English   Danish

2012/2013  KAN-CM_A68  Direct marketing

English Title
Direct marketing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Ændringer i skema kan forekomme
Torsdag 14.25-17.10, uge 36-41, 43-46
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Tina Jurgensen Engberg - Institut for Afsætningsøkonomi
Secretary Yvonne Bjørkov - yb.marktg@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 31-05-2012
Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
  • Beskrive, klassificere, strukturere og kombinere begreber, teorier, metoder og modeller relateret til direct marketing
  • Identificere, beskrive, analysere og integrere relevante problemstillinger, udfordringer og muligheder ved anvendelse af direct marketing, herunder de væsentligste forskelle mellem brug af direkte kommunikation og massekommunikation
  • Beskrive og anvende værktøjer til selvstændigt at etablere og udvikle en virksomheds direkte kommunikation ved at tilrettelægge strategi, taktik og plan for eksekvering baseret på forståelse for virksomheden, produktet samt målgruppens behov og beslutningsproces
  • Vurdere og argumentere økonomisk i relation til direct marketing
  • Udvise et bredt kendskab til og forståelse for rammer og praksis for udøvelse af direct marketing i Danmark.
Forudsætninger
Det er anbefalet at studerende har en basal viden om marketing og forbrugeradfærdsteori (bachelor niveau).
Eksamen
Skriftlig opgave med mundtligt forsvar.
Direct marketing:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed 20 minutter

Eksamination
Skriftlig seminaropgave 20-25 sider med løsning af case. Mundtlig eksamination med udgangspunkt i den skriftlige opgave.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at give et samlet overblik over problemstillinger, udfordringer og muligheder ved anvendelse af direct marketing. Målet er at give de studerende kompetencer og værktøjer til selvstændigt at etablere og udvikle en virksomheds direkte kommunikation.
 

En række tendenser understøtter relevancen af direct marketing:
 

  1. Mediebilledet udvikler sig. Indenfor de seneste år er brugen af nye medier som web, e-mail, mobil, blogs, sociale medier mv. øget kraftigt. Fælles for dem alle er, at de handler om at kommunikere individuel og direkte.
  2. Branding er ikke længere nok. For at budskaberne skal trænge igennem den massive mediestøj, må virksomheden gøre budskabet relevant for den enkelte modtager.
  3. Det bliver stadig sværere for virksomhederne at differentiere sig på produktegenskaber, og derfor er det relationerne til kunden, der bliver afgørende konkurrenceparameter.

Direct marketing kan måske lyder gammeldags, men direct marketing handler om, hvordan man kommunikerer individuelt med sine emner og kunder for at opbygge og fastholde kunderelationer. Dermed rummer direct marketing begreber som relationsmarkedsføring, CRM – customer relationship management, kundedialog, triggerbaseret kommunikation, permissionmarketing med flere.
 

Gennem indsigt i kunde- og markedsforhold skabes en indsigt i kundens beslutningsproces, der gør det muligt at segmentere og individualisere. Derved kan budskaberne gøres relevante, hvorved de involverer og aktivere modtageren. Informationer om kundens præferencer, adfærd mv. kan indsamles i databasen, og kommunikation og services kan yderligere tilpasses til kunden. Fundamentet for ægte loyalitet skabes. Ligesom den indsamlede kundeviden, giver et forbedret markedskendskab og kan bruges til performacemåling med mere.

Undervisningsformer
Forelæsninger
Foreløbig litteratur

· Stone, Bob and Ron Jacobs, Successful Direct Marketing Methods, 2008

· Relevante artikler

· Gæsteforelæsere – praktikere fra dansk direct marketing

· Endelig litteraturliste vil blive udsendt til de tilmeldte studerende.

Sidst opdateret den 31-05-2012