English   Danish

2012/2013  DIP-HDIB_IB8B  Virksomhedens internationale planlægning

English Title
International Planning

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (IB)
Kursusansvarlig
  • Troels Elgaard - Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse
Fagområde/Category
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
Sidst opdateret den 02-09-2012
Læringsmål
Den studerende skal
• Have viden om, og være i stand til at anvende, begreber, teorier, modeller og metoder indenfor områderne international virksomhedsanalyse, international omverdensanalyse, internationale strategier, international parameterindsats, og international informationsindsamling.
• Have indsigt i de områder på hvilke en analyse af én specifik virksomheds situation og planlægning adskiller sig fra generelle analyser
Den studerende skal kunne
• Definere sådanne informationer som er relevante for den internationalt arbejdende virksomhed i en specifik situation, og fremskaffe disse
• Definere optimale strategier og parameterindsatser for den enkelte, internationalt arbejdende virksomhed
Den studerende er i stand til
• At identificere virksomhedens optimale aktiviteter
• At følge op på disse
Forudsætninger
HD IB studerende kan ikke tilmelde sig dette kursus.
Eksamen
Virksomhedens internationale planlægning :
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter
Fremmøde: 20 minutters individuel mundtlig eksamen uden forberedelse baseret på en synopsis på maksimalt 10 normalsider. Der foretages en helhedsbedømmelse af synopsen og den mundtlige præstation.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Undervisningen ligger på torsdage kl. 17.30-20 i uge 35-41, eksamen d. 30.10.+31.10.
Faget tager udgangspunkt i, at én virksomhed ikke har den samme basis for at planlægge sine internationale aktiviteter som en anden, og i, at én virksomheds optimale planlægning i ét område eller i relation til én målgruppe kun sjældent vil være den samme som den optimale planlægning i et andet område eller i relation til en anden målgruppe.
 
Der fokuseres derfor indledningsvis på området virksomhedsanalyse, hvilket inkluderer analysen af den enkelte virksomheds forretningsgrundlag, kvantitative og kvalitative mål, horisont og ikke mindst dens styrker og svagheder i relation til den præcise foreliggende problemstilling.
 
Når disse forhold er klarlagte og vurderede, identificeres de for den planlæggende virksomhed i relation til den foreliggende problemstilling væsentligste omverdensforhold, altså efterspørgselsforhold og konkurrenceforhold.
 
Derefter sammenstilles virksomhedsanalysen med analysen af de mest relevante omverdensforhold, hvorefter attraktiviteten af disse specifikt for den planlæggende kan vurderes.
 
Under den forudsætning, at der for den nævnte præcise virksomhed viser sig at være en attraktiv omverden, og at det derfor synes attraktivt at gennemføre markedsføringsmæssige eller andre tiltag, vurderes og fastlægges derefter demål som aktiviteten skal realisere, og de strategier og den parameterindsats, der skal sikre, at målene nås, fastlægges.
 
Næste punkt er at opstilles en tids-, aktivitets- og ansvarsplan for aktiviteternes gennemførelse.
 
Sidste del af planlægningsaktiviteterne eropfølgningen på dem. Denne opfølgning opdeles i opfølgningen på omverdensforholdene, på de planlagte aktiviteter og på de realiserede resultater.
 
Som støtte til virksomhedens internationale planlægningsaktiviteter gennemgås også betydningen af dels den kulturelle afstand mellem den internationalt planlæggende virksomhed, dels virksomhedens og dens konkurrenters anvendelse afintellektuel beskyttelse, og dels betydningen for de relevante efterspørgsels- og konkurrenceforhold af offentlige godkendelser.
Undervisningsformer
Fremmøde:
Kurset baseres på en kombination af forelæsninger og diskussioner. Da forelæsningerne nødvendigvis vil have en begrænset gennemgang af forhold, der vedrører en ganske bestemt virksomhed, vil det være hensigtsmæssigt, at de studerende danner grupper, der ser på forhold af betydning for deres egne, specifikke virksomheder.
Foreløbig litteratur
Litteratur, der indgår i faget, inkluderer
  • Troels Elgaard, Bent Petersen og Simon Ulrik Kragh, ”International Markedsføringsplanlægning”, Samfundslitteratur 2005,
  • William M. Luther, ”The Marketing Plan: How to Prepare It and Implement It”, Amacom 2011
  • Philip Kotler and Kevin Keller, “Marketing Management”, 14th edition, Prentice Hall, 2011
  • Seena Sharp, ”Competitive Intelligence Advantage”, Wiley 2009
  • Nancy Adler, ”International Dimensions of Organizational Behavior”, McGill University,
  • Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede and Michael Minkov, “Cultyures and organizations, Software of the Mind”, 3rd Edition, McGraw-Hill, 2010
Sidst opdateret den 02-09-2012