English   Danish

2012/2013  BA-TIUS  Udvikling af større systemer

English Title
Development of Larger Systems

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 22,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
4. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Rasmus Pedersen - ITM
Fagområde/Category
 • Informatik/Information Systems
Sidst opdateret den 23-11-2012
Læringsmål
Efter at have gennemført de tre fag, skal den studerende kunne anvende IS begreber, metoder, teknikker og værktøjer til problemidentifikation og problemløsning i komplekse situationer Den studerende skal desuden kunne redegøre for og kritisk reflektere over, hvordan fagenes teorier og begreber hver for sig og tilsammen kan bidrage til at analysere en problemsituation og fremstille en løsning.
I projektet og den afsluttende eksamen skal den studerende demonstrere evnen til at
 • beskrive og forklare de begreber, teorier, metoder, teknikker og værktøjer, som er gennemgået i fagene;
 • kunne anvende de teoretiske begreber m.v. ved f.eks. at anvende dem på konkrete eksempler;
 • reflektere kritisk over ligheder og forskelle mellem de begreber m.v., der er gennemgået i de tre fag
 • anvende begreber m.v. til at analysere en kompleks problemsituation og foreslå en eller flere mulige løsninger hvori indgår et IT baseret informationssystem under hensyntagen til en virksomheds strategi for anskaffelsen af informationssystemer og hvordan disse kobles med virksomhedens overordnede vision, mål, strategi og governance;
 • kunne planlægge og gennemføre en struktureret og metodisk analyse og design af IT-systemer;
 • redegøre for og kritisk reflektere over problemløsningsprocessen, herunder valget af analyse- og løsningsstrategi og hvordan begreber m.v. er anvendt;
 • præsentere resultaterne i en klar og overskuelig struktur og i et tilgængeligt, præcist og klart sprog.
Forudsætninger
Det forventes at de studerende har forudsætninger svarende til at have gennemført 1., 2. og 3. semester af uddannelsen, herunder grundlæggende viden om programmering og virksomheders informationssystemer.
Eksamen
.
Fælles semesterprojektrapport:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 30 minutter

Fælles semesterprojektrapport der udarbejdes i grupper, men med individuelt mundtlig forsvar (en samlet vurdering). Én fælles udprøvning for de tre kurser "Udvikling af større systemer", "IT-strategi, -arkitektur og governance" og "Definition af IS".

Rapportlængde, grupper på 4 studerende: 100 normalsider + 60 sider bilag
Rapportlængde, grupper a 1 studerende: 40 normalsider + 24 sider bilag

Intern prøve med bi-eksaminator

Syge-/omprøven afholdes efter samme regler som den ordinære prøve. 

Læringsmålene for den fælles semesterrapport vil blive offentliggjort senere.
 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

 Hvor de systemer, der blev arbejdet med på 1. år af uddannelsen, var relativt små, enkle og overskuelige, skal vi i dette fag se på udvikling af større og mere komplicerede systemer. Vi vil se på, hvordan større IT-baserede systemer er opbygget, og hvilke centrale problemstillinger der er knyttet til deres udvikling. Der vil blive lagt vægt på at give de studerende erfaring med selv at kunne arbejde systematisk med udvikling og konstruktion af større systemer.
Ved ”større” systemer forstås blandt andet
 

 • systemer, der skal bruges af mennesker i en arbejdsproces
 • systemer, hvis udviklingsprocesser omfatter mange mennesker og er udstrakt over lang tid
 • systemer, som omfatter persistente data
 • systemer, som er geografisk adskilte (f.eks. client/server)

Det klassiske eksempel på et ”større” system er et administrativt system til en virksomhed; andre eksempler er bl.a. intranet, web-systemer til e-handel og spil med flere samtidige brugere. Der lægges vægt på at de studerende får prøvet at lave systemer der interagerer med den virkelige verden for at illustrere brug af data som GPS, ERP systemer, vindmåler, temperatur etc.
Ved udvikling af større systemer bliver det afgørende at anvende strukturerede og metodiske arbejdsformer til analyse, design, konstruktion og dokumentation. Dette er bl.a. med til at sikre effektive udviklingsprocesser og systemer af høj kvalitet – systemer der
 

