English   Danish

2012/2013  BA-TIPR  Programmering og udvikling af små systemer og databaser

English Title
Programming and Development of Smaller Systems and Databases

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed To semestre
Placering Efterår, Forår
(1. og 2. semester)
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Rasmus Pedersen - ITM
Fagområde/Category
  • Informatik/Information Systems
Sidst opdateret den 17-09-2012
Læringsmål
I besvarelsen af de afsluttende skriftlige gruppeopgaver skal den studerende:

1. kunne anvende de teknikker og værktøjer, der er introduceret i faget til at analysere og løse et komplekst problem gennem udvikling (analyse, design, konstruktion, test) af et program.
2. kunne dokumentere det udviklede program, herunder argumentere for problemafgrænsning og til-/fravalg af løsningsteknikker og værktøjer.

Ved den skriftlige eksamen skal den studerende:

1. demonstrere praktisk og teoretisk indsigt i en række metoder og teknikker, som kan anvendes til konkret udvikling af mindre informationssystemer.
2. vise forankring af den teoretiske/abstrakte indsigt i løsningen af mindre programmeringsproblemer.
Eksamen
Programmering og udvikling af små systemer og databaser
Prøven i faget består af tre delprøver:
A:
Vægtning 33%
Prøveform Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Semestergrupperapport 1, vinter 1. semester. Den skriftlige rapport udarbejdes i grupper på 4 studerende. Studienævnet fastsætter de præcise regler for gruppedannelse. Grupperapporten skal have et omfang på max. 50 normalsider med tydelig angivelse af de individuelle studerendes indsats, jf. § 6, stk. 4, i 2012-studieordningen. Der kan vedlægges max 30 normalsiders bilag. Hvis en studerende ønsker at udarbejde rapporten alene, skal rapporten have et omfang på max. 33 normalsider og max. 20 normalsiders bilag.

Intern prøve med bi-eksaminator.

Syge-/omprøven afholdes efter samme regler som den ordinære prøve. Ved sygeprøve afleveres en ny rapport, og ved omprøve afleveres rapporten i omarbejdet form.

B:
Vægtning 33%
Prøveform Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Semestergrupperapport 2, sommer 2. semester. Samme bestemmelser som A.
C:
Vægtning 34%
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed 4 timer
Individuel 4 timers skriftlig stedprøve, sommer 2. semester. Den skriftlige stedprøve består bl.a. af følgende elementer: programmering (paper + blyant), åbne teoretiske spørgsmål, fejlfinding, og identificering af specifikke svar til givne spørgsmål.

Intern prøve med bi-eksaminator.

Syge-/omprøve afholdes efter samme regler som den ordinære prøve.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Faget er primært et fag, der ser på teknikker til programmering af mindre informationssystemer. Formålet med undervisningen er at give den studerende en grundlæggende forståelse for udvikling af mindre programmer med grafiske brugergrænseflader og tilknyttede databaser: Både mht. til relevante begreber, principper, teorier og metoder og mht. den praktiske udførelse af en sådan udvikling.
De studerende forberedes til integrationsfaget der starter på 2. semester og kører sideløbende med undervisningen i forårssemessteret. Formålet er her at den studerende tidligt i HA(it) undervisningsforløbet indser de tætte koblinger mellem fagene.
 
Datalogi 1. år er inddelt i 2 semestermoduler: Programudvikling I (PI) og Programudvikling II (PII).
 
Undervisningen fokuserer specifikt på, at den studerende får indsigt i, hvorledes organisationer påvirkes af deres omgivelser samt af de individer, der befolker organisationen. Der arbejdes med betydningen af motivation, roller og interaktion, forandring, kommunikation samt kultur i relation til organisationer. Forskellige perspektiver på organisationer gennemgås med henblik på at illustrere, at opfattelsen af organisationsbegrebet ikke er entydigt. Den studerende får indsigt i forskellige organisationsstrukturer og disses betydning for hvorledes dette påvirker organisationen. Endelig får den studerende indsigt i forskellige typer af beslutningsprocesser og betydningen af læring, magt og politik i forbindelse med beslutningsprocesser i organisationen.
 
Hertil kommer, at de studerende får en grundlæggende indføring i hvorledes organisationer kan studeres empirisk.
Metodeundervisningen fokuserer på udarbejdelse og operationalisering af problemformulering samt hvordan kvalitative og kvantitative data kan indsamles, behandles og afrapporteres. Denne viden skal bruges til udarbejdelse af den skriftlige organisationsrapport, som danner grundlag for den mundtlige eksamination.
 
Programudvikling I:
Dette modul introducerer en række datalogiske principper til design og udvikling af mindre systemer.
I løbet af modulet vil de studerende lære at:
  • arbejde sammen gruppevis om fælles kode og fælles rapport, samt fælles dokumentation
  • designe og programmere mindre systemer i sproget Java, herunder dokumentere systemet med anvendelse af de anvendte udviklingsværktøjer.
  • designe en simpel grafisk brugergrænseflade i f.eks. Swing
Undervisningsformer
Antal lektioner: 30 á 2 timer

På faget gøres brug af årgangsundervisning, der anvender teoretiske dialog forelæsninger og mindre øvelser / eksemplificeret med aktuelle eller fremtidige øvelser fra de øvrige fag: integration, organisation og økonomi. Her tages stilling til hvilken viden er der behov for og hvordan opnås og analyseres den viden, hvis denne øvelse skulle føres ud i ”det virkelige liv”.

Brug af e-læring:
Faget anvender primært tilstedeværelsesundervisning, men bruger også andre moderne e-learning systemer til deling af dokumenter, wikier etc.
Arbejdsbelastning
Forelæsning 60 timer
Øvelser 60 timer
Forberedelse til forelæsninger og øvelser 100 timer
Semesterrapport 1 90 timer
Semesterrapport 2 90 timer
Eksamen + forberedelse 50 timer
Total: 450 timer
Foreløbig litteratur
Sidst opdateret den 17-09-2012