English   Danish

2012/2013  DIP-HDL-IMSC  Information Management i Supply Chains - årgang 2011 - afholdes i efterår 2012

English Title
Information Management in Supply Chains

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Undervisningen ligger tirsdage kl. 18.05-20.40 uge 40-48 (ingen undervisning i uge 42)
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Max. antal deltagere 60
Studienævn
Studienævnet for HD (SCM)
Kursusansvarlig
  • Poul Erik Christiansen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
Fagområde/Category
  • Informatik/Information Systems
  • Ledelse af Information og Videnledelse/Management of Information and Knowledge Management
  • Logistik og forsyningskæder/Supply Chain Management and Logistics
Sidst opdateret den 06-09-2012
Læringsmål
Fagets formål:
Den studerende skal kunne identificere, beskrive og designe centrale informationssystemer i et SCM perspektiv. Desuden skal den studerende opnå kompetencer, der kan anvendes til at implementere disse systemer gennem viden om reorganisering af forretningsprocesser og forandringsledelse.

Viden:
Dette kursus vil give de studerende en viden om aktuelle informationssyste-mer til intra-og interorganisatorisk styring af supply chains. Dette vil omfatte de beslutningsprocesser, der fører til valg af og implementering af SCM-styringskoncepter samt hvordan disse understøttes af IT- baserede system- arkitekturer og avancerede styringssystemer. Det er således vigtigt, at den studerende kan kombinere viden om SCM, Procesudvikling og IT-systemer i forbindelse med design af nye IT-baserede SCM-styringskoncepter.

Færdigheder:
Efter kursusafslutning har den studerende følgende færdigheder:
• Kan forklare hvordan informationsteknologi bidrager til værditilvækst, logistisk effektivitet og strategiske beslutningsprocesser i forsyningskæder.
• Kan definere og beskrive forskellige virksomhedsapplikationer, deres arkitektur og anvendelsesmuligheder.
• Forklare hvordan informationsteknologi kan understøtte interne forretningsprocesser på tværs af virksomhedens funktionsområder
• Forklare hvordan informationsteknologi kan bidrage til integration af forretningsprocesser på tværs af virksomhedsgrænser.
• Beskrive og forklare hvordan virksomheder kan implementere informationsteknologi således at virksomheder i et SCM perspektiv realiserer formulerede innovative og logistiske mål og strategier.

Kompetencer:
De studerende vil opnå kompetencer i Information Management, der sætter dem i stand til at lede implementering af IT-baserede informationssystemer i supply chains på tværs af interne virksomhedsfunktioner og virksomheder.
Eksamen
Eksamen:
Prøveform Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin, Eksamen afholdes den 17.december
Hjælpemidler Med forberedelse
Varighed 20 minutter
20 minutters individuel mundtlig eksamen med 20 minutters forberedelse. Af hjælpemidler må kun medbringes lærerbøger og skriftlige noter i papirform. Rettidig framelding til eksamen fastsættes i studievejledningen på e-campus. Der afholdes ordinær prøve i dec og syge-omprøve i jan
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget kan opdeles i fem hovedområder:
 
I det første hovedområde perspektiveres informationsteknologi i forhold til forskellige udfordringer i forsyningskæden. Det diskuteres, hvordan informationsteknologi kan bidrage til at forsyningskæder kan opnå vedvarede konkurrencefordele. Internettets rolle i et B2B perspektiv diskuteres i relation til operations - og supply chain management. Dette benævnes også som e-Business og kan defineres som processen at købe, sælge, udvikle produkter, serviceydelser og information via Internettet.
 
I fagets andet hovedområde diskuteres hvordan ERP-systemer kan understøtte operations management gennem intraorganisatorisk koordination og gennem reorganisering af forretningsprocesser. I dette perspekiv fokuseres også på relationen til kunder og leverandører gennem begreberne Customer Relationship Management (CRM) og Supplier Relationship Management (SRM).
 
Det tredje hovedområde fokuserer på hvordan Interorganisatoriske systemer (IOS) kan understøtte suppply chain management gennem interorganisatorisk koordinering, og det diskuteres hvordan disse systemer kan realisere forskellige grader af integration af informationsstrømme mellem virksomheder i forsyningskæden. I dette perspektiv indgår indkøb gennem markedspladser og forskellige niveauer af SCM-styringskoncepter (EDI,VMI, ECR, CPFR).
 
Det fjerde hovedområde fokuserer på, hvordan virksomheder kan anvende såkaldte Advanced Planning Systems og Business Intelligence (BI) som har til formål at forbedre strategiske beslutningsprocesser i relation til kapacitetsstyring og Performance Measurement forsyningskæden.  
  
I det femte hovedområde diskuteres hvordan Informationsteknologi kan implementeres således, at virksomheder realiserer de formulerede innovative mål og strategier i forsyningskæden.  I dette perspektiv indgår principper for Business Process Reengineering samt Change Management.

Undervisningsformer
Pædagogik og undervisningsform
Faget består af i alt 24 lektioner (5 ECTS). De enkelte lektioner omhandler forskellige temaer og forløber som hovedregel i tre faser:
• I første fase perspektiverer de studerende den til lektionen tilknyttede teori/artikler evt. med udgangspunkt i på forhånd stillede spørgsmål.

• I anden fase introduceres en virksomheds case i relation til teorien. Virksomheds casen kan enten tage afsæt i en præsentation fra en gæsteforelæser eller i en dokumenteret case, der er forberedt på forhånd til forelæsningen.

• I den tredje fase diskuteres teori og case i en sammenhæng.

Alle temaer understøttes af cases og virksomhedspræsentationer med henblik på at give de studerende en anvendelses orienteret læring baseret på en høj deltageraktivitet.
Yderligere oplysninger

For yderligere information kontakt Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

studieadministrator Gitte Østergaard goe.om@cbs.dk

fagansvarlig Poul Erik Christiansen, pec.om@cbs.dk

Foreløbig litteratur

Endelig litteraturliste:
Christiansen, P.E. (red.): Kompendium til faget Informationsteknologi i Forsyningskæden. HD i Supply Chain Management. Efterår 2012.. Kompendiet består af udvalgte bog kapitler, artikler og cases.

Sidst opdateret den 06-09-2012