English   Danish

2012/2013  DIP-HDMM_MM08  International erhvervsjura og marketing

English Title
International Law & Marketing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (MM)
Kursusansvarlig
  • Jan Trzaskowski - Juridisk Institut
Fagområde/Category
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 11-09-2012
Læringsmål
Den studerende skal have:
• Forskningsbaseret viden om områdets/ fagelementets begreber, teorier og metoder
• Kunne forstå og reflektere over, hvordan og i hvilket omfang disse teorier og videnskabelige metoder kan anvendes i praksis

Den studerendes centrale færdigheder består i at kunne:
• Anvende fagets metoder og redskaber samt kunne anvende generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse vedrørende international erhvervsjura og de juridiske rammer for virksomhedens markedsføring og markedskommunikation
• Vurdere fagets teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller
• Formidle fagets problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og ikke-specialister

Den studerendes centrale kompetencer består i at kunne:
  • Håndtere de komplekse og udviklingsorienterede situationer, der falder inden for fagets område, i studie- eller arbejdssammenhæng
  • Anvende fagets færdigheder selvstændigt ved at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar
  • Identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer
Eksamen
International erhvervsjura og marketing
International erhvervsjura og marketing:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter
Mundtlig individuel eksamination med udgangspunkt i en projektopgave (maks. 3 studerende). Projektopgaven skal være på 7-8 sider (1 person), 9-12 sider (2 personer) eller 12-14 sider (3 studerende). Helhedsvurdering (karakter gives på baggrund af projekt og mundtlig fremstilling).

Vurderingskriterier for målopfyldelsen: Karakteren 12 gives for den præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets læringsmål, således som det fremgår af fagbeskrivelserne med ingen eller få væsentlige mangler.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen ligger kl. 17-20.15 på torsdage i uge 41-47 (minus uge 42). Eksamen tirsdag d. 4.12./11.12.
I faget behandles den retlige regulering, som udstikker rammerne for virksomhedens strategiske markedsføringsmæssige udfordringer.
Enhver kommerciel aktivitet er forbundet med visse risici. Faget behandler den juridiske markedsføringsrisiko – dvs. risikoen for, at virksomheden på grund af sin markedsføring af varer og tjenesteydelser mødes med retlige ubehageligheder i form af myndighedsindgreb og/eller retlige sanktioner fra konkurrenter eller forbrugere. Visse af de juridiske konsekvenser i form af myndigheds- eller konkurrentindgreb kan i sig selv være yderst økonomisk byrdefulde; et forbud mod gennemførelsen af en fuldt tilrettelagt kampagne kan eksempelvis betyde, at afholdte udgifter i det store hele er spildt, og i øvrigt gribe forstyrrende ind i planlagte aktiviteter og tillige skade virksomhedens renommé.

Håndtering af de juridiske risici forudsætter viden om grundlæggende retlige forhold af betydning for markedsføringen. De retlige rammer for virksomhedens markedsføringsmæssige udfordringer omfatter navnlig de markedsføringsretlige regler, som de kommer til udtryk i markedsføringsloven og de bagvedliggende EU-direktiver samt ikke-bindende regler, som det internationale handelskammers kodeks for reklame og markedskommunikation og Forbrugerombudsmandens retningslinjer og vejledninger.

Virksomhedens markedsføringsmæssige udfordringer berører imidlertid en lang række andre regler end de markedsføringsretlige, og håndtering af de juridiske risici forudsætter derfor en faglig behandling på tværs af traditionelle juridiske delområder.

Derfor behandles endvidere aspekter af virksomhedens aftaleindgåelse, køb, e-handel og distributionsforhold, samt relevante varemærkeretlige og ophavsretlige forhold og særlige regler af betydning for bestemte markedsføringsformer, som f.eks. reglerne om persondatabeskyttelse i forbindelse med direkte markedsføring.

Virksomhedens markedsføring er sjældent begrænset til et enkelt land. I faget tillægges markedsføring over grænserne derfor en særlig vægt, og der lægges en særlig betoning på internationaliseringen af de relevante regler, som navnlig finder sted ved regelharmonisering i EU.

Undervisningsformer
Undervisningen er en kombination af oversigtsforelæsninger, studenterpræsentationer, case-arbejde, workshops og øvelsesopgaver.
Arbejdsbelastning
Forberedelse, inkl. projektopgave 116 timer
Tilstedeværelse/casefremlæggelser/workshops 24 timer
Eksamensaktiviteter 10 timer
Yderligere oplysninger

Studieleder Flemming Cumberland

Foreløbig litteratur

Meddeles senere.

Sidst opdateret den 11-09-2012