English   Danish

2012/2013  DIP-HDL-STRI  Strategisk Indkøb - årgang 2011 - afholdes i efterår 2012

English Title
Strategic Purchasing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Undervisning ligger torsdage kl. 18.05 - 20.40 i uge 36 - 44 (ingen undervisning i uge 42)

Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Max. antal deltagere 60
Studienævn
Studienævnet for HD (SCM)
Kursusansvarlig
  • Kim Sundtoft Hald - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
Fagområde/Category
  • Ledelse/Management
  • Logistik og forsyningskæder/Supply Chain Management and Logistics
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 06-09-2012
Læringsmål
Fagets formål er at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer inden for centrale nodeller og methoder der danner grundlag for organisationers strategiske indkøbsstyring.

Viden:
Faget giver den studerende en forskningsbaseret viden om indkøbets centrale rolle og opgaver i organisationer. Herudover tilvejebringer faget den studerende viden om en bred vifte af metoder og modeller som kan bringes i anvendelse til analyse og udvikling af virksomhedens indkøbsorganisering og indkøbsprocesser, med henblik på at udvikle disse i en mere strategisk retning.

Færdigheder:
Den studerendes centrale færdigheder består i at kunne:
• Forstå hvordan indkøb kan skabe værdi for organisationer.
• Forstå indkøbets forskellige roller i organisationer samt hvordan disse roller kan udvikle sig over tid.
• Forstå og vurdere hvordan indkøbsperformance, indkøbsorganisationer og indkøbsprocesser kan defineres, analyseres og måles i konkrete kontekstsituationer.
• Forstå og vurdere anvendelsen af fagets category management og sourcing principper og modeller i en konkret praksis.
• Forstå og sammenligne fagets metoder og modeller til analyse af virksomhedens forskellige indkøbstyper, indkøbs- og leverandørvigtighed samt virksomhedens typificerede leverandørrelationer.
• Forstå, vurdere og konstruerer indkøbsstrategier.
Den studerendes centrale kompetencer består i at kunne identificere, analysere og konstruere forslag til strategisk udvikling af organisationers indkøbsfunktioner og indkøbsprocesser.

Kompetencer:
Med denne kompetence får den studerende fundamentet til at kunne indgå i både traditionelle og mere udviklingsorienterede opgaver indenfor strategisk indkøb og sourcing i en arbejdsmæssig sammenhæng.
Eksamen
Eksamen:
Prøveform Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin, Eksamen afholdes den 15 og 16 november 2012
Hjælpemidler Med forberedelse
Varighed 20 minutter
Der afholdes ordinær prøve i november og syge-/omprøve i januar.  Prøven er en 20 minutters mundtlig prøve med 20 minutters forberedelse med hjælpemidler. Hjælpemidler der må benyttes til forberedelsen fastsættes i juli/august i eksamensvejledningen på e-campus. Prøven er intern med intern medbedømmer. Rettidig framelding til eksamen fastsættes i studievejledningen på e-campus.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget kan opdeles i tre hovedområder.
 
Faget tager afsæt i at etablere en grundlæggende teoretisk forståelse for indkøbets roller og processer. I denne del diskuteres blandt andet hvordan indkøb kan skabe værdi for organisationen samt hvordan indkøb kan udvikles over tid som en integreret og tværfunktionel strategisk funderet funktion i virksomhedens ledelses- og styringsprocesser.
 
Fagets andet hovedområde sætter fokus på hvordan indkøbsorganisationer og indkøbsprocesser kan analyseres. Med udgangspunkt i erhvervsøkonomisk teori diskuteres forskellige central- og decentrale indkøbsorganiserings-principper og beslutningsmodeller.
 
Fagets tredje hovedområde beskæftiger sig med hvordan indkøbsstrategier kan udvikles. Category management og strategic sourcing introduceres som begreber. Forskellige niveauer af analyse af globale leverandørmarkedsforhold præsenteres som en forudsætning for udvikling af robuste indkøbsstrategier.  
Indkøbsstrategiens indhold og forudsætninger diskuteres i et teoretisk og et praksis perspektiv.

Undervisningsformer
Undervisningsform og pædagogik
Faget består af i alt 24 lektioner (5 ECTS). Faget er baseret på dialogforelæsninger og case diskussioner hvor den underliggende teoretisering eksemplificeres gennem anvendelse af illustrative cases. Der må påregnes en høj grad af involvering fra den studerende i forbindelse med præsentation og diskussion af cases og problemstillinger.
Yderligere oplysninger

For yderligere information kontakt Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Studieadministrator: Gitte Østergaard goe.om@cbs.dk

Fagansvarlig: Kim S. Hald ksh.om@cbs.dk

Foreløbig litteratur
Endelig litteratur
Van Weele, A. (2010). Purchasing and Supply Chain Management, Cengage Learning, London, Fifth edition.

Hald, K.S. (red.) (2012). Kompendium til faget Strategisk Indkøb. HD i Supply Chain Management
Sidst opdateret den 06-09-2012