English   Danish

2012/2013  KAN-CM_B84  Human Resource Management

English Title
Human Resource Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Placering Efterår, Andet quarter
Ændringer i skema kan forekomme
Torsdag 10.45-14.15, uge 44-50
Torsdag 10.45-12.25, uge 51
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Kursus ansvarlig : Peter Kjær pk.ioa@cbs.dk
  Henrik Holt Larsen - Institut for Organisation
Administrator: Mette Busk Ellekrog mbe.ioa@cbs.dk
Fagområde/Category
 • Erhvervspsykologi/Business psychology
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
 • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 09-08-2012
Læringsmål
Efter at have fulgt faget forventes den studerende at være i stand til:
 • at kunne klart definere centrale begreber inden for HRM og diskutere disse ud fra teoriområdes paradigmatiske status, historiske udvikling og placering i forhold til andre samfundsvidenskaber
 • at kunne sammenholde konkurrerende teoretiske perspektiver på centrale problemstillinger inden for HRM
 • at kunne forholde sig personligt og refleksivt til konkrete dilemmaer inden for fagets tematiske (teoretiske og praktiske) felt – og vurdere denne selvforståelse i forhold til andre mulige positioner
 • at kunne søge, identificere, analysere og sammenligne centrale kilder i CBS’ databaser med forskningsbaserede tidsskriftsartikler
 • at kunne anvende fagets teori, metodik og modeller på konkrete problemstillinger, hentet fra private eller offentlige virksomheder
 • at kunne anlægge et kvalificeret videnskabsteoretisk og metodologisk perspektiv på fagets tematiske felt.
Forudsætninger
Faget er ikke åbent for studerende fra cand.merc. HRM og cand. soc. HRM studierne.
Eksamen
4 timers skriftlig eksamen
Human Resource Management :
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 4 timer
Brug af internettet er ikke tilladt,
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Human Resource Management (HRM) får stigende betydning i moderne virksomheders strategiudvikling. Det skyldes, at flere og flere virksomheder sælger viden, knowhow og service. Derfor bliver menneskelige ressourcer den centrale konkurrenceparameter. De gør virksomheden unik og er svære at kopiere. Uanset om man er leder eller medarbejder, er det vigtigt at have kendskab til, hvordan medarbejdere bedst tiltrækkes, fastholdes og udvikles. Formålet med faget er at give de studerende en grundlæggende teoretisk og praktisk indsigt i og forståelse for HRM’s genstandsfelt – nemlig det dynamiske samspil mellem person, job og organisation. Medarbejderne ses som en central strategisk ressource, og gennem deltagelse i faget bliver de studerende opmærksomme på og i stand til at anvende et HRM-fagligt blik i deres videre arbejde – uanset om dette fx er inden for økonomi, salg, marketing, IT eller organisationsudvikling.
 

Fagets omdrejningspunkt er individ-organisation relationen. Blandt fagets hovedtemaer kan nævnes HR-strategi, rekruttering og udvælgelse, kompetenceudvikling, talent- og karriereudvikling, job design, medarbejdersamtaler, incitamenter, international HRM mv.

Fagets tilknytning til det erhvervsøkonomiske område består i, at personalerelaterede omkostninger udgør en stigende del af de samlede omkostninger (op imod 80% i viden- og servicevirksomheder), og at der inden for HRM-fagområdet udfoldes store bestræbelser på at kortlægge de økonomiske konsekvenser af fx rekrutteringsprocedurer, fravær, personaleomsætning mv. Faget analyserer derfor, hvordan man vha. HRM kan ”sætte pris på medarbejderne” i erhvervsøkonomisk forstand.
 

Fagets udvikling af personlige kompetencer:

Faget skærper den studerendes refleksion over egen kompetence og engagement, både i forhold til faget og arbejdslivet. Evnen til at arbejde selvstændigt, finde relevant faglitteratur om fagets område, kritisk forholde sig til selvfundne kilder samt evne til at arbejde under tidspres skærpes pga. fagets mål og interaktive form.

Undervisningsformer
Undervisningen er dialogorienteret, idet de studerende i samspil med underviserne analyserer teoretiske og praktiske problemstillinger. Undervisningen veksler mellem oplæg, individuelle øvelser, gruppeøvelser, studenteroplæg og casebearbejdning. De studerende kan forvente en høj grad af deltagerorientering, herunder inddragelse af deltagererfaringer.

Som et meget vigtigt element i undervisningen og bedømmelsesgrundlaget indgår artikler, som de studerende selv har fundet i CBS’ databaser med forskningsbaserede tidsskriftsartikler. Der gives undervisning heri ved fagets start.
Arbejdsbelastning
Deltagelse i undervisning 30 timer
Forberedelse til undervisning 150 timer
Eksamen, inkl. forberedelse 45 timer
Foreløbig litteratur

Larsen, H.H. Human Resource Management: Licence to work. Arbejdslivets tryllestøv eller håndjern? 2. udg. København: Forlaget Valmuen, 2010
 

Selvvalgte artikler, fundet i CBS’ databaser med videnskabelige artikler (min. 2 pr. undervisningsuge). Disse artikler er en del af pensum.

Sidst opdateret den 09-08-2012