English   Danish

2012/2013  BA-TOL4  IT-strategi, -arkitektur og governance

English Title
IT Strategy, -Architecture and Governance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 22,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
4. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Tina Blegind Jensen - ITM
Fagområde/Category
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
 • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 23-11-2012
Læringsmål
Efter at have gennemført de tre fag, skal den studerende kunne anvende IS begreber, metoder, teknikker og værktøjer til problemidentifikation og problemløsning i komplekse situationer Den studerende skal desuden kunne redegøre for og kritisk reflektere over, hvordan fagenes teorier og begreber hver for sig og tilsammen kan bidrage til at analysere en problemsituation og fremstille en løsning.
I projektet og den afsluttende eksamen skal den studerende demonstrere evnen til at
 • beskrive og forklare de begreber, teorier, metoder, teknikker og værktøjer, som er gennemgået i fagene;
 • kunne anvende de teoretiske begreber m.v. ved f.eks. at anvende dem på konkrete eksempler;
 • reflektere kritisk over ligheder og forskelle mellem de begreber m.v., der er gennemgået i de tre fag
 • anvende begreber m.v. til at analysere en kompleks problemsituation og foreslå en eller flere mulige løsninger hvori indgår et IT baseret informationssystem under hensyntagen til en virksomheds strategi for anskaffelsen af informationssystemer og hvordan disse kobles med virksomhedens overordnede vision, mål, strategi og governance;
 • kunne planlægge og gennemføre en struktureret og metodisk analyse og design af IT-systemer;
 • redegøre for og kritisk reflektere over problemløsningsprocessen, herunder valget af analyse- og løsningsstrategi og hvordan begreber m.v. er anvendt;
 • præsentere resultaterne i en klar og overskuelig struktur og i et tilgængeligt, præcist og klart sprog.
Eksamen
.
Fælles semesterprojektrapport:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 30 minutter

Fælles semesterprojektrapport der udarbejdes i grupper, men med individuelt mundtlig forsvar (en samlet vurdering). Én fælles udprøvning for de tre kurser "Udvikling af større systemer", "IT-strategi, -arkitektur og governance" og "Definition af IS".

Rapportlængde, grupper på 4 studerende: 100 normalsider + 60 sider bilag
Rapportlængde, 1 studerende: 40 normalsider + 24 sider bilag

Intern prøve med bi-eksaminator

Syge-/omprøven afholdes efter samme regler som den ordinære prøve.

Læringsmålene for eksamen i den fælles semesterrapport vil blive offentliggjort senere.

Kursets indhold, forløb og pædagogik
En effektiv forvaltning og udnyttelse af informationssystemer er nøglen til virksomhedssucces, og et uundværligt middel til at opnå konkurrencemæssige fordele.  Formålet med ledelse af virksomhedens strategi for informationssystemer, governance og arkitektur er at effektivisere på tværs af eksisterende informationssystemer (både manuelle og automatiske). Målet med et integreret IS miljø er at understøtte forandringer, der løbende påvirker virksomheden og dens strategi. Med fokus på løbende vedligeholdelse af virksomhedens arkitektur strategi (Enterprise Architecture), vil virksomheden kunne adressere de løbende forretningsmæssige behov for an- og/eller afskaffelse af informationssystemer.
 
Faget undersøger de strategiske spørgsmål ved brug og an- og/eller afskaffelse af virksomhedens informationssystemer. Der vil blive lagt vægt på at forstå hvilke diskussioner og emner, der er relevante for en virksomhedsledelse når de vurderer informationssystemer.
 
Fagets emner er:
Informationssystemer og deres indflydelse på virksomhedens governance: Hvilke informationssystemer kan virksomheden vælge at understøtte virksomhedens vision, forretningsmål og strategi med og hvilken indflydelse har det på virksomhedens governance?
 
Informationssystemers generelle strategiske værdi for virksomheder. Er informationssystemer en strategisk ressource og/eller ’blot’ et middel til at opnå strategiske fordele for virksomheden?
 
Informationssystemers relation til virksomhedens udvikling. Hvordan kan virksomhedens arkitektur af informationssystemer relatere sig til virksomhedens forretningsmål?
 
Inter-organisatoriske informationssystemer. På hvilke måder kan informationssystemer understøtte samarbejde på tværs af virksomhedens værdikæde herunder dens omgivelser med leverandører og kunder. Hvilke udfordringer står en virksomhedsledelse overfor med de nye samarbejdsformer?

 Efter gennemførelse af kurset vil den studerende kunne redegøre for en virksomheds strategi for anskaffelsen af informationssystemer og hvordan de kobles med virksomhedens overordnede vision, mål, strategi og governance. Den studerende vil således kunne
 • vurdere og prioritere relevante informationssystemer en konkret virksomhed måtte have ud fra virksomhedens kontekst (forretningsmodel, governance, marked, økonomiske virke, virksomhedstype osv.).
 • anvende de på kurset gennemgåede teoretiske modeller til at forklare hvordan informationssystemer kan identificeres og understøttes af forskellige samarbejdsformer.
 • diskutere en virksomhedsstrategi ud fra en case med henblik på anbefaling af mulig an- og/eller afskaffelse af informationssystemer og forstå koblinger til fagets teori.
Undervisningsformer
Undervisningen foregår som en blanding af storholdsforelæsninger, små gruppeøvelser og diskussion. De studerende vil også blive bedt om forberede mindre præsentationer undervejs på kurset
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 30 timer
Forberedelse til forelæsninger 90 timer
Løsning af mindre opgaver og præsentationer 70 timer
Eksamensforberedelse 35 timer
Total: 225 timer
Sidst opdateret den 23-11-2012