English   Danish

2012/2013  DIP-HDO_EE  HD i Organisation og Ledelse – dynamikker og dilemmaer

English Title
HD i Organisation og Ledelse – dynamikker og dilemmaer

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (ORG)
Kursusansvarlig
  • Magnus Larsson - Institut for Organisation
Fagområde/Category
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 31-08-2012
Læringsmål
Den studerende præsenteres for forskellige teorier, metoder, analyseværktøjer med henblik på, at den studerende får kendskab til de underliggende præmisser herfor og dermed udvikler en dybere forståelse for teoriernes, metodernes, værktøjernes anvendelighed; samt deres styrker og svagheder.
Den studerende vil få et solidt kendskab til organisationers magt-, kommunikations-, udviklings- og strategiprocesser samt til de ledelsesmæssige dilemmaer forbundet hermed og vil igennem undervisning blive i stand til at:
• Definere, gennemføre, sammenligne, kombinere, og evaluere analyser af eget og andres kommunikative perspektiv, konflikter i organisationer, forsvarsrutiner over for forandring samt af strategiske problemstillinger
• Identificere, begrunde valg af og bedømme mulige interventioner i organisationen
• Formidle resultaterne af egne og andres analyser til fag-fæller og ikke-specialister

De kompetencer, den studerende erhverver i faget udformes i spændingsfeltet mellem klassiske og konstruktivistiske tilgange til organisation og tilfører den studerende evnen til at tænke i flere perspektiver, således at den studerende får forståelse for de dynamikker og dilemmaer, der er i forbindelse med organisation og ledelse.
Eksamen
Organisation og Ledelse – dynamikker og dilemmaer
Individuel prøve:
Prøveform Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 30 minutter
Eksamination
Eksamen er en synopsiseksamen, som er en mundtlig eksamen med et obligatorisk skriftligt oplæg – en synopsis. Det skriftlige oplæg, synopsen, tildeles ikke selvstændig karakter.

Synopsen må være må max. 4 sider (En sider må i gennemsnit ikke indeholde mere end 2.275 anslag (inkl. mellemrum). (Fx svarende til 35 linjer á 65 anslag). Siderne skal have en margen på mindst 3 cm. i top og bund og mindst 2 cm. i hver side. Skrifttypen skal være på minimum 11 pitch. Tabeller, figurer, illustrationer og lign. tæller ikke med i antallet af anslag, men berettiger ikke til at overskride det fastsatte maksimale sidetal.). Forside og litteraturlisten tæller ikke med i de 4 sider.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Det er en forudsætning for at kunne deltage i Organisationsteori og ledelse – Dynamikker og dilemmaer, synopsiseksamen, at hjemmeopgaven er godkendt.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Dette modul bygger videre på det faglige fundament den studerende har erhvervet sig i grundmodulet og går i dybden med enkelte elementer/problemstillinger herfra såvel som med et antal nye. Mens undervisningen i grundmodulet fokuserer på en organisatorisk virkelighed, som antages at være præget af velordnede strukturer og styrbarhed, er formålet med undervisningen i dette fag (og i specialiseringsvalgfagene) gradvist at problematisere denne tankegang eller antagelse og fokusere på de organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer der er, når den organisatoriske virkelighed beskrives som vanskeligt styrbar, omskiftelig og kaotisk.

Formålet med dette modul er at bibringe deltagerne forskningsbaseret viden om og forståelse for de organisatoriske processers dynamik og betydning for forretningsudvikling, samt for de ledelsesmæssige dilemmaer knyttet hertil. Modulet søger at give deltagerne en holistisk forståelse af, hvordan virksomheders overordnede og langsigtede styring og udvikling finder sted i en verden kendetegnet ved kompleksitet, tvetydighed og usikkerhed.

Målet med modulet er, at den studerende kan:

  • Sammenholde teoretiske ræsonnementer og empirisk materiale vedrørende modulets problemstillinger og arbejde selvstændigt, reflekterende og kritisk hermed
  • Forstå ’grænserne’ for forskellige teoriers, modellers, og værktøjers anvendelighed, herunder deres stærke sider og begrænsninger, og har kendskab til underliggende antagelser/præmisser
  • Levere en konstruktiv kritik af de teorier/modeller, værktøjer og undersøgelsesresultater, som de præsenteres for
  • Mundtligt og skriftligt levere analytiske og velargumenterede fremstillinger på selvvalgte problemstillinger fra modulets fagområder
Sigtet med modulet er at sikre en faglige progression med hensyn til anvendt teori, metoder, og analytisk dybde.

