English   Danish

2012/2013  DIP-HDO_16  Intelligent projektledelse

English Title
Intelligent projektledelse

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Fredag den 24. august 2012, kl. 8-16
Lørdag den 15. september 2012, kl. 9-16
Fredag den 12. oktober 2012, kl. 8-16
Lørdag den 10. november 2012, kl. 9-16
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Min. antal deltagere 25
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (ORG)
Kursusansvarlig
  • Morten Sloth - Institut for Organisation
Fagområde/Category
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 11-05-2012
Læringsmål
  • Kendskab til nøglebegreber og styringsantagelser i traditionel projektledelse.
  • Kunne anvende projektledelsesteoriens nøglebegreber og anbefalinger til iden-tifikation af projektlederens centrale opgaver.
  • Kunne gennemføre overvejelser om projekters målfastsættelse, styring og gennemførelse og udforme hertil knyttede interventioner i krydsfeltet mellem den traditionelle projektledelsessprogbrug og de mere komplekse forståelser.
Forudsætninger
Udbydes til alle HD studerende
Eksamen
Intelligent projektledelse :
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar, Uge 49
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Formål
At introducere de studerende til moderne traditionel projektledelsesteori og på baggrund heraf vise, hvordan nyere organisationsteoretiske tilgange kan øge projektlederes og -deltageres evne til at håndtere den praktiske virkeligheds uklarhed, forvirring og omskiftelighed på en fornuftig måde.

Indhold
Som udgangspunkt opbygges en fælles referenceramme og sprogbrug gennem arbejde med den traditionelle projektledelsesteori. Der anvendes hertil Gray & Larsson "Project Management: The Managerial process".
 
Vi ved alle, at under hverdagens tumult, kompleksitet og omskiftelige vilkår kommer en række af projektledelsesteoriens anbefalinger til kort eller under kraftig udfordring
 
Derfor tager vi konsekvensen af denne erfaring gennem arbejde med kritisk at uddybe, udfordre og supplere den traditionelle forståelse. Der arbejdes med praksiserfaringer fra deltagernes egen hverdag og der anvendes teorier om organisatoriske og styringsmæssige fænomener af bl.a. Christensen & Kreiner, March og Stacey.
Undervisningsformer
Deltagerne læser først en seriøs fremstilling af den moderne traditionelle opfattelse af projektledelse og forbereder mindre oplæg herom til diskussion på holdet.
Herefter introduceres supplerende teoretiske vinklinger af projektledelsens nøgleområder.
Med udgangspunkt heri udarbejder deltagerne papers om nøgleproblemstillin-ger knyttet til nogle af deres egne erfaringer som ledere af eller deltagere i projektorganiseret arbejde. Disse papers skal rumme såvel analyse som inter-ventionsovervejelser baseret på kursets teorigrundlag. Disse diskuteres på kursets afsluttende session og efterbearbejdes af deltagerne til den eksamens-opgave, der afrunder forløbet.
Sidst opdateret den 11-05-2012