 • opfylder brugerorganisationens og brugerens behov
 • har en høj grad af sikkerhed
 • er enkle at vedligeholde
 • er behagelige og effektive at bruge

Der indgår to moduler i faget: Objektorienteret systemudvikling og Menneske-maskin-interaktion
 
Objektorienteret systemudvikling introducerer til metoder til systematisk at gennemføre et systemudviklingsforløb. Der er specielt fokus på forløbet lige fra den indledende analyse (hvad skal systemet kunne?) frem til  design og programmering (hvordan skal det opbygges?).

Menneske-maskin-interaktion introducerer til principper for og teknikker til design for interaktive oplevelser og design af effektiv, hurtig og nem interaktion med større systemer. Der lægges vægt på forståelse af brugernes behov, på logisk og fysisk design og på prototyper og andre teknikker til afprøvning af brugergrænseflader.
 
Efter at have gennemført kurset vil den studerende kende, forstå og kunne anvende begreber, metoder, teknikker og værktøjer til at planlægge og gennemføre en struktureret og metodisk analyse og design af IT-systemer, der
 
 

 • opfylder brugerorganisationens og brugernes behov
 • har en høj grad af sikkerhed
 • er enkle at vedligeholde
 • er behagelige og effektive at bruge

Den studerende vil således kunne
 
 

 • kende og forstå begreberne brugervenlighed og brugeroplevelse;
 • redegøre for hvordan kognitive forhold som gestalter og mentale modeller har indflydelse på brugerens opfattelse og brug af et system;
 • kende, forstå og kunne anvende metoder og teknikker, som sikrer en høj grad af brugervenlighed og brugeroplevelse. Herunder
  • opnåelse af mål for brugervenlighed og brugeroplevelse under hensyntagen til rammerne for systemets udvikling og anvendelse;
  • systematisk design af prototyper ud fra beskrivelser af arbejdsopgaver og scenarier;
  • systematisk brug af metoder til usability test
 • kende og forstå de grundlæggende principper for systemudvikling baseret på en objektorienteret tilgang, herunder centrale begreber som objekt, klasse, hændelse, use-case og mønstre;
 • træffe begrundede valg mellem metoder, teknikker, værktøjer og løsningsstrategier i henhold til den konkrete situation

planlægge, gennemføre og dokumentere en systemudviklingsproces

Undervisningsformer
Antal lektioner:
30 Forelæsninger
30 Øvelsestimer

Der tilstræbes en tæt sammenhæng mellem modulerne, således at de samme typer af systemer belyses ud fra fagenes forskellige vinkler. Der lægges vægt på at forelæsningernes gennemgang af begreber og teorier understøttes af arbejde med praktiske opgaver i analyse, design, programmering m.m., herunder større og mere realistiske opgaver af flere ugers varighed. Instruktorer vil i vidt omfang blive anvendt i forbindelse med de studerendes arbejde med både mindre og større opgaver.

Brug af e-læring
LEARN vil blive brugt til distribution af undervisningsmateriale til de studerende. I forbindelse med større opgaver vil der på LEARN blive oprettet fora, hvor studerende, instruktorer og lærere kan stille spørgsmål og give svar af relevans for opgavernes løsning.
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 30 timer
Forberedelse 70 timer
Øvelser (inkl. forberedelse) 60 timer
Fælles semesterrapport 40 timer
Eksamensforberedelse og eksamen 25 timer
Total: 225 timer
Foreløbig litteratur

Mathiassen, L., Munk-Madsen, A., Nielsen, P. A., Stage, J. (2001): Objektorienteret Analyse og Design, MARKO, Aalborg. (Kapitel 1-7, 9, 10, 12 - 21). 
Preece, J., Rogers, Y., & Sharp, H. (2011). Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction (3rd ed.): John Wiley & Sons.
 

Sidst opdateret den 23-11-2012