English   Danish

2012/2013  DIP-HDO_AA  HR-ledelse og udvikling

English Title
HR-ledelse og udvikling

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
31. august /1. september 2012
28./29. september 2012
26./27. oktober 2012
23./24. november 2012
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Min. antal deltagere 35
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (ORG)
Kursusansvarlig
 • Magnus Larsson - Institut for Organisation
Fagområde/Category
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 31-08-2012
Læringsmål
Ved fagets afslutning forventes den studerende at kunne:
- Anvende og kritisk vurdere teorier indenfor HR-ledelse og udvikling
- Analysere konkrete HR- relateret problemstillinger
- Udvikle forslag til ledelsesmæssige tiltag og argumentere for deres anvendelighed/relevans
- Præsentere analyse og forslag til ledelsesmæssige tiltag på en sproglig korrekt, klar, sammenhængende og reflekteret måde

Efter aktiv deltagelse i specialiseringsvalgfaget ”HR-ledelse og udvikling ” vil den studerende have viden om teori, metoder og praksis vedrørende organisationsforandringer, medarbejde- og kompetenceudvikling samt om de strategiske processer i tilknytning til HR. Den studerende forventes at kunne:
• Identificere, sammenligne, kombinere og udnytte fagområdets begreber, modeller og teorier med henblik på analyse og løsning af organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger i forbindelse medvirksomhedens menneskelige ressourcer
• Iværksætte undersøgelser af konkrete problemstillinger inden for området, herunder formulere krav til data og datageneringsmetoder
• Anvende empiriske data og resultater i analyser af disse problemstillinger og på baggrund heraf vurdere behovet for at iværksætte organisatoriske og/eller ledelsesmæssige forandringer
• Vurdere eget og andres arbejde og påpege begrænsninger i såvel analyser som anbefalinger
• Forholde sig kritisk til de anvendte teorier, det empiriske materiales kvalitet samt til anvendelse af alternative teorier/modeller, herunder kunne argumentere for eventuel påvirkning af og forbehold for de fremkomne analyser og konklusioner.
Faget beskæftiger sig med hvordan HR-specialister og -ledere gennem bl.a. organisationsudvikling, kompetenceudvikling, fastholdelse og organisatorisk læring, kan blive i stand til at løse nye opgaver og møde nye udfordringer. Fokus rettes mod de udfordringer som bl.a. skabes af de komplekse psykologiske vilkår det moderne samfund giver for individers meningsskabelse i organisationer.
Eksamen
HR-ledelse og udvikling
HR-ledelse og udvikling:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 30 minutter
Eksamination
På HR-ledelse og udvikling er eksamen en 30. minutters individuel mundtlig eksamen på baggrund af et skriftligt miniprojekt som udarbejdes i grupper.

Miniprojektet fungerer som udgangspunkt for diskussion og tildeles ikke selvstændigt karaktervægt.

Miniprojektet må være må max. 15 sider (En sider må i gennemsnit ikke indeholde mere end 2.275 anslag (inkl. mellemrum). (Fx svarende til 35 linjer á 65 anslag). Siderne skal have en margen på mindst 3 cm. i top og bund og mindst 2 cm. i hver side. Skrifttypen skal være på minimum 11 pitch. Tabeller, figurer, illustrationer og lign. tæller ikke med i antallet af anslag, men berettiger ikke til at overskride det fastsatte maksimale sidetal.).
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med ”HR-ledelse og udvikling” er at:

 • Sikre en faglig progression ved at supplere og udbygge det fællesfaglige grundlag vedrørende organisation og ledelse fra undervisningen i 5. og 6. semester med undervisning, der går i dybden med, hvorledes virksomhedens strategiske udvikling er knyttet til ledelsens forståelse for og arbejde med de menneskelige ressourcer.
 • Give den studerende mulighed for at specialisere sig inden for et område inden for organisation og ledelse, som har den studerendes særlige interesse
 • Styrke den studerendes viden, færdigheder og kompetencer inden for dette fagområde således at den studerendes faglige professionalisme styrke
 • Understøtte den studerende i det videre arbejde på 8. semester med afgangsprojektet.
Undervisningsformer
Undervisningen er baseret på dialogforelæsninger og case-diskussioner, hvor de anvendte teoretiske tilgange eksemplificeres gennem anvendelse af illustrative cases, rollespil eller simuleringer samt præsentation/diskussion af konkrete problemstillinger fra deltagernes og eventuelle gæsters virksomheder. Mini-projektarbejdet organiseres som et action-learning projekt.
Yderligere oplysninger

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo.ioa@cbs.dk

Foreløbig litteratur
 • Ralph D. Stacey (2010). Strategic Management and Organizational Dynamics, 6. udgave. Prentice Hall.  ISBN 9780273725596.
 • Gitte Haslebo (2004): Relationer i Organisationer – en verden til forskel. Psykologisk Forlag, 1. udgave. ISBN 8777063511  
 • Niels Åkerstrøm Andersen (2001): Kærlighed & Omstilling – Italesættelsen af den offentligt ansatte. Nyt fra Samfundsvidenskaberne, 1. udgave, ISBN: 8770343233
 • Beardwell,Julie.&TimClaydon:HumanResourceManagement– AContemporaryApproach,2010,6.udgave.PrenticeHall,ISBN  9781408271209 
 • Klaus Guldbrandsen (2003): Kompetencekraft - Resultater gennem mennesker, Børsens Forlag 2003, ISBN: 9789670000039.
 • Darmer, P., Jordansen, B., Astrup Madsen, J. og J. Thomsen (red).: Paradigmer I Praksis. Handelshøjskolens Forlag, 1. udgave. 2010 ISBN 9788762903494.
 • Madsen,JensAstrup(red):Organisationeriforandring.HandelshøjskolensForlag2007,5.udgave,ISBN9788762903043.
 • Weick, Karl (1995): Sensemaking in Organizations, Sage Publications, ISBN 9780 8039 71776.
Sidst opdateret den 31-08-2012