English   Danish

2012/2013  DIP-HDO_JJ  Personalejura i virksomhedens dagligdag

English Title
Personalejura i virksomhedens dagligdag

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Fredag den 24. august 2012, kl. 8-16
Lørdag den 15. september 2012, kl. 9-16
Fredag den 12. oktober 2012, kl. 8-16
Lørdag den 10. november 2012, kl. 9-16
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Min. antal deltagere 25
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (ORG)
Kursusansvarlig
 • Christian La Cour - Institut for Organisation
Fagområde/Category
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 11-05-2012
Læringsmål
Den studerende skal:
 • Demonstrere fuld forståelse for de centrale begreber og teorier anvendt i faget samt være i stand til at forholde sig kritisk til og reflektere over ovennævnte teorier og metoder.
 • Kunne anvende de relevante teorier og modeller til at vurdere og behandle opgaver relateret i teoretisk og praktisk anvendelses øjemed.
 • Være i stand til at formidle beslutningsgrundlag og løsningsmodeller på et fagligt højt niveau.
 • Selvstændigt kunne identificere og indhente relevant fagligt og forskningsmæssigt litteratur til behandling af opgaver i studie og arbejdsmæssigt sammenhæng.
 • Indgå professionelt i fagligt samarbejde til behandling og løsning af opgaver, samt styrkelse af den fælles indlæring
Forudsætninger
Udbydes til alle HD studerende
Eksamen
Personalejura i virksomhedens dagligdag:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar, Uge 49
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed 4 timer
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget fokuserer på samspillet mellem den kollektive og den individuelle arbejdsret og samspillet mellem de forskellige regelsæt på virksomheden. Fagets formål er at give den studerende en praktisk anvendelig viden om regelsættenes virkemåde i virksomheden/institutionen. Den studerende introduceres til væsentlige problemstillinger i tilknytning til:
 

 • Kollektiv og individuel arbejdsret, herunder overenskomstsystemet og den individuelle kontrakt
 • Det formaliserede samarbejde i den kollektive arbejdsret / den formaliserede medindflydelse
 • Lønmodtagerbegrebet
 • Arbejdspladsens store love: Funktionærloven, Ferieloven, Sygedagpengeloven og Arbejdsmiljøloven
 • Ansættelsen, herunder ændringer i det løbende ansættelsesforhold, ansættelsesophør
 • Retsinstanserne i personalejuraens konfliktløsning

 
Den studerende opnår den viden og det overblik som en personaleansvarlig leder skal have om dette arbejdsfelt i virksomhedens dagligdag. Dvs. den studerende opnår en viden på et sådant niveau at den studerende bagefter kan arbejde med fagets emner i sin hverdag og skelne mellem hvad den pågældende selv kan løse og hvor der skal søges ekspertbistand. Denne viden opnås gennem talrige øvelser/cases som danner udgangspunktet for bearbejdning af teorien.
 
Den studerende skal opnå kompetence til at kunne gennemføre begrundede løsninger på personalejuridiske problematikker og kunne kombinere de forskellige retskilder/teorien til løsningen. Den studerende sættes i stand til at vurdere/fremfinde relevante fakta fra en given problematik og kombinere dem med den tilgængelige teori/jura og nå en begrundet løsning.
 
Hele undervisningen er bygget op omkring talrige øvelser/diskussioner/cases som er udgangspunktet for arbejdet med teorien.
 

Undervisningsformer
Hele undervisningen er bygget op omkring talrige øvelser/diskussioner/cases som er udgangspunktet for arbejdet med teorien.
Yderligere oplysninger

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo.ioa@cbs.dk

Foreløbig litteratur

Bøger
Introduktion til dansk arbejdsret, Christian la Cour, Hans Reitzels Forlag, 1. udgave 2011

Personalejura: Regel og paradigmesamling, Jens Paulsen, Academia 4 udgave 2012

opgaver lægges ud på Learn undervejs

Sidst opdateret den 11-05-2012