English   Danish

2012/2013  DIP-HDMM_MM01  Markedsføring på forbrugermarkeder (B2C)

English Title
Marketing and Consumer Markets

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (MM)
Kursusansvarlig
  • Ole Ejnar Andersen - Institut for Afsætningsøkonomi
Fagområde/Category
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 31-08-2012
Læringsmål
Den studerende skal:
• Have viden om og indsigt i fagområdets anvendte begreber, teorier, modeller og metoder
• Kunne forstå og reflektere over, hvordan og i hvilket omfang disse værktøjer kan anvendes i praksis

Den studerendes skal kunne:
• Beskrive, klassificere, strukturere og kombinere fagets begreber, modeller og teorier med henblik på identifikation, analyse og løsning af forbrugeradfærdsmæssige problemstillinger med betydning for virksomhedens ledelsesbeslutninger
• Vurdere relationerne mellem forbrugere og produkter/mærker/virksomheder/det offentlige samt kunne begrunde de valgte handlinger og løsninger i forhold til vedligeholdelse og forbedring af disse relationer
• Vurdere behovet for, iværksætte og drive den strategiske markedsføringsplanlægningsproces, der med udgangspunkt i kundesegmenternes ønsker og behov sikrer, at virksomhedens produkter og services kontinuerligt udvikler sig i overensstemmelse med efterspørgselen på virksomhedens markeder og de konkurrencemæssige krav
• Formulere krav til hvilke data, informationer og viden om udvalgte forbrugeres/målgruppers holdninger, beslutningstagning og adfærd, som er nødvendige med henblik på valg af optimalt parametermix, herunder evt. forslag til ny informationsindsamling/bearbejdning
• Anvende empiriske data og resultater til opnåelse af en forståelse af, hvorledes forbrugerne bearbejder information, træffer beslutninger og i øvrigt agerer på markedet
• Forholde sig kritisk til det anvendte teoriapparat, til informationers reliabilitet og validitet samt til anvendelse af alternative modeller/teorier, herunder kunne argumentere for evt. påvirkning af og forbehold for de fremkomne analyser og konklusioner

Ved kursets afslutning skal den studerendes kunne:
  • Udvise overblik over – og en fyldestgørende opfyldelse af fagets/ fagelementets mål og centrale elementer og sammenhænge
  • Identificere, forstå, analysere og selvstændigt vurdere købsadfærd og købsbeslutninger på forbrugermarkeder ud fra fagets begrebsapparat, indfaldsvinkler og øvrige rammer
  • Dokumentere en anvendelsesorienteret forståelse af såvel helheder som centrale delområder indenfor forbrugeradfærdsområdet og på basis heraf være i stand til at kombinere teorier, modeller og metoder med henblik på at kunne foretage en målrettet marketingindsats i forhold til både markedet generelt og til forskellige markedssegmenter
  • Forstå og reflektere over, hvordan og i hvilket omfang disse værktøjer kan anvendes i praksis
  • Træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger, herunder tillige kunne belyse de markedsføringsrelaterede implikationer på forbrugermarkedet for virksomheder, organisationer eller myndigheder
  • Udvise en velargumenteret evne til udformning af handlingsalternativer til løsning af problemet, herunder at sætte disse i et større helhedsorienteret perspektiv
  • Udvise evner til at vurdere og diskutere metodemæssig validitet, reliabilitet og virkefelt for generaliseringer af konklusioner på foretagne analyser
Eksamen
Markedsføring på forbrugermarkeder (B2C)
Markedsføring på forbrugermarkedet (B2C):
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed 4 timer
De studerende sidder på CBS' computere, har adgang til S-drevet og må have USB-stik med, men har ikke adgang til internettet/sitescape m.m.

Vurderingskriterier for målopfyldelsen: Karakteren 12 gives for den præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets læringsmål, således som det fremgår af kursusbeskrivelserne med ingen eller få væsentlige mangler
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet er at give den studerende indsigt i, hvorledes den enkelte forbruger og grupper af forbrugere efterspørger produkter og serviceydelser i det moderne samfund med henblik på at kunne forstå og bruge denne indsigt til selvstændigt at kunne identificere og løse forbrugeradfærdsmæssige problemstillinger med betydning for virksomhedens eller organisationens ledelsesbeslutninger – på nationalt og internationalt plan.
Det er endvidere sigtet at sætte den studerende i stand til at analysere forbrugeradfærd for forskellige genstandsfelter med henblik på at kunne udforme målrettede marketingaktiviteter, herunder valg af distributionskanaler.

Undervisningsformer
Undervisningen gennemføres ved dialogforelæsninger, der her er en kombination af oversigtsforelæsninger og dialog samt gruppebaseret casearbejde, hvor der arbejdes med aktuelle/konkrete forbrugerproblemstillinger i relation til fagets indhold og læringsmål.
Arbejdsbelastning
Forberedelse til undervisningen 96 timer
Tilstedeværelse 24 timer
Eksamensaktiviteter 30 timer
Yderligere oplysninger

Studieleder Flemming Cumberland

Foreløbig litteratur

Andersen, Ole E.: "Forstå forbrugerne - og bliv en bedre markedsfører", forlaget Samfundslitteratur, 2011.

Kotler, Philip, Kevin L. Keller, M. Brady, M. Goodmann, Torben Hansen: ”Marketing Management”, Pearson Education/Prentice Hall, 2nd Edition, 2012, heri udvalgte kapitler.

Diverse udvalgte forskningsartikler, cases og aktuelle eksempler.

Sidst opdateret den 31-08-2012