English   Danish

2012/2013  DIP-HDMM_MM7B  Udvidet forbrugeradfærd

English Title
Advanced Consumer Behaviour

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (MM)
Kursusansvarlig
  • Torben Hansen - Institut for Afsætningsøkonomi
Fagområde/Category
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 11-09-2012
Læringsmål
Den studerende skal:
* Erhverve viden om de mest centrale begreber, værktøjer, teorier og
modeller, der knytter sig til valgfagets centrale problemstillinger
* Kunne forstå og reflektere over, hvordan og i hvilket omfang disse
værktøjer kan anvendes i praksis

Den studerende skal kunne:
* Kombinere fagets teorier og metoder med henblik på at kunne løse
avancerede problemstillinger af betydning for forbrugerens adfærd
* Vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og
vælge relevante analyse- og løsningsmodeller.
* Vurdere behovet for at initiere strategiske markedsføringstiltag, der
sikrer, at virksomhedens produkter og services kontinuerligt udvikler
sig i overensstemmelse med kundernes emotionelle og oplevelses-
relaterede ønsker og behov

Ved kursets afslutning skal den studerende kunne udvise:
  • Et godt overblik over og en fyldestgørende opfyldelse af fagets/fagelementets mål og centrale elementer og sammenhænge
  • En god anvendelsesorienteret forståelse af såvel helheder som centrale delområder inden for nyere forbrugeradfærdsområder – og på basis heraf være i stand til at kunne foretage en målrettet marketingindsats i forhold til både markedet generelt og til forskellige markedssegmenter
  • En god forståelse for at træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger, herunder tillige kunne belyse de marketingrelaterede implikationer på forbrugermarkedet for såvel virksomheder, organisationer eller myndigheder
  • Gode evner til at vurdere og diskutere metodemæssig validitet, reliabilitet og virkefelt for generaliseringer af konklusioner på foretagne analyser
  • Vurderingskriterier for målopfyldelsen: Karakteren 12 gives for den præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets læringsmål, således som det fremgår af fagbeskrivelserne med ingen eller få væsentlige mangler.
Eksamen
Udvidet forbrugeradfærd
Udvidet forbrugeradfærd:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 4 timer
De studerende sidder på CBS' computere, har adgang til S-drevet og må have USB-stik med, men har ikke adgang til internettet/Learn m.m.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Undervisningen ligger kl. 17-20.15 på mandage i uge 35-40 . Eksamen onsdag d. 10. oktober kl. 9-13.
Faget vil indeholde en uddybning og en diskussion af en række centrale og nyere problemkredse af betydning for forbrugerens adfærd, såsom:
* Forbrugerintuition
* Forbrugertillid
* Tilfredshed og loyalitet
* Klageadfærd
* Finansiel adfærd
* Ernæringsadfærd
* Neuromarketing
* Videnskalibrering
De valgte problemkredse analyseres og diskuteres med udgangspunkt i såvel udvalgte nyere forskningsartikler som i konkrete praktiske eksempler/cases.
Der udarbejdes mulige løsninger på såvel teoretiske som praktiske problemstillinger, som vil danne udgangspunkt for anbefalinger til virksomheders praktiske markedsføringsplanlægning på såvel strategisk som taktisk plan.
Undervisningsformer
Der vil være tale om et aktivt indlæringsforløb med kombinationer af oversigtsforelæsninger og dialog. Desuden vil forekomme gruppebaseret casearbejder med præsentationer samt læring via elektronisk læringsplatform. Inddragelse af deltagernes egne erfaringer
og aktuelle/konkrete forbrugerproblemstillinger i relation til fagets pensum vil indgå.
Arbejdsbelastning
Forberedelse til undervisning, incl. casebesvarelser 100 timer
Tilstedeværelse/dialogundervisning 24 timer
Eksamensforberedelse 26 timer
Yderligere oplysninger
Studieansvarlig Flemming Cumberland
Foreløbig litteratur
Fetchenhauer, D. & D. Dunning (2009): ”Do people trust too much or too little”? Journal of Economic Psychology, 30, 263-276
Gershoff, A.D. & G.V. Johar (2006): “Do you know me? Consumer Calibration of Friends’ Knowledge”. Journal of Consumer Research, 32 (March), 496-503.
Grayson, K., Johnson, D. & Chen, D-F.R (2008): “Is Firm Trust Essential in a Trusted Environment? How Trust in the Business Context Influences Customers”. Journal of Marketing Research, XLV (April), 241-256.
Hansen, T. (2002): “The Effect of Physical Surroundings on Consumer Perception of Food Quality and on Consumer Emotions”.
Journal of International Consumer Marketing, Vol. 15, No. 1, pp. 31-52.
Hansen, T., Mukherjee, A. & T.U. Thomsen (2011): “ Anxiety and search during food choice: The moderating role of attitude towards nutritional claims”. Journal of Consumer Marketing, 28(3).
Hansen, T., Wilke, R. & J.L. Zaichkowsky (2009): “How retailers handle complaint management”. Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction & Complaning Behavior, 22, 1-20
Hansen, T. (2008): “Consumer Food Satisfaction: Fulfillment of Expectations or Evaluation of Performance”? Journal of Foodservice Business Research, 11(2), 178-201
Pillai, K.G. & Hofacker (2007): “Calibration of Consumer Knowledge of the Web”. International Journal of Research in Marketing, 24 (September), 254-267.
Pillai, K.G., Goldsmith, R.E. & M.D. Gielbelhausen (2008): “General Self Efficacy, Involvement, and Consumer Knoewledge Calibration”. Society
For Marketing Advances Proceedings, 144-145.
Quyang, Y. (2010). “A Relationship beteen the Financial onsultants’ Service Quality and Customer Trust after Financial Tsunami”. International Research
Journal of Finance and Economics, 36, 75-86.
Stephens, N. & K.P. Gwinner: “Why Don’t Some People Complain? A Cognitive-Emotive Process Model of Consumer Complaint Behavior”. Journal of the Academy of Marketing Science, Summer 1998, Vol. 26, No. 3, 172-189
 
Sidst opdateret den 11-09-2012