English   Danish

2012/2013  DIP-HDIB_IB03  International Market Analysis

English Title
International Market Analysis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (IB)
Kursusansvarlig
  • Kim Jacobsen - Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse
Fagområde/Category
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
Sidst opdateret den 17-10-2012
Læringsmål
Den studerende skal:
• Opnå viden om og indsigt i fagområdets anvendte begreber, teorier, modeller, metoder og værktøjer samt hvordan og i hvilket omfang de kan anvendes i praksis
• Opnå viden om analytiske tilgange til at løse konkrete markedsanalytiske problemstillinger og til at vurdere kvaliteten af egne og andres markedsanalyser.

Ved kursets afslutning skal den studerende kunne:
• Forstå og reflektere over den informationsindsamling, informationsformidling og vidensdeling, som er grundlaget for den strategiske markedsføringsproces og forudsætningen for en effektiv beslutningsproces i virksomhedens ledelse
• Definere, formulere, afgrænse og analysere relevante afsætningsøkonomiske problemstillinger
• Opstille konkurrerende og/eller supplerende analysedesigns samt foretage et begrundet valg mellem disse
• Foreslå, gennemføre, fortolke og afrapportere en kvalificeret markedsanalyse, herunder at forholde sig kritisk til det anvendte teoriapparat og til informationernes relevans og validitet
• Sammenfatte og formidle opnåede undersøgelsesresultater, herunder diskutere og anvise, hvordan resultaterne kan implementeres i virksomhedens løsning af det opstillede beslutningsproblem
• Udarbejde markedsføringsstrategier på baggrund af markedsdata
• Fungere i rollen som marketinginformationsejer i virksomheden

Vurderingskriterier for målopfyldelsen: Karakteren 12 gives for den præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets læringsmål, således som det fremgår af fagbeskrivelserne med ingen eller få væsentlige mangler.
Eksamen
International Market Analysis:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter
Fremmøde: 20 minutters individuel mundtlig prøve uden forberedelse på baggrund af miniprojekt. Der foretages en helhedsbedømmelse af projektet og den mundtlige præstation.

Virtuel: Individuel skriftlig miniprojekt på maks. 15 normalsider.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
For fremmøde-studerende:
Emnet til miniprojektet skal godkendes og kan skrives i grupper på maks. 3 studerende. For individuelle projekter er omfanget 7-8 normalsider,for grupper med 2 studerende 9-12 normalsider og for grupper med 3 studerende 12-14 normalsider. Miniprojektet danner grundlag for den efterfølgende individuelle mundtlige eksamen.
Der ydes vejledning til projektets problemafklarende del som følger: Individuel projekt: 1 time, 2 studerende: 1,5 time og 3 studerende: 2 timer
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Udviklingen i informationsteknologien er en væsentlig determinant for en virksomheds markedsstrategi på såvel forbruger- som på det professionelle marked. Besiddelse af relevant og tilstrækkelig information er blevet en vital handlingsparameter, idet en bedre evne til at indsamle og fortolke relevante data samt omsætte dem til effektiv fremadrettet markedsføringsstrategi adskiller en succesrig virksomhed fra dens mindre succesrige konkurrenter.

Det overordnede formål med kurset er derfor at sætte den studerende i stand til at identificere den nødvendige information, som skal danne grundlaget for virksomheders gennemførelse af markedsføringsplanlægning og strategisk markedsplanlægning. Faget skal give den studerende en kompetence, der sætter vedkommende i stand til selvstændigt at kunne udarbejde markedsføringsstrategier på baggrund af markedsdata.

Faget sigter derfor på at give en brugerorienteret indføring i indsamling, analyse og anvendelse af markedsdata.

Undervisningsformer
Fremmøde:
Undervisningen gennemføres dels ved dialogforelæsninger dels ved øvelsesundervisning på mindre hold. Dialogforelæsningerne er af oversigtsmæssig karakter og relateres til fagets pensum, mens øvelsesundervisningen baseres på besvarelse af opgaver.
Virtuel:
Fagelementet er baseret på en kombination af virtuelle diskussioner de studerende imellem og en coach på basis af uploadede læringsmaterialer og opgaver. Der arbejdes både individuelt og i grupper. De studerende vil igennem forløbet skulle fortolke materialet og videreformidle dette skriftligt til deres medstuderende.
Generelt:
Faget forudsætter brug af forskellige IT-redskaber, idet der skal arbejdes med diverse databaser og værktøjer, når der skal findes information til markedsanalyse i Danmark og til internationale markedsanalyser.
Foreløbig litteratur
Poul K. Faarup, Kenneth Hansen (translator) Clem Luxford
Market Research and Statistics
- International Marketing and Sales
Isbn: 9788776757694
Udgivelsesår: 2010
Udgave: 1

Kotler, Philip, Kevin L. Keller, M. Brady, M. Goodman & Torben Hansen
Marketing Management. Pearson Education/Prentice Hall, 2009. ISBN: 978-0-273-71856-7
Kapitel 6, 7 og 8

Kompendium
 
 
Sidst opdateret den 17-10-2012