English   Danish

2012/2013  DIP-HDO_DD  Organisationsforandring og innovation

English Title
Organisationsforandring og innovation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
31. august /1. september 2012 - 28./29. september 2012 - 26./27. oktober 2012 - 23./24. november 2012
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (ORG)
Kursusansvarlig
  • Magnus Larsson - Institut for Organisation
Fagområde/Category
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 31-08-2012
Læringsmål
Efter aktiv deltagelse i specialiseringsvalgfaget ”Organisationsforandringer og innovation” vil den studerende have viden om teori, metoder og praksis vedrørende entreprenørskab, innovation, strategi og organisationsforandringer, meningsskabelse og om organisationer som komplekse responssive processer. Den studerende forventes at kunne:
• Identificere, sammenligne, kombinere og udnytte fagområdets begreber, modeller og teorier med henblik på analyse og løsning af organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger i forbindelse med organisationsudvikling
• Iværksætte undersøgelser af konkrete problemstillinger inden for området, herunder formulere krav til data og datageneringsmetoder
• Anvende empiriske data og resultater i analyser af disse problemstillinger og på baggrund heraf vurdere behovet for at iværksætte organisatoriske og/eller ledelsesmæssige forandringer
• Vurdere eget og andres arbejde og påpege begrænsninger i såvel analyser som anbefalinger
• Forholde sig kritisk til de anvendte teorier, det empiriske materiales kvalitet samt til anvendelse af alternative teorier/modeller, herunder kunne argumentere for eventuel påvirkning af og forbehold for de fremkomne analyser og konklusioner.
Faget beskæftiger sig bl.a. med organisationsudvikling gennem forskellige former for innovation, entreprenørskab og læring i organisationer. Der lægges vægt på udviklingen af eksplorative tilgange til organisationsforandringer og en større forståelse for, hvorfor der kan være modstand mod forandring.
Eksamen
Organisationsforandring og innovation
Organisationsforandring og innovation:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 30 minutter
Eksamination
På Organisationsforandring og innovation er eksamen en 30. minutters individuel mundtlig eksamen på baggrund af et skriftligt miniprojekt som udarbejdes i grupper.

Miniprojektet fungerer som udgangspunkt for diskussion og tildeles ikke selvstændigt karaktervægt.

Miniprojektet må være må max. 15 sider (En sider må i gennemsnit ikke indeholde mere end 2.275 anslag (inkl. mellemrum). (Fx svarende til 35 linjer á 65 anslag). Siderne skal have en margen på mindst 3 cm. i top og bund og mindst 2 cm. i hver side. Skrifttypen skal være på minimum 11 pitch. Tabeller, figurer, illustrationer og lign. tæller ikke med i antallet af anslag, men berettiger ikke til at overskride det fastsatte maksimale sidetal.).
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med ”Innovation og organisationsforandringer” er at:
Sikre en faglig progression ved at supplere og udbygge det fællesfaglige grundlag vedrørende organisation og ledelse fra undervisningen i 5. og 6. semester med undervisning, der går i dybden med, hvorledes virksomhedens strategiske udvikling er knyttet til ledelsens forståelse for og arbejde med organisationsforandringer.
Give den studerende mulighed for at specialisere sig inden for et område inden for organisation og ledelse, som har den studerendes særlige interesse
Styrke den studerendes viden, færdigheder og kompetencer inden for dette fagområde således at den studerendes faglige professionalisme styrke
Understøtte den studerende i det videre arbejde på 8. semester med afgangsprojektet.

Undervisningsformer
Undervisningen er baseret på dialogforelæsninger og case-diskussioner, hvor de anvendte teoretiske tilgange eksemplificeres gennem anvendelse af illustrative cases, rollespil eller simuleringer samt præsentation/diskussion af konkrete problemstillinger fra deltagernes og eventuelle gæsters virksomheder. Mini-projektarbejdet organiseres som et action-learning projekt.
Yderligere oplysninger

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo.ioa@cbs.dk

Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur:
Ralph D. Stacey (2010). Strategic Management and Organizational Dynamics, 6. udgave. Prentice Hall. 

Swedberg, Richard (ed) (2000): Entrepreneurship – The Social Science View. Oxford University Press, 1. udgave.

Weick, Karl (1995): Sensemaking in Organizations, Sage Publications. ,

Darmer, P., Jordansen, B., Astrup Madsen, J. og J. Thomsen (red).: Paradigmer I Praksis. Handelshøjskolens Forlag, 1. udgave. 2010.

Madsen,JensAstrup(red):Organisationeriforandring.HandelshøjskolensForlag2007,5.udgave.

Karl Weick (2001), Making Sense of the Organization, Blackwell Publishers, Oxford, 2001. ISBN 9780631223191
 

Sidst opdateret den 31-08-2012