English   Danish

2012/2013  DIP-HDO_17  Magt, beslutninger og konflikter

English Title
Magt, beslutninger og konflikter

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Andet quarter
Fredag den 24. august 2012, kl. 8-16
Lørdag den 15. september 2012, kl. 9-16
Fredag den 12. oktober 2012, kl. 8-16
Lørdag den 10. november 2012, kl. 9-16
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Min. antal deltagere 25
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (ORG)
Kursusansvarlig
  • Jens Astrup Madsen - Institut for Organisation
Fagområde/Category
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 11-05-2012
Læringsmål
Viden om centraler positioner og teorier – både fra klassisk og mainstream litteratur - i relation til beslutningsprocesser, magt og konflikter. Forståelse af ”politiske” processer som et grundvilkår i det organisatoriske liv og betydningen af at kunne ”spille” på forskellige strategiske arenaer. Nøgleordene her er viden og forståelse.

At kunne anvende teorierne analytisk og procesorienteret og i forlængelse heraf kunne træffe valg om hensigtsmæssige handlingsanvisninger samt evnen til at kunne arbejde med konkrete modeller og værktøjer i den organisatoriske dagligdag. Nøgleordet her er anvendelse.

At opbygge organisatoriske og ledelsesmæssige kompetencer, der sætter den studerende i stand til at indgå i og lede processer omkring beslutninger, magt og konflikter. Nøgleordene her er: Analysere, diagnosticere, konstruere, vurdere, udvælge, bedømme, ræsonnere, konkludere og kritisere.
Forudsætninger
Udbydes til alle HD studerende
Eksamen
Magt, beslutninger og konflikter:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar, Uge 49
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Formål
Der er to formål med faget.
 
For det første at give en forståelse af en række klassiske samt nyere teorier i relation til magt, beslutningsprocesser og konflikter. De konkrete mål er:
  • at sætte den studerende i stand til at analysere forskellige typer af beslutningsprocesser og beslutningsarenaer
  • at sætte den studerende i stand til at analysere den magtudøvelse som er en uomgængelig del af livet i organisationer, samt at se magt som noget, der både kan være hæmmende og produktiv
  • at sætte den studerende i stand til at forstå konflikters natur og udviklingsforløb, forskellige typer af konflikter og, hvordan konflikter både kan ses som kræfter, der kan tappe organisationens og dens aktører for energi og som noget der kan skabe fornyet positiv udvikling, læring og fremdrift og dermed en bedre bundlinie og større trivsel.
 
For det andet at give en række konkrete handlingsanvisninger og værktøjer til, hvordan man som leder og medarbejder kan:
  • skabe konstruktive rammer og fora for beslutningsprocesser i forhold til situationen og valg af konkrete beslutningsformer
  • håndtere magtudøvelse og magtrelationer på en sådan måde, at det bliver produktivt for såvel organisationen som aktørerne i og omkring organisationen
  • opbygge konfliktdæmpende og udviklende kulturer, relationer, kommunikative processer og ledelses- og samarbejdsformer
reflektere over egen praksis og de ”politiske” processer i relation til beslutninger, magt og konflikter, herunder at forstå de forskellige strategiske arenaer i organisationen, man som aktør hensigtsmæssigt kan ”spille på” ud fra den konkrete organisatoriske kontekst og sine personlige kompetencer.

Indhold

1. undervisningsgang

Introduktion til faget, præsentation af cases fra de studerendes dagligdag, de strategiske arenaer samt beslutningsteori
2. undervisningsgang
Magtteorier ud fra såvel mikro- som makrosociologiske tilgange

3. undervisningsgang

Teorier om konflikter

4. undervisningsgang

At arbejde konkret med beslutningsprocesser, magtformer og magtrelationer samt konflikter ud fra forskellige paradigmer og grundsynspunkter.
Kontekstens betydning.
At opbygge tillidsbaserede relationer, tillidsbaseret ledelse og organisatoriske rammer i relation til beslutningsprocesser, magt og konflikter.
Den etiske dimension.
Forberedelse af synops og eksamen.
Undervisningsformer
Hver undervisningsgang vil være toleddet. Første del vil være en teoribaseret gennemgang og diskussion, herunder kritik. Andel del vil være en mere operationel del, hvor vi giver konkrete handlingsanvisninger og værktøjer.

Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg og aktive diskussioner af stoffet og drøftelse af konkrete cases fra de studerendes dagligdag.

Der vil blive vist mindre filmklip og arbejdet med et par spil undervejs.
Yderligere oplysninger
HD(O) administrationen
Kilevej 14A
2000 Frederiksberg
2000 Frederiksberg
hdo.ioa@cbs.dk
Sidst opdateret den 11-05-2012