English   Danish

2012/2013  DIP-HDIB_IB06  International Marketing & Branding

English Title
International Marketing & Branding

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (IB)
Kursusansvarlig
 • Henrik Aage Sørensen - Institut for Afsætningsøkonomi
Fagområde/Category
 • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
Sidst opdateret den 01-09-2012
Læringsmål
Den studerende skal:
• Opnå viden om og indsigt i fagområdets anvendte begreber, teorier, modeller og parametre/værktøjer
Kunne forstå og reflektere over, hvordan, hvorfor og i hvilket omfang disse værktøjer kan anvendes i praksis

Den studerende skal:
• Kunne beskrive, klassificere, strukturere og kombinere fagets begreber, modeller og teorier med henblik på identifikation, analyse og løsning af kommunikative problemstillinger med betydning for virksomhedens ledelsesbeslutninger på såvel nationale som internationale markeder
• Selvstændigt, substantielt og logisk sammenhængende rekommandere en kommunikationsstrategi/plan, herunder målsætninger, estimeret budget, forslag til tidsplan og prioritering af aktiviteter med udgangspunkt i definerede og argumenterede målgrupper
• Opstille design for og analyser til evaluering af kampagnens mentale og adfærdsmæssige effekter
Kunne analysere brand identitet og -image og fremkomme med forslag til aktiviteter til fortsat vedligeholdelse/styrkelse af brand equity

Vurderingskriterier for målopfyldelsen: Karakteren 12 gives for den præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets læringsmål, således som det fremgår af fagbeskrivelserne med ingen eller få væsentlige mangler.

Ved kursets afslutning skal den studerende kunne:
 • Udvise et godt overblik over – og opfyldelse af fagets/ fagelementets mål og centrale elementer og sammenhænge
 • Identificere, forstå, analysere og selvstændigt vurdere kommunikations- og brand strategier ud fra fagets begrebsapparat, indfaldsvinkler og øvrige rammer
 • Dokumentere en god anvendelsesorienteret forståelse af såvel helheder som centrale delområder indenfor kommunikationsområdet og på basis heraf være i stand til at kombinere teorier, modeller og metoder med henblik på at kunne foretage en målrettet indsats i forhold til både markedet generelt og til forskellige markedssegmenter såvel nationalt som internationalt
 • Forstå og reflektere over, hvordan og hvorfor forskellige kommunikationsværktøjer anvendes i praksis
 • Opstille operationelle og realistiske målsætninger og attraktive målgrupper for indsatsen
 • Reflektere over en egnet kommunikationsstrategi og potentielt anvendelige kommunikationsparametre, herunder samspil mellem udformning, budskab, produkt(kategori) mediekanal og målgruppe
 • Opstille design(s) for indsamling af empiriske data til opnåelse af forståelse for effekten af kommunikationsaktiviteter og kritisk tolke/evaluere allerede indsamlet analysemateriale
 • Udvise en overbevisende og velargumenteret evne til udformning af handlingsalternativer til løsning af problemet, herunder at sætte disse i et større helhedsorienteret perspektiv
 • Vurdere og diskutere metodemæssig validitet, reliabilitet og virkefelt for generaliseringer af konklusioner på rapporterede og/eller foretagne analyser
Eksamen
International Marketing & Branding
International Marketing & Branding:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 4 timer
Fremmøde: 4 timers skriftlig stedprøve med alle hjælpemidler. De studerende sidder på CBS' computere, har adgang til S-drevet og må have USB-stik med, men har ikke adgang til internettet/learn m.m.

Virtuel: Individuel projektopgave, maks. 15 normalsider.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet er at give den studerende viden og indsigt i fagområdets teorier, modeller og metoder for, hvorledes forskellige kommunikationsformer- og instrumenter kan eksponere, informere, influere og skabe dialog med virksomhedens nationale og internationale interessenter med henblik på at realisere planlagte markedsmålsætninger samt adfærds- og mental responser, herunder opbygning og styrkelse af brands.

 

Det er endvidere sigtet at sætte den studerende i stand til at analysere og evaluere effekten af de planlagte/iværksatte kommunikationsaktiviteter, herunder foretage estimater af aktiviteternes lønsomhed (ROI/ROMI) på kort og lang sigt.

Undervisningsformer
Fremmøde:
Undervisningsformen vil være en dialogbaseret gennemgang af pensum, og ikke mindst relativering af samme. Denne relativering vil ske i form af gennemgang af kortere og længere cases som illustrerer pensums pointer og anvendelse i praksis. Disse cases vil i et vist omfang være klasseøvelser som enten forberedes inden (udleveres) undervisningen, eller gennemgås ved forelæsningerne blandt de studerende. Endeligt kan der også være gæster der illustrerer pensum i praksis.
Virtuel:
Fagelementet er baseret på en kombination af virtuelle diskussioner de studerende imellem og en coach på basis af uploadede læringsmaterialer og opgaver. Der arbejdes både individuelt og i grupper. De studerende vil igennem forløbet skulle fortolke materialet og videreformidle dette skriftligt til deres medstuderende.
Arbejdsbelastning
Forberedelse, inkl. casebesvarelser 108 timer
Tilstedeværelse/dialogundervisning 24 timer
Eksamensaktiviteter 18 timer
Foreløbig litteratur
Meddeles senere.
Sidst opdateret den 01-09-2012