider + 60 sider bilag
Rapportlængde, 1 studerende: 40 sider + 24 sider bilag

Intern prøve med bi-eksaminator
 
Syge-/omprøven afholdes efter samme regler som den ordinære prøve.

Læringsmålene for den fælles semesterrapport vil blive offentliggjort senere.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Faget ’Definition af Informationssystemer’ befinder sig inden for fagblokken ’IT’. Faget ligger på HA(it.)’s 4. semester og består af en forelæsningsrække og tilhørende øvelser.
Formålet med faget ’Definition af Informationssystemer’ er at gøre de studerende i stand til at identificere behovet for og definere indholdet af relevante (IT-baserede) informationssystemer. Faget anvender en bred definition af begrebet informationssystem (IS) til først og fremmest at betyde et menneskeligt aktivitetssystem med et bestemt formål, som kan, men ikke nødvendigvis skal, understøttes af Informationsteknologi; det har fokus på de tidlige udviklings- og analyseaktiviteter og introducere en metodisk ramme til systematisk undersøgelse af en given virksomheds problemområder og mulige organisatoriske og IS/IT-mæssige løsninger herpå.

Efter at have gennemført kurset vil de studerende kende, forstå og kunne anvende en række IS begreber, metoder og teknikker til praktisk problemidentifikation og problemløsning i organisationer og situationer. De studerende vil således:
 • Kende, forstå og kunne anvende metoder og teknikker til undersøgelse og definition af en given virksomheds problemområder fra et organisatorisk, socialt og teknisk perspektiv,
 • Kende, forstå og kunne anvende metoder og teknikker til at beskrive alternative løsningsmuligheder og udarbejde sammenhængende løsninger på de formulerede organisatoriske, sociale og tekniske problemer,
 • Kende og forstå de grundlæggende antagelser bag fagets forskellige metoder og teknikker og benytte denne indsigt til at sammensætte en samlet problemanalyse og -løsningsproces  proces tilpasset en konkret situation.
Undervisningsformer
Forelæsninger og case-baserede øvelser.
Arbejdsbelastning
Forelæsning 30 timer
Forberedelse (læsning, forberedelse af cases og deres præsentation mv.) 90 timer
Øvelser (inkl. forberedelse) 40 timer
Fælles semesterrapport 40 timer
Eksamensforberedelse og eksamen 25 timer
Total: 225 timer
Foreløbig litteratur
Alter, The Work System Method, Connecting People, Processes, and IT for Business Results, 1st ed., Work System Press, Larkspur, CA, 2006, (ISBN-10: 0-9778497-0-8).
 
Peter Checkland & John Poulte, Learning For Action: A Short Definitive Account of Soft Systems Methodology, and its use Practitioners, Teachers and Students, John Whiley & Sons Ltd., UK, 2006 (ISBN 0-470-02554-9)
Sidst opdateret den 23-11-2012