English   Danish

2012/2013  BA-TTEO  Videnskabsteori

English Title
Theory of scientific method

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
6. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Tina Blegind Jensen - ITM
Fagområde/Category
  • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
Sidst opdateret den 17-09-2012
Læringsmål
Efter kurset skal den studerende kunne:
  • Identificere og beskrive centrale begreber inden for videnskabsteorien.
  • Redegøre for forskellige paradigmer, herunder deres underliggende antagelser og anvendelighed.
  • Analysere og diskutere hvilke konsekvenser de enkelte paradigmer har for udformning af undersøgelsesdesign (fx problemformulering, dataindsamlingsmetode og analyseteknikker).
  • Reflektere over og argumentere for videnskabsteoriens betydning for praktiske problemstillinger inden for IS fagdisciplinen.
Eksamen
.
Videnskabsteori:
Prøveform Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed 72 timer
Intern prøve med én eksaminator.

Syge/om-prøven er den samme som den ordinære eksamen.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Forskningsdisciplinen indenfor informationssystemer (IS) bygger på forskellige videnskabsteoretiske antagelser omkring måden, hvorpå vi fremskaffer viden, forstår den sociale verden og ser på forholdet mellem teori og praksis. Videnskabsteori refererer til betragtninger om, hvordan gyldig viden produceres, hvilke forudsætninger der ligger til grund for vidensproduktionen, samt validiteten og reliabiliteten af arbejdet.
 
Formålet med dette fag er at give studerende en grundlæggende introduktion og kendskab til den videnskabsteoretiske bredde, der findes indenfor IS disciplinen. De studerende præsenteres for tre grundlæggende paradigmer – det positivistiske, fortolkende, og kritiske – og deres underliggende antagelser. Herigennem illustreres, hvordan det samme problem kan tilgås forskelligt alt afhængig af udgangspunktet, og hvordan det kan resultere i forskellige metodevalg og løsningsmuligheder. 
 
Det er væsentligt, at de studerende får et dybdegående indblik i, hvad viden er, hvordan den frembringes, og hvilke konsekvenser paradigme fokus har for metodevalg og for analysen samt vurderingen af praksis. Dette hænger sammen med et indblik i hvilke kvalitetskriterier, der ligger til grund for den fremskaffede viden. Faget har stor praksis relevans, idet den studerende i rollen som "vidensskaber" og "vidensbruger" skal være i stand til at forstå og have et overblik over de videnskabsteoretiske antagelser og metodiske tilgange, som viden skabes gennem. Disse antagelser er afgørende for kvaliteten af den viden, som skabes samt dens anvendelighed i løsningen af problemstillinger både på studiet og i arbejdsmæssige sammenhænge.
Undervisningsformer
Undervisningen foregår som en blanding af storholdsforelæsninger, små gruppeøvelser og diskussion. De studerende vil også blive bedt om at forberede mindre gruppepræsentationer.
Arbejdsbelastning
Forelæsning 30 timer
Forberedelse til forelæsninger 90 timer
Gruppepræsentationer 25 timer
Eksamen + forberedelse 80 timer
Total: 225 timer
Sidst opdateret den 17-09-2012