Som grundlag for udvikling af deltagernes generelle og specifikke kompetencer indgår følgende problemstillinger:
  • Magt og konflikt, som eksisterer i enhver organisatorisk praksis og har betydning for samarbejde og ledelsesudøvelse. Der fokuseres på horisontal og vertikal magtudøvelse, synlig såvel som skjult magtudøvelse, og på hvordan man ledelsesmæssigt kan arbejde med at forstå og udfordre eksisterende konflikter på konstruktiv vis.
  • Kommunikative processer i organisation: hvor der arbejdes med intern og ekstern kommunikation, dialog og massekommunikation, kommunikationsmedier samt ledelse af og via kommunikation. De studerende præsenteres for forskellige kommunikationsteorier med det formål, at de udvikler forståelse for de forskellige teoriers stærke sider såvel som deres begrænsninger.
  • Organisationsudvikling: De studerende introduceres for en række forskellige ændringsmodeller og ændringsværktøjer samt for flere teoretiske bidrag, der kan forklare, hvorfor ændringerne ikke gennemføres som planlagt. Holdnings- og værdimæssige aspekter ved ændringsstrategier inddrages også.
  • Strategisk ledelse, hvor de studerende tilvejebringes indsigt i såvel basale som mere anvancerede tankegange og analysemodeller, der kan bruges til at forstå organisationers strategi og strategiarbejdets karakter.Sammenholde teoretisk

På 2. modul er der 1 obligatorisk hjemmeopgave, som skal godkendes. Formålet med hjemmeopgaven på 2. modul er, at de studerende udvikler deres forståelse og evne i forhold til at udforske egen og andres praksis, desuden er formålet fortsat at arbejde med udviklingen af deres evne til at skrive en god opgave. Fokus er på hele processen fra formulering af den indledende problemstilling, til udformningen af den endelige konklusion og de her af udledte ledelsesanbefalinger. Hjemmeopgaven skal særligt træne den studerende i de færdigheder, som den studerende måles på i eksamen efter 2. modul. Hjemmeopgaven fungerer som afsæt for den afsluttende synopsis på modulet. Det betyder, at elementer fra opgaven gerne må genbruges.

Hjemmeopgavenudarbejdes individuelt. Hjemmeopgaven må have et max omfang på 8 sider (En sider må i gennemsnit ikke indeholde mere end 2.275 anslag (inkl. mellemrum). (Fx svarende til 35 linjer á 65 anslag). Siderne skal have en margen på mindst 3 cm. i top og bund og mindst 2 cm. i hver side. Skrifttypen skal være på minimum 11 pitch. Tabeller, figurer, illustrationer og lign. tæller ikke med i antallet af anslag, men berettiger ikke til at overskride det fastsatte maksimale sidetal.), ekskl. litteraturliste.
 

Undervisningsformer
De undervisningsformer, der anvendes til at formidle det faglige indhold, teoretisk såvel som praktisk, omfatter: oversigtsforelæsninger, mindre (diskussions)opgaver i timerne, case undervisning såvel som deltager-fremlæggelser, der kan eksemplificere hvorledes fagets problemstillinger udspiller sig i egne organisationer. Hertil kommer at deltagerne skal levere en obligatorisk hjemmeopgave, som løses i perioden mellem fagets worksop-dage.

Oversigtsforelæsninger giver overblik over teorien, mens de øvrige undervisningsformer skærper deltagernes evner til selv at arbejde med stoffet, både i forbindelse med andres og egen virksomhed. Undervisningen er tilrettelagt således, at det forventes at deltagerne har gjort sig bekendt med stoffet på forhånd.
Yderligere oplysninger

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo.ioa@cbs.dk

Foreløbig litteratur

Ralph D. Stacey (2010). Strategic Management and Organizational Dynamics, 6. udgave. Prentice Hall. 

Weick, Karl (1995): Sensemaking in Organizations. Sage Publications, ISBN 9780803971776.


Borum , Finn (1995). Strategier for organisationsændringer, 1. udgave. Handelshøjskolens forlag.

Madsen, Benedicte (2000). Dialog og gensidig forståelse ¨C Om klar kommunikation i organisationer. Dafola Forlag.


Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel (2008). Strategy Safari - A Guided Tour Through The Wilds Of Strategic Management, 2. udgave. Prentice Hall. 
 
Christensen, Søren & Jensen, Poul-Erik Daugaard (2008).Kontrol i det stille, 3. udgave. Forlaget Samfundslitteratur 2008.

Yukl,G.(2012).Leadershipinorganizations (8thed.).EnglewoodCliffs,NJ:PrenticeHall.
 

Sidst opdateret den 31-08-2012