English   Danish

2012/2013  DIP-HDR_VVSL  Videregående Strategisk ledelse

English Title
Videregående Strategisk ledelse

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Placering Efterår
Undervisningen finder sted tirsdag og torsdag fra uge 34-38.
Tidspunkt: kl. 17.10
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD (REØ)
Kursusansvarlig
  • Stig Hartmann - Institut for Regnskab og Revision
Studiesekretær:
Birgitte Skov
Mail: bs.acc@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 10-08-2012
Læringsmål
Fagets mål er at give de studerende adgang til at bedømme en virksomheds situation og kontekst og med udgangspunkt heri tilrettelægge en strategiudviklingsproces. Endvidere er det fagets mål at vise hvordan arbejdet med strategi, organisation, ledelse og økonomistyring er forskelligt i forskellige typer af organisationer. Faget viser herved, hvordan arbejdet med strategi og ledelse finder sted under usikkerhed i komplekse og uforudsigelige omgivelser.

Fagets progression ligger i at gå dybt i tilrettelæggelsen af ledelsesprocesser ud fra den situation og kontekst som organisationen befinder sig i. Dertil kommer at der fokuseres på uddrag af nogle af strategifagets mest klassiske original tekster.
Forudsætninger
Valgfag som kun udbydes til: HDR, HDO, HDL, HDØ, HDU/HDIB.

Eksamen
Videregående Strategisk ledelse
Videregående Strategisk ledelse:
Prøveform Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Efterårstermin,
Ordinær prøve afvikles i uge 39

Syge- omprøve afvikles i uge 2
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 20 minutter

Eksamination
Individuel mundtlig eksamen af 20 min. med 20 min. forberedelse.
Til forberedelsen må der ikke medbringes elektroniske hjælpemidler.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Faget lægger ud med en række definitioner på, hvad strategi og ledelse er, hvorefter den klassiske måde at analysere og formulere strategier på diskuteres. Herefter fokuseres på, hvordan strategier fremkommer og organisationer forandrer sig i praksis.
 
Herefter behandles en række af de kræfter, hvorunder organisationer eksisterer og formes samt under hvilke strategier fremkommer. Vi vil her fokusere på, hvilke betydninger kræfter som lederes visioner, organisationsstrukturer, nye teknologier, relationer til andre organisationer, globalisering og organisatoriske værdier har for udviklingen af organisatoriske strategier.
 
I den sidste del af kurset ses på strategi i forskellige typer af organisationer. Mere konkret diskuteres muligheder for og problemer ved udvikling af strategier i bl.a. nystartede virksomheder, i modne organisationer, i organisationer domineret af eksperter, i organisationer præget af innovationer samt i organisationer præget af forskellighed. 
Undervisningsformer
Undervisningen består af en kombination af forelæsninger, gruppearbejder, studenterindlæg og klassediskussioner. Det forudsættes, at de studerende forud for undervisningen har læst de kapitler og cases i lærebøgerne, som behandles. Endvidere forudsættes det, at de studerende er villige til at præsentere cases og tekststykker i undervisningen.
Sidst opdateret den 10-08-2012