English   Danish

2012/2013  KAN-CMJ_I61  International immaterialret, konkurrence og innovation

English Title
International Intellectual Property, Competition and Innovation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Ændringer i skema kan forekomme
Mandag 10.45-12.25, uge 6-13
Tirsdag 10.45-12.25, uge 6-13
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
 • Innovation
  Lee Davis - Institut for Innovation og Organisationsøkonomi
Jura: Björn Lundqvist - Juridisk institut

Valgfagssekretær Susie Lund Hansen - slh.jur@cbs.dk
Fagområde/Category
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
 • Innovation og entreprenørskab/Innovation and entrepreneurship
Sidst opdateret den 04-12-2012
Læringsmål
Faget understøtter personlige kompetencer som selvstændighed og fleksibilitet samt evnen til at kunne forene økonomiske og juridiske vurderinger i tværfaglige arbejdsgrupper og netværk.

Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
 • beskrive, klassificere, strukturere og kombinere fagets begreber, teorier, metoder og modeller
 • identificere, analysere og syntetisere konkrete problemer inden for emnet international immaterialret og økonomisk beskyttelsesteori ved at anvende faget begreber, teorier og modeller
 • vurdere de økonomiske modellers forudsætninger og deres relation til virkelighedstro cases
 • analysere og vurdere immaterialretlige problemstillinger, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage kritisk afvejning af de retlige argumenter og løsningsmuligheder
 • præsentere løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger
Forudsætninger
Forudsætninger svarende til HA(jur.) anbefales.
Eksamen
Integreret valgfag: Jura og økonomi
International immaterialret, konkurrence og innovation:
Prøveform Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode Sommertermin
Hjælpemidler Med forberedelse
Varighed 20 minutter
Individuel mundtlig eksamen med forberedelse. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt. Eksaminationen forestås af såvel en økonomisk som en juridisk eksaminator.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Med udgangspunkt i såvel den juridiske som den økonomiske teori behandler faget immaterialrettigheder og deres praktiske anvendelse ved virksomhedens innovation i international sammenhæng, herunder

- mulig­hederne for og problemerne ved international eneretsbeskyttelse af virksomhedens egne teknolo­giske frem­bringelser,

- problemerne vedrørende virksomhedens forhold til andre virksomheders enerettig­heder og

Faget vedrører beskyttelse og udnyttelse af virksomhedens forsknings- og udviklingsresultater, og inden for de nævnte rammer beskæftiger faget sig med en række nærmere afgrænsede problemfelter:

 • International immaterialret. Beskyttelsesprincipper og lovvalg.
 • Innovation i bioteknologi.
 • Udviklingsperspektiver i ophavsretsbaserede brancher i lyset af digital teknologi.
 • Open source. Open Content. Creative Commons.
 • Varemærkets økonomiske funktion og juridiske indhold.
 • Virksomhedens beskyttelsesstrategier.
 • Standarder og patent pools.
 • Aftalemæssige og konkurren­ceretlige problemstillinger ved aftaler om teknologioverførsel.
 • Immaterialrettigheder, international handel og konkurrence.
Undervisningsformer
Fagets pædagogik og undervisningsformer er baseret på en kombination af forelæsninger, diskussioner og arbejde med cases.
Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur
Jens Schovsbo og Morten Rosenmeier:Immaterialret, DJØF Forlag 2008.

Mads Bryde Andersen: “Enkelte transaktioner”, Gjellerup, København 2004.

Are Stenvik: ”Protection for Equivalents Under Patent Law – Theories and Practice”, IIC 2001.1-20.

Mikko Välimäki & Herkko Hietanen: ”Some Legal Issues With Open Content Licensing in Europe”, i Niklas Bruun (ed.): ”Intellectual Property Beyond Rights”, Helsinki 2005, s. 333-346.

Mikko Välimäki & Ville Oksanen: “How to Manage IPR Infringement Risks in Open Source Development?”, i Niklas Bruun (ed.): ”Intellectual Property Beyond Rights”, Helsinki 2005,s. 347-364.

Marianne Levin: “Principen om nationell behandling I artikel 2 Pariserkonventionen”, NIR 1990.525-538.

Christian Karhula Lauridsen, Mikkel Vittrup & Jacob Borum: ”Gruppefritagelsen for teknologioverførselsaftaler – overblik og anvendelse i praksis”, i Jens Fejø (ed.) ”Den nye EU-konkurrenceret i nordisk perspektiv”, DJØF Forlag 2005.

Katarina Olsson: ”Tekniköverföringsförordningen – ett sätt att hetta en säker hamn?”, ”, i Jens Fejø (ed.) ”Den nye EU-konkurrenceret i nordisk perspektiv”, DJØF Forlag 2005.

Davis, Lee (2008). Licensing strategies of the new intellectual property vendors, California Management Review, Winter. s.6-30.

Greenhalgh, Christine and Rogers, Mark (2010). Innovation, Intellectual Property, and Economic Growth (Princeton and Oxford, Princeton University Press).

Hall, Bronwyn and Helmers, Christian. (2010). The role of patent protection in (clean/green) technology transfer. NBER Working Paper. August, 36 s..

Lerner, Josh and Tirole, Jean (2005). “The economics of technology sharing: Open source and beyond,” Journal of Economic Perspectives 19 (2), spring, s.99-120.

Maskus, Keith E. (2000). ”Globalization and the economics of intellectual property rights: dancing the dual distortion,” Intellectual Property Rights in the Global Economy (Washington, D.C.: Institute for International Economics), s. 27-85.

Ramello, Giovanni B. (2006). ”What’s in a sign? Trademark law and economic theory,” Journal of Economic Surveys, 20 (4), s. 547-65.

Shapiro, Carl and Hal R. Varian (1999), “Rights management,” Chapter 4 i Information Rules (Cambridge, Harvard Business School Press), pp. 83-102.

Shapiro, Carl (2001). “Navigating the patent thicket: Cross-licenses, patent pools, and standard setting,” NBER Innovation Policy & the Economy, April 1 (1), (uddrag) s. 119-129.

Materialesamling.

Sidst opdateret den 04-12-2012