English   Danish

2012/2013  DIP-HDIB_IB10  Afgangsprojekt

English Title
Final Project

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (IB)
Kursusansvarlig
  • Peter Gammeltoft - Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse
Fagområde/Category
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
Sidst opdateret den 05-09-2012
Læringsmål
Den studerende skal:
• Vælge teorier, metoder eller modeller der på fyldestgørende vis kan belyse den selvvalgte problemstilling og lede til operationelle eller teoretiske orienterede løsningsforslag.
• Demonstrere fuld forståelse og indsigt i de valgte teorier, metoder eller modeller.

Den studerende skal kunne:
• Afgrænse et problemfelt til en operationaliserbar problemstilling fuldt tilfredsstillende.
• Analysere den selvvalgte problemstilling på baggrund af de valgte teorier, metoder eller modeller og levere fagligt solide operationelle eller teoretisk orienterede løsningsforslag.
• Formidle resultatet, skriftligt såvel som mundtligt, på et sprogligt og fagligt højt niveau.

Den studerende er i stand til:
• At indhente og anvende relevant litteratur både fra pensum for HD 2. Del IB linjens fagelementer og udenfor pensum.
• At indsamle, behandle og analysere relevant empirisk materiale på professionel vis.

Den samlede arbejdsbelastning dækker timer fordelt på projektarbejde, vejledning og eksamensaktiviteter.
Eksamen
Afgangsprojekt
Afgangsprojekt:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 60 minutter
Fremmøde og virtuel: De studerende prøves individuelt mundtligt på baggrund af det afleverede individuelt udarbejdede afgangsprojekt på max. 80 normalsider iht. en helhedsbedømmelse. I den endelige karakters udmøntning vil den skriftlige præsentation dog vægtes klart højest. Formulerings- og staveevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, idet det faglige indhold dog vægter tungest.

Det er en forudsætning for tilmelding til afgangsprojektet, at den studerende har bestået 1. og 2. semester.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med hovedopgaven er at opøve den studerende i at behandle, analysere og fremsætte løsningsforslag til en kompleks selvvalgt problemstilling relateret til linjens indehold samt kommunikere disse resultater på et højt fagligt og sprogligt niveau.

Undervisningsformer
Fremmøde:
Den enkelte studerende tilknyttes en vejleder til projektet der yder vejledning til den studerende igennem processen og vil fungere som eksaminator.

Virtuel:
Den enkelte studerende tilknyttes en vejleder til projektet der yder virtuel vejledning til den studerende igennem processen og vil fungere som eksaminator.
Sidst opdateret den 05-09-